Sekretessmeddelande och friskrivning

Denna webbplats tillhör och administreras av Teknos Group Oy och/eller dess närstående bolag (”Teknos”).  Genom att använda denna webbplats godkänner du innehållet i användarvillkoren nedan. 

1. Upphovsrätt

Upphovsrätt till materialet på denna webbplats och den programvara som är tillgänglig här tillhör Teknos. Teknos tillåter att användare visar och laddar ned material från denna webbplats endast för personliga och icke-kommersiella ändamål. Detta tillstånd innefattar inte överlåtelse av rättigheter till material eller programvara.

Tillståndet beviljas dessutom med följande begränsningar:

1. Meddelanden om upphovsrätt och andra skyddade rättigheter måste behållas.

2. Inga ändringar i materialet är tillåtna.

3. Inget material får kopieras, reproduceras, utsändas, överlåtas eller överföras på något sätt.

2. Varumärken

Varumärken och logotyper på denna webbplats tillhör Teknos. Användaren får ingen licens och inget tillstånd av något slag att använda varumärken och/eller logotyper utan uttryckligt tillstånd från Teknos.

3. Internationella användare, tillämplig lagstiftning och laga domstol

Teknos garanterar inte att materialet på denna webbplats eller de produkter som beskrivs på webbplatsen är tillämpliga eller tillgängliga i alla länder.

Dessa användningsvillkor omfattas av finsk lag. Tvister i samband med dessa användarvillkor och användning av denna webbplats ska lösas av distriktsdomstolen i Helsingfors, Finland.

4. Sekretesspolicy

4.1 Personuppgiftsansvarig

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsingfors, Finland

eller

dpo@teknos.com

Teknos respekterar integriteten hos alla personer som besöker Teknos webbplats. Sekretesspolicyn beskriver hur och varför Teknos kan komma att samla in och använda information.

För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du fylla i formuläret nedan och skicka det till Data Protection Office via post eller e-post. Glöm inte att bifoga dokument som bekräftar din identitet.

Formulär för begäran om dataskydd

4.2 Personuppgifter

Teknos samlar inte in identifierande personuppgifter (till exempel användares namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via Teknos webbplats såvida inte användaren personligen har tillhandahållit dessa uppgifter till Teknos och gett sitt uttryckliga medgivande till att uppgifterna behandlas. Om användaren inte vill att Teknos registrerar hans/hennes personuppgifter måste han/hon avstå från att uppge denna information för Teknos.

Personuppgifter som samlas in av Teknos kan inbegripa, men är inte begränsade till, följande typer av uppgifter och ändringar av dessa och baseras alltid på typen av relation och samarbete mellan Teknos och den registrerade:

förnamn, efternamn, titel, befattning och/eller annan arbetsrelaterad information, telefonnummer, e-postadress, åldersgrupp, kön, namn på företaget som den registrerade representerar [länk: Cookie-policy]

4.3 Syfte och lagliga grunder för att behandla personuppgifter

Om användaren uppger sina personuppgifter för Teknos kan Teknos komma att lagra och behandla dessa uppgifter för att förstå användarens specifika behov och därigenom förbättra Teknos produkter och tjänster. Teknos eller tredje part, till exempel ett logistikcenter, kan använda informationen för att kontakta användaren och/eller erbjuda icke identifierande personuppgifter om besökare på Teknos webbplats till tredje part.  Behandlingen av personuppgifter baseras på Teknos legitima intresse eller den registrerades uttryckliga medgivande.

4.4 Övriga uppgifter

Teknos samlar ibland automatiskt in information som inte är personligt identifierande, till exempel information om användarens webbläsare och operativsystem samt det domännamn som användaren besökte Teknos webbplats från.

4.5 Cookies

Teknos använder cookies för att samla in information om hur våra webbplatser används. Teknos använder även sessions-cookies för att spara information om språkval. Dessa cookies raderas dock automatiskt. Teknos sparar ingen känslig personlig information.

Cookie-policy

Om du inte vill att cookies som samlar in information om din användning av Teknos webbplatser ska placeras på din dator kan du avmarkera dem i webbläsaren. Detta kan dock påverka din upplevelse och användning av Teknos webbplatser i vissa situationer.

4.5.1 Facebook-pixel

På vår webbplats används en Facebook-pixel för att kunna se samband mellan användandet av sociala medier och användandet av vår webbplats, samt att vi använder informationen för att kunna anpassa annonser i sociala medier.

I detta fall är det Facebooks cookies som används, du kan läsa om Facebooks cookiespolicy här och om Facebooks företagsverktyg här.

4.6. Vanliga källor till information

Större delen av informationen gäller den registrerade och det företag som han/hon representerar. Personuppgifter kan även samlas in från tredje part, som organisationer som arrangerar event och aktiviteter i samband med målning.

4.7 Regelbunden överföring av data utanför EU eller EES

Teknos anlitar externa tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter för Teknos räkning för de ändamål som anges i sekretesspolicyn. Teknos garanterar att denna outsourcing sker i enlighet med gällande lag. Externa tjänsteleverantörer får endast använda personuppgifterna för att utföra avtalade tjänster åt Teknos enligt överenskomna villkor.

Teknos använder tjänsteleverantörer, servrar och resurser i flera olika länder för att behandla personuppgifter. Personuppgifter överförs även i viss utsträckning till andra företag i Teknos Group. Teknos överför dessutom dina personuppgifter till länder utanför EU och EES, där lagstiftningen kring dataskydd skiljer sig från den europeiska. Teknos garanterar att sådan överföring av data sker på legitima grunder och att personuppgifterna är skyddade i enlighet med gällande lagar genom att specifikt använda EU-kommissionens relevanta standardavtalsvillkor för dataöverföring utanför EES.

4.8 Lagringsperiod för personuppgifter

Personuppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för Teknos affärsbehov och i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

4.9 Principer för att skydda personuppgifter

Teknos garanterar att uppgifter som samlas in är skyddade med lämpliga tekniska och organisatoriska medel.

Endast behöriga representanter för Teknos och behöriga externa tjänsteleverantörer som utför arbete för Teknos räkning har rätt att behandla personuppgifter. Teknos beviljar begränsad åtkomst till personuppgifter endast till de personer som behöver denna åtkomst. Systemet skyddas i enlighet med Teknos säkerhetspolicy.

4.10 Dina rättigheter till dina personuppgifter

Du har rätt att begära en kopia av dina registrerade personuppgifter. Begäran måste ske skriftligen till den e-postadress som anges i denna sekretesspolicy.

Du har rätt att förbjuda Teknos användning av dina personuppgifter om det inte finns laglig grund för att behandla dem. Du har rätt att begära att Teknos begränsar behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att begära att Teknos rättar felaktig information och raderar information om dig. Begäran av ovanstående måste skickas till tidigare nämnda kontaktuppgifter. Du har också rätt att anföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till lämplig dataskyddsmyndighet.

För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du fylla i formuläret nedan och skicka det till Data Protection Office via post eller e-post. Glöm inte att bifoga dokument som bekräftar din identitet.

Formulär för begäran om dataskydd

4.11 Ändringar av sekretesspolicyn

Teknos har rätt att från tid till annan ändra denna sekretesspolicy och sin policy kring behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Begränsning av ansvarsskyldighet

Allt tillgängligt innehåll på denna webbplats, inklusive information, material, funktioner och programvara, tillhandahålls i befintligt skick utan uttryckliga eller underförstådda garantier avseende användning, tillämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Teknos garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt eller fullständig. Teknos garanterar inte heller tillförlitligheten hos rekommendationer, bedömningar, instruktioner och annan information som är tillgänglig på eller via denna webbplats. Teknos kan när som helst göra ändringar i information, tjänster och programvara som är tillgängliga på denna webbplats samt i de produkter som beskrivs här, utan att Teknos därmed antar ansvarsskyldighet.

Användning av denna webbplats sker på användarens egen risk. Teknos kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förlust till följd av användning (eller oförmåga att använda) denna webbplats, inklusive felfunktioner, felaktigheter eller utelämnanden i information, tjänster eller programvara som är tillgängliga på webbplatsen. Teknos kan inte heller hållas ansvarigt för virusattacker som orsakas av användning av webbplatsen.

Denna begränsning av ansvarsskyldighet gäller alla förluster, såväl direkta som indirekta, inklusive förlust av intäkter, rörelseförluster, förlust av data, program eller andra data i användarens databehandlingssystem. Denna begränsning av ansvarsskyldighet gäller även om Teknos uttryckligen har informerats om risken för skador.

Teknos åtar sig inget ansvar för webbplatser som tillhör andra än Teknos och som användaren kan komma åt via denna webbplats. Användning av sådana webbplatser sker på användarens egen risk.

Teknos ansvarar inte för användarnas användning av innehållet på denna webbplats, inklusive i samband med överträdelser av tredje parts rättigheter genom användning av denna webbplats och/eller dess information/funktioner.