Vad hållbarhet är för oss

För oss är hållbarhet ett tankesätt; det är integrerat i vår strategi och företagsmodell och något vi hoppas att varje medarbetare hos oss tar hänsyn till i sitt dagliga arbete. Som företag känner vi ett starkt engagemang för att bidra till att skydda planeten och få världen att räcka längre.

Vårt hållbarhetsprogram syftar till att skapa långsiktigt hållbara värden för våra olika intressenter; samhället, våra kunder, anställda och leverantörer. Vi gör detta genom att använda resurser mer effektivt, genom att skydda miljön och se till att säkerheten och hälsan för våra anställda är god. Som ett familjeägt företag stödjer vi kontinuitet; det beskriver och genomsyrar alla våra handlingar och beslut. 

Våra fokusområden

Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete kring 4 prioriterade områden.

1. Hållbara lösningar och tjänster

För oss betyder hållbara lösningar och tjänster inte bara att följa lagar och regler utan att utveckla och erbjuda konkurrenskraftiga produkter, teknologier och tjänster som möter våra kunders behov och förbrukar mindre eller mer hållbara resurser och material.

Vi analyserar livscyklers påverkan och utvecklar innovativa produkter som håller längre och som följaktligen minskar behovet av att måla om. Vi investerar kraftigt i forskning och utveckling och har en ambition om att utveckla ytbehandlingsprodukter med inga eller mycket låga VOC-innehåll. Samtidigt vill vi öka vår användning av förnybara och sekundära råvaror i våra färger och ytbehandlingar.

Våra mål:

 • 5% årlig minskning av VOC i produkterna
 • 0 % tillsatt MIT i våra produkter 2025

2. Ansvarsfull verksamhet och distributionskedja

Vi strävar efter att vara ett ansvarstagande företag genom hela vår värdekedja, från inköp av råvaror till tillverkning och slutligen leverans av produkter till våra kunder, på ett säkert sätt och i tid.

Vi investerar kontinuerligt i våra tillverkningsanläggningar, implementerar Lean i hela företaget och söker innovativ teknik för att förbättra säkerheten och för att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet.

Vi mäter och övervakar regelbundet vår hållbarhetspåverkan. Verktygen för detta är vår uppförandekod, interna revisioner, revisioner av leverantörer, upphandlingspolitik och genom återkoppling från kunder och klienter.

Våra mål:

 • 10 % minskad olycksfrekvens som leder till frånvaro (lost time injury frequency rate, LTIFR) årligen.
 • 5 % minskad energiförbrukning (kWh/L producerd färg) på våra produktionsanläggningar årligen
 • 5 % minskat färgavfall (kg/L producerd färg) årligen på våra produktionsanläggningar
 • 95 % av leverantörerna omfattas av Teknos uppförandekod för leverantörer (använt råmaterial) år 2025​
 • 80 % av leverantörerna utvärderade av EcoVadis 2025 (använt råmaterial)

3. Människors utveckling

Vårt engagemang för människor ligger till grund för att vi ska lyckas idag, och i framtiden. Genom att utveckla våra medarbetares kompetenser och färdigheter, attrahera de bästa talangerna och skapa en miljö där idéer och initiativ får blomstra, är vi säkra på att vi kan skapa långsiktiga framgångar för våra anställda och för företaget som stort.  Det dagliga välbefinnandet hos våra anställda spelar en viktig roll för oss och mäts regelbundet via vår medarbetarundersökning (EOS).

Våra mål:

 • 100 % av cheferna har genomgått Teknos ledarskapsutbildning 2025
 • 100 % av de anställda har ett årligt medarbetarsamtal med sin chef

4. Framtida generationer

Som ett familjeägt företag är kontinuitet ytterst viktigt för oss och det påverkar alla våra handlingar. Vi vill göra val som bygger vägar för alla kommande generationer. Vi vill bygga ett företag, som nästa generation kommer att vara stolta över att leda och vara en del av i framtiden. Vi strävar efter att stödja utbildningar inom entreprenörskap och samhällstänkande och att investera i det lokala samhället.

Våra mål:

 • 100 % av Teknos enheter erbjuder arbetsrelaterade möjligheter till tidiga karriärflyttare senast 2025
 • 100 % av Teknos enheter stödjer eller deltar i lokala samhällsaktiviteter senast 2025

Engagemang för transparens

Vi strävar efter öppen kommunikation om hur vi arbetar och hanterar miljö- och sociala frågor. Vi rapporterar externt om dessa frågor samt framstegen i våra åtaganden och mål på årsbasis.

Uppförandekod och visselblåsarkanal

Uppförandekoden är en vägledning för det beteende vi förväntar oss av våra medarbetare och en grundval för hur vi bedriver verksamhet, behandlar våra medarbetare och bryr oss om miljön och samhället. Du kan gå till uppförandekoden från det högra hörnet på den här sidan.  
 
Vi uppmuntrar både medarbetare och intressenter att uttrycka sina eventuella farhågor. Genom Teknos visselblåsarkanal kan såväl medarbetare som intressenter om de så önskar rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden och farhågor kring faktiska eller misstänkta tjänstefel som kan påverka företaget eller människors välbefinnande. För att garantera visselblåsarens anonymitet har den tekniska implementeringen av rapporteringssystemet lagts ut på en extern leverantör som är helt fristående från Teknos. Alla rapporteringar är strikt konfidentiella och visselblåsaren har möjlighet att skicka rapporteringen anonymt via en säker inkorg.  
 
Visselblåsaren får en kvittens i systemet när rapporteringen har skickats. Teknos behandlar och svarar på alla inskickade rapporteringar inom rimlig tid, och det tar aldrig mer än tre månader. Rapporteringssystemet får inte användas för falska anklagelser mot andra, och på det hela taget får inga avsiktligt osanna uppgifter rapporteras.  
 
Du hittar onlinekanalen för visselblåsare på följande länk:

https://teknos.integrityline.com/frontpage