Allmänna villkor för användningen av denna webbplats

Denna webbplats tillhör och administreras av Teknos Group Oy och/eller dess dotterbolag (”Teknos”). 
Genom att använda denna webbplats godkänner du innehållet i de allmänna villkoren nedan.

1. Upphovsrätt 
Teknos har upphovsrätt till materialet och programvaran på denna webbplats. 

Teknos ger användarna tillstånd att titta på och ladda ner material från denna webbplats, men endast för personligt och icke-kommersiellt ändamål. Tillståndet innebär inte att rättigheterna omfattar materialet eller programvaran. 

Dessutom beviljas tillståndet under följande villkor: 
1. Upphovsrätten och andra skyddade rättigheter måste respekteras. 
2. Inga ändringar i materialet tillåts. 
3. Inget material får på något sätt kopieras, återges, sändas, överföras eller spridas. 

2. Varumärken 
Varumärken och logotyper på denna webbplats tillhör Teknos. Användaren beviljas ingen form av rättigheter eller tillstånd att använda varumärken och/eller logotyper utan Teknos uttryckliga samtycke. 


3. Internationella användare, tillämplig lag och jurisdiktionsort 
Teknos garanterar inte att materialet på denna webbplats eller de produkter som beskrivs på webbplatsen är tillämpliga eller finns tillgängliga i alla länder. 

Dessa allmänna villkor lyder under dansk lagstiftning. Tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor och med användningen av denna webbplats ska avgöras i domstol i Kolding, Danmark. 


4. Integritetspolicy 
Teknos respekterar integriteten hos varje person som besöker Teknos webbplats. Integritetspolicyn beskriver hur Teknos kan samla in och använda information. 

4.1 Personuppgifter 
Teknos sparar inte identifierbara personuppgifter (t.ex. namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser) från sin webbplats, såvida inte användaren personligen har lämnat sådana uppgifter till Teknos. Om en användare inte vill att hans/hennes personuppgifter ska registreras ska användaren inte lämna sådana uppgifter till Teknos. 

Om användaren lämnar sina personuppgifter till Teknos, får Teknos spara och senare använda dessa uppgifter för att ta reda på mer om användarens specifika behov i syfte att förbättra Teknos produkter och tjänster. Teknos eller en tredje part, t.ex. ett centrallager, får använda uppgifterna för att kontakta användaren och/eller kan förse tredje parter med icke-identifierbara personuppgifter om besökare på Teknos webbplats. 

4.2 Övriga uppgifter 
Teknos kommer då och då att automatiskt samla in information som inte är personlig, t.ex. om vilka webbläsare och operativsystem som användarna har och vilket domännamn som användarna kommer från när de besöker Teknos webbplats. 

4.3 Cookies
Teknos använder cookies för att samla in information om användningen av våra webbplatser. Teknos använder också så kallade sessionscookies för att spara information om val av språk. Dessa tas dock bort automatiskt. Teknos sparar inte någon känslig personlig information.

Om du inte vill att cookies som samlar information om användning av Teknos webbplatser på din dator, kan du välja bort dem i din webbläsare, men det kan i vissa fall påverka din erfarenhet och användning av Teknos webbplatser.

5. Ansvarsfriskrivning 
Allt tillgängligt innehåll på denna webbplats, inklusive information, material, funktioner och programvara, tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier vad gäller användning, tillämplighet eller lämplighet för specifika ändamål. 

Teknos garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt eller fullständig. Teknos garanterar inte heller riktigheten i de rekommendationer, bedömningar, instruktioner eller annan information som finns tillgänglig på eller via denna webbplats. Teknos kan när som helst göra ändringar som rör den information, de tjänster och den programvara som finns tillgänglig på denna webbplats samt de produkter som beskrivs på webbplatsen, utan att Teknos bär något ansvar för detta. 

Användning av denna webbplats sker på användarens egen risk. Teknos kan under inga omständigheter hållas ansvarig för förluster som uppstår i samband med användningen av (eller oförmåga att använda) denna webbplats, inklusive tekniska fel, oriktigheter eller förbiseenden som rör den information, de tjänster eller den programvara som finns tillgänglig på webbplatsen. Teknos kan inte heller hållas ansvarig för virusattacker som orsakas genom användning av denna webbplats. 

Ansvarsbegränsningen omfattar all form av förlust, direkt såväl som indirekt, inbegripet förlorade intäkter, rörelseförluster, förlust av uppgifter, program eller annan information om användarens databehandlingssystem. Denna ansvarsbegränsning är tillämplig även om Teknos uttryckligen har informerats om att förluster kan uppstå. 

Teknos tar inget ansvar för webbplatser som tillhör någon annan än Teknos och som användarna kan få åtkomst till via denna webbplats. Användning av sådana webbplatser sker därmed endast på användarens egen risk. 

Teknos ansvarar inte för användningen av innehållet på denna webbplats, även vad gäller överträdelser mot tredje parts rättigheter i samband med användning av denna webbplats eller dess information/funktioner.