Prohlášení o ochraně osobních údajů a zřeknutí se odpovědnosti

Tyto webové stránky patří společnosti Teknos Group Oy a/nebo jejím přidruženým společnostem (dále jen "Teknos" nebo "my") a jsou jimi spravovány. Používáním těchto webových stránek přijímáte obsah níže uvedených podmínek.

1. Autorská práva

Autorská práva k materiálu na těchto webových stránkách a softwaru, který je zde k dispozici, patří společnosti Teknos. Povolujeme vám prohlížet a stahovat materiály z těchto webových stránek výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Toto povolení neznamená žádný převod práv k materiálům nebo softwaru.

Kromě toho je toto povolení uděleno s následujícími omezeními:

1. Musí být zachováno označení autorských a jiných chráněných práv.

2. Nejsou povoleny žádné změny materiálů.

3. Žádné materiály se nesmí kopírovat, rozmnožovat, vysílat, přenášet ani jakýmkoli způsobem předávat.

2. Ochranné známky

Ochranné známky a loga na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Teknos. Bez našeho výslovného souhlasu nezískáváte žádnou formu licence nebo povolení k používání ochranných známek a/nebo log.

3. Mezinárodní uživatelé, rozhodné právo a místo konání

Nezaručujeme, že materiály na těchto webových stránkách nebo produkty zde popsané jsou použitelné nebo dostupné ve všech zemích.

Tyto podmínky podléhají finskému právu. Spory v souvislosti s těmito podmínkami a s používáním těchto webových stránek bude řešit okresní soud v Helsinkách ve Finsku.

4. Zásady ochrany osobních údajů
4.1 Správce údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (DPO)
Teknos Group Oy
P.O. Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finsko

nebo

dpo@teknos.com


Respektujeme bezúhonnost každé osoby, která navštíví naše webové stránky. V zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, jak a proč můžeme shromažďovat informace a jak shromážděné informace využít.

Chcete-li jako subjekt údajů uplatnit jedno ze svých práv, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete jej Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to buď poštou, nebo e-mailem. Nezapomeňte přiložit dokumenty potvrzující vaši totožnost.

Formulář žádosti o ochranu údajů


4.2 Účel a právní důvody zpracování osobních údajů

Pokud nám poskytujete své osobní údaje za účelem:

a) objednat si náš newsletter, je účelem shromažďování vašich kontaktních údajů to, abychom vám mohli poskytnout službu, vylepšit newsletter a informovat vás o našich produktech a službách;

b) zaslání žádosti o kontakt, je naším účelem shromažďování vašich kontaktních údajů to, abychom mohli odpovědět na vaši žádost o kontakt;

c) objednat si naše zprávy a/nebo průvodce, naším účelem shromažďování vašich kontaktních údajů je, abychom vám mohli poskytnout službu a zaslat vámi požadovanou zprávu a/nebo průvodce.

Pokud nám navíc poskytnete své osobní údaje, můžeme je ukládat a následně zpracovávat, abychom pochopili vaše konkrétní potřeby, a tím zlepšili naše produkty a služby nebo abychom vás vzdělávali a propagovali příslušné produkty a služby za podmínek popsaných níže.

Spotřebitelské podnikání: V souvislosti s osobními údaji týkajícími se spotřebitelského podnikání je zpracování osobních údajů založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Zákazníci z řad podnikatelů: V kontextu osobních údajů souvisejících s profesní a obchodní činností je zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu. Přímý marketing založený na oprávněném zájmu uplatňujeme pouze u osob, které se typicky rozhodují na základě svého postavení ("B2B") nebo připravují rozhodnutí o pořízení námi nabízených produktů a služeb.

Kromě toho vás můžeme požádat o některé nezbytné informace potřebné k identifikaci, abychom mohli naplnit vaše práva jako subjektu údajů.

4.3 Osobní údaje

Prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme vaše identifikovatelné osobní údaje (tj. jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), pokud jste nám tyto údaje osobně neposkytli. V rámci spotřebitelských obchodů jsou navíc osobní údaje zpracovávány po obdržení výslovného souhlasu se zpracováním těchto údajů. Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje registrovány, musíte se zdržet poskytnutí těchto informací a/nebo souhlasu nám.

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou mimo jiné zahrnovat následující typy osobních údajů a jejich změny a jsou vždy samostatně založeny na povaze vztahu a spolupráce mezi vámi a námi:

Jméno, příjmení, titul, pracovní pozice a/nebo jiné informace související s prací, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, IP adresa, věková kategorie, pohlaví, název společnosti zastoupené registrovanou osobou, historie předchozích aktivit na webových stránkách vlastněných společností Teknos.

Informace o používání souborů cookie naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

4.4 Pravidelné zdroje informací

Osobní údaje shromažďujeme především od vás, pokud nám je poskytnete prostřednictvím našich webových stránek nebo nás jinak kontaktujete. Osobní údaje můžeme shromažďovat také prostřednictvím souborů cookie.

4.5 Soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování informací týkajících se používání našich webových stránek.

Soubory cookie můžete spravovat a zakázat prostřednictvím našich zásad používání souborů cookie. Další informace naleznete na stránce Zásady používání souborů cookie.

4.6 Pravidelné předávání údajů mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Při zpracování osobních údajů využíváme externí poskytovatele služeb, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Zaručujeme, že externí předávání probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Externí poskytovatelé služeb mohou osobní údaje používat pouze pro poskytování dohodnutých služeb pro nás a za podmínek s námi dohodnutých.

Při zpracování vašich osobních údajů využíváme poskytovatele služeb, servery a zdroje umístěné v mnoha různých zemích. V určitém rozsahu jsou osobní údaje předávány také dalším společnostem skupiny Teknos Group. Vaše osobní údaje předáváme také do zemí mimo EU a EHP, kde se právní předpisy o ochraně osobních údajů liší od evropského práva. Při předávání osobních údajů mimo EU nebo EHP zajišťujeme, že předávání údajů je legitimní a že osobní údaje jsou chráněny v souladu s platnými zákony, a to pomocí nezbytných základů pro předávání, jako jsou příslušné standardní smluvní doložky Evropské komise nebo rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně pro předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Požadujeme, aby i naši zpracovatelé dodržovali požadavky stanovené platnými právními předpisy.

4.7 Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou s ohledem na naše obchodní potřeby nebo do doby, než se subjekt údajů odhlásí, nebo než požádá o odstranění osobních údajů. Osobní údaje budou uchovávány v souladu s místně platnou legislativou.

Pokud uživatel nepožádá o odstranění osobních údajů dříve, uchováváme osobní údaje pro účely B2B po dobu, kdy je uživatel v organizaci zaměstnán. Pokud se úkoly uživatele změní tak, že již na něj nelze cílit marketingová opatření nebo newslettery, jeho kontaktní údaje se buď odstraní, nebo anonymizují. Uživatel je však povinen nás o změně svých úkolů informovat.

4.8 Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost shromážděných údajů zaručujeme pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

Osobní údaje jsou oprávněni zpracovávat pouze naši oprávnění zástupci a oprávnění externí poskytovatelé služeb, kteří jednají naším jménem. Omezený přístup k osobním údajům jsme udělili pouze osobám, které tento přístup potřebují. Systém je chráněn v souladu s naší bezpečnostní politikou.

4.9 Vaše práva týkající se osobních údajů

Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů v registru. Žádost musí být podána písemně na e-mailovou adresu uvedenou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Máte také právo zakázat nám používání vašich osobních údajů, pokud neexistuje právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo nás požádat o omezení zpracování vašich údajů. Kromě toho máte právo požadovat, abychom opravili nesprávné údaje, a požadovat, abychom údaje o vás vymazali. Žádosti o výše uvedené položky je třeba zaslat na výše uvedené kontaktní údaje. Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Chcete-li jako subjekt údajů uplatnit některé ze svých práv, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete jej Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to buď poštou, nebo e-mailem. Nezapomeňte přiložit dokumenty potvrzující vaši totožnost.

Formulář žádosti o ochranu údajů


Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Ve Finsku je tímto dozorovým úřadem ombudsman pro ochranu údajů. Webové stránky ombudsmana pro ochranu údajů najdete na adrese tietosuoja.fi.

4.10 Změny zásad ochrany osobních údajů

Máme právo čas od času změnit tyto zásady ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

5. Zproštění odpovědnosti

Veškerý dostupný obsah na těchto webových stránkách, včetně informací, materiálů, funkcí a softwaru, je k dispozici tak, jak je nalezen, bez jakékoli výslovné nebo implicitní záruky ohledně použití, použitelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účely.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné nebo úplné. Nezaručujeme ani spolehlivost doporučení, hodnocení, návodů nebo jiných informací, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Můžeme kdykoli provést změny informací, služeb a softwaru, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, jakož i produktů zde popsaných, aniž bychom tím přebírali jakoukoli odpovědnost.

Používání těchto webových stránek je na vlastní riziko uživatele. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za ztráty, které lze přičíst používání (nebo nemožnosti používání) těchto webových stránek, včetně poruch, chyb nebo opomenutí v informacích, službách nebo softwaru, který je na webových stránkách k dispozici. Rovněž nemůžeme nést odpovědnost za virové útoky způsobené používáním těchto webových stránek.

Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na všechny přímé i nepřímé ztráty, včetně ušlého zisku, provozních ztrát, ztráty dat, programů nebo jiných údajů v systému zpracování dat uživatele. Toto omezení odpovědnosti platí i přesto, že jsme byli výslovně upozorněni na možnost vzniku škod.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za webové stránky patřící jiným subjektům než nám, na které může uživatel z těchto webových stránek vstoupit. Používání takových webových stránek je proto výhradně na vlastní riziko uživatele.

Neneseme odpovědnost za to, jak uživatel používá obsah těchto webových stránek, a to ani v souvislosti s porušováním práv třetích osob používáním těchto webových stránek nebo jejich informací/funkcí.