Sekretessmeddelande och ansvarsfriskrivning

Denna webbplats tillhör och administreras av Teknos Group Oy och/eller dess närstående bolag (”Teknos” eller ”vi”).  Genom att använda denna webbplats godkänner du innehållet i användarvillkoren nedan. 

1. Upphovsrätt

Upphovsrätt till materialet på denna webbplats och den programvara som är tillgänglig här tillhör Teknos. Teknos tillåter att användare visar och laddar ned material från denna webbplats endast för personliga och icke-kommersiella ändamål. Detta tillstånd innefattar inte överlåtelse av rättigheter till material eller programvara.

Tillståndet beviljas dessutom med följande begränsningar:

1. Indikation om upphovsrätt och andra skyddade rättigheter måste upprätthållas.

2. Inga ändringar i materialet är tillåtna.

3. Inget material får kopieras, reproduceras, utsändas, överlåtas eller överföras på något sätt.

2. Varumärken

Varumärken och logotyper på denna webbplats tillhör Teknos. Användaren får ingen licens och inget tillstånd av något slag att använda varumärken och/eller logotyper utan uttryckligt tillstånd från Teknos.

3. Internationella användare, Tillämplig lagstiftning och plats

Teknos garanterar inte att materialet på denna webbplats eller de produkter som beskrivs på webbplatsen är tillämpliga eller tillgängliga i alla länder.

Dessa användningsvillkor omfattas av svensk lag. Tvister i samband med dessa användarvillkor och användning av denna webbplats ska lösas av svensk domstol.

4. Sekretesspolicy

4.1 Personuppgiftsansvarig

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finland

eller

dpo@teknos.com

Teknos respekterar integriteten hos alla personer som besöker Teknos webbplats. Sekretesspolicyn beskriver hur och varför Teknos kan komma att samla in och använda information.

För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du fylla i formuläret nedan och skicka det till Data Protection Office via post eller e-post. Glöm inte att bifoga dokument som bekräftar din identitet.

Formulär för begäran om dataskydd

4.3 Syfte och laglig grund för behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personliga uppgifter till oss för att:

a)     beställa Teknos nyhetsbrev, är syftet med att samla in dina kontaktuppgifter att kunna ge dig en tjänst, förbättra innehållet i nyhetsbrevet och informera dig om våra produkter och tjänster.

b)    skicka en kontaktförfrågan, är syftet att samla in dina kontaktuppgifter att vi kan svara på din kontaktförfrågan.

c)     beställa våra rapporter och/eller guider, är syftet med att samla in dina kontaktuppgifter att vi kan ge dig en tjänst och skicka den rapport och/eller guide som du begärt. 

Dessutom, om du tillhandahåller dina personuppgifter till oss, kan vi lagra och därefter behandla dessa uppgifter för att förstå dina specifika behov och därigenom förbättra våra produkter och tjänster, eller utbilda dig om - och marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig med nedan beskrivna villkor.

Konsumentkunder: I samband med konsumentkunders personuppgifter baseras behandlingen av personuppgifter på ett uttryckligt samtycke från den registrerade.

Företagskunder: I samband med professionella och affärsrelaterade personuppgifter baseras behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse. Vi tillämpar endast direktmarknadsföring baserad på det legitima intresset hos personer som vanligtvis bestämmer utifrån sin position ("B2B") eller förbereder beslut om förvärv av produkter och tjänster vi erbjuder.

Vi kan dessutom komma att be dig om nödvändig information som krävs för identifiering för att uppfylla dina rättigheter som registrerad.

4.3 Personuppgifter

Teknos samlar inte in identifierande personuppgifter (till exempel användares namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via Teknos webbplats såvida inte användaren personligen har tillhandahållit dessa uppgifter till Teknos och gett sitt uttryckliga medgivande till att uppgifterna behandlas. Om användaren inte vill att Teknos registrerar hans/hennes personuppgifter måste han/hon avstå från att uppge denna information till oss.

Personuppgifter som samlas in av oss kan bland annat inkludera följande typer av personuppgifter, och deras ändringar, och är alltid separat baserade på den typen av relation och samarbete som vi har mellan oss: förnamn, efternamn, titel, befattning och/eller annan arbetsrelaterad information, telefonnummer, e-postadress, postadress, IP-adress, åldersgrupp, kön, namn på företaget som den registrerade representerar, tidigare webbhistorik på Teknos hemsida.

För att använda Cookies, se vår Cookie Policy.

4.4 Regelbundna informationskällor

Vi samlar i första hand in personuppgifter från dig om du ger oss dina uppgifter via vår webbplats eller på annat sätt kontaktar oss. Vi kan även samla in personuppgifter via cookies.

4.5 Cookies

Vi använder cookies för att samla in information om användningen av våra webbplatser.

Du kan hantera och inaktivera cookies via vår Cookie Policy. För mer information vänligen besök vår webbsida för Cookie Policys.

4.5.1 Facebook-pixel

På vår webbplats används en Facebook-pixel för att kunna se samband mellan användandet av sociala medier och användandet av vår webbplats, samt att vi använder informationen för att kunna anpassa annonser i sociala medier.

I detta fall är det Facebooks cookies som används, du kan läsa om Facebooks cookiespolicy här och om Facebooks företagsverktyg här.

4.6 Regelbunden överföring av data utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA)

Teknos anlitar externa tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter för Teknos räkning för de ändamål som anges i sekretesspolicyn. Teknos garanterar att denna outsourcing sker i enlighet med gällande lag. Externa tjänsteleverantörer får endast använda personuppgifterna för att utföra avtalade tjänster åt Teknos enligt överenskomna villkor.

Teknos använder tjänsteleverantörer, servrar och resurser i flera olika länder för att behandla dina personuppgifter. Personuppgifter kan i viss utsträckning även överföras till andra företag inom Teknos Group. Teknos överför också dina personuppgifter till länder utanför EU och EES, där lagstiftningen kring dataskydd skiljer sig från den europeiska.

Teknos garanterar att sådan överföring av data sker på legitima grunder och att personuppgifterna är skyddade i enlighet med gällande lagar genom att specifikt använda överföringsbaser såsom Europeiska kommissionens relevanta standardavtalsklausuler eller ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen för dataöverföring utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi kräver också att våra processorer följer de krav som ställs i tillämplig lagstiftning.

4.7 Lagringsperiod för personuppgifter

Personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till våra affärsbehov eller så länge som den registrerade inte avregistrerar sig, eller begär borttagning av personuppgifter. Personuppgifter kommer att lagras i enlighet med lokal tillämplig lagstiftning.

Såvida inte användaren begär att ta bort personuppgifter tidigare, behåller vi personuppgifter för B2B-ändamål så länge som användaren är anställd av en organisation. Om användarens uppgifter ändras så att marknadsföringsåtgärder eller nyhetsbrev inte längre kan riktas mot honom/henne, tas hans/hennes kontaktuppgifter antingen bort eller anonymiseras. Det är dock användarens ansvar att informera oss om ändringen av hans/hennes uppgifter.

4.8 Principer för att skydda personuppgifter

Teknos garanterar att uppgifter som samlas in är skyddade med lämpliga tekniska och organisatoriska medel.

Endast behöriga representanter för Teknos och behöriga externa partners som utför arbete för Teknos räkning har rätt att behandla personuppgifter. Vi har begränsat tillgången till personlig data så att den endast kan kommas åt av de som behöver den. Systemet skyddas i enlighet med vår säkerhetspolicy.

4.9 Dina rättigheter till dina personuppgifter

Du har rätt att begära en kopia av dina registrerade personuppgifter. Begäran måste ske skriftligen till den e-postadress som anges i denna sekretesspolicy.

Du har rätt att förbjuda Teknos från att använda dina personuppgifter om det inte finns laglig grund för att behandla dem. Du har också rätt att begära att Teknos begränsar behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att begära att Teknos rättar felaktig information och raderar information om dig. Begäran av ovanstående måste skickas till tidigare nämnda kontaktuppgifter. Du har också rätt att anföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten.

För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du fylla i formuläret nedan och skicka det till Data Protection Office via post eller e-post. Glöm inte att bifoga dokument som bekräftar din identitet.

Formulär för begäran om dataskydd

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/).

4.10 Ändringar av sekretesspolicyn

Teknos har rätt att från tid till tid ändra denna sekretesspolicy och sin policy kring behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Ansvarsfriskrivning

Allt tillgängligt innehåll på denna webbplats, inklusive information, material, funktioner och programvara, tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti avseende användning, tillämplighet eller lämplighet för specifika ändamål.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt eller fullständig. Teknos garanterar inte heller tillförlitligheten hos rekommendationer, bedömningar, instruktioner och annan information som är tillgänglig på eller via denna webbplats. Teknos kan när som helst göra ändringar i informationen, tjänsterna och mjukvaran som finns tillgänglig på denna webbplats, såväl som de produkter som beskrivs här, utan att vi därmed tar något ansvar.

Användning av denna webbplats sker på användarens egen risk. Teknos kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förlust till följd av användning (eller oförmåga att använda) denna webbplats, inklusive funktionsfel, fel eller utelämnanden i informationen, tjänsterna eller programvaran som finns tillgänglig på webbplatsen. Teknos kan inte heller hållas ansvarigt för virusattacker som orsakas av användning av webbplatsen.

Denna ansvarsbegränsning gäller alla förluster, såväl direkta som indirekta, inklusive förlust av intäkter, driftförluster, förlust av data, program eller andra data i användarens databehandlingssystem. Denna ansvarsbegränsning gäller även om Teknos uttryckligen har gjorts medvetna om risken för skador.

Vi åtar oss inget ansvar för webbplatser som tillhör andra än Teknos och som användaren kan komma åt från denna webbplats. Användning av sådana webbplatser sker därför helt på användarens egen risk.

Vi ansvarar inte för användarnas användning av innehållet på denna webbplats, inklusive i relation till kränkning av tredje parts rättigheter genom användning av denna webbplats och/eller dess information/funktioner.