Erklæring om privatlivsbeskyttelse og ansvarsfraskrivelse

Opdateret den: 16.03.2022

Dette websted tilhører og administreres af Teknos Group Oy og/eller dets associerede selskaber (i det følgende benævnt "Teknos" eller "vi").  Ved at bruge dette websted accepterer du indholdet af nedenstående vilkår og betingelser. 

1. Copyright

Ophavsretten til materialet på dette websted og den software, der er tilgængelig her, tilhører Teknos. Vi giver dig udelukkende tilladelse til at se og downloade materiale fra dette websted til personlig, ikke-kommerciel brug. Denne tilladelse indebærer ikke overdragelse af rettigheder til materialet eller softwaren.

Derudover gives denne tilladelse med følgende begrænsninger:

1. Angivelse af ophavsret og andre beskyttede rettigheder skal bevares.

2. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i materialet.

3. Intet materiale må kopieres, gengives, udsendes, overføres eller transmitteres på nogen måde.

2. Varemærker

Varemærker og logoer på dette websted tilhører Teknos. Du opnår ingen form for licens eller tilladelse til at bruge varemærker og/eller logoer uden vores udtrykkelige samtykke.

3. Internationale brugere, gældende lov og værneting

Vi garanterer ikke, at materialerne på dette websted eller de produkter, der er beskrevet heri, er gældende eller tilgængelige i alle lande.

Disse vilkår og betingelser er underlagt finsk lov. Tvister i forbindelse med disse vilkår og betingelser og med brugen af dette websted skal afgøres af byretten i Helsinki, Finland.

4. Privatlivspolitik

4.1 Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup
CVR 85551612
Tel. + 45 76 93 94 00

Data Protection Officer (DPO)
dpo@teknos.com

Vi respekterer integriteten hos alle, der besøger vores websted. Privatlivspolitikken beskriver, hvordan og til hvilke formål vi kan indsamle oplysninger og bruge de indsamlede oplysninger.

For at udøve en af dine rettigheder som registreret person skal du udfylde formularen nedenfor og sende den til vores Data Protection Office, enten via post eller e-mail. Husk at vedhæfte dokumenter, der bekræfter din identitet.

Formular til anmodning iht. databeskyttelsesreglerne

4.2 Formål med og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Hvis du giver os dine personoplysninger for at:

a)    bestille vores nyhedsbrev, er vores formål med at indsamle dine kontaktoplysninger at yde dig en service, forbedre nyhedsbrevet og informere dig om vores produkter og tjenester

b)   sende en kontaktanmodning, er vores formål med at indsamle dine kontaktoplysninger at besvare din kontaktanmodning

c)    bestille vores rapporter og/eller vejledninger, er vores formål med at indsamle dine kontaktoplysninger at yde dig en service og sende dig den rapport og/eller vejledning, du har anmodet om.

Hvis du giver os dine personoplysninger, vil vi desuden muligvis gemme og efterfølgende behandle disse oplysninger for at forstå dine specifikke behov og dermed forbedre vores produkter og tjenester eller for at informere dig om og promovere relevante produkter og tjenester over for dig under de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Forbrugere: I forbindelse med forbrugeres personoplysninger er behandlingen af personoplysninger baseret på det udtrykkelige samtykke, som den registrerede har givet.

Erhvervskunder: I forbindelse med erhvervs- og virksomhedsrelaterede personoplysninger er behandlingen af personoplysninger baseret på vores legitime interesser. Vi anvender kun direkte markedsføring baseret på legitime interesser over for personer, som, baseret på deres stilling ("B2B"), typisk træffer beslutninger eller har indflydelse på beslutninger om køb af produkter og tjenester, vi tilbyder.

Derudover kan vi bede dig om nogle oplysninger, der er nødvendige for at identificere dig med henblik på at opfylde dine rettigheder som registreret.

4.3 Personoplysninger

Vi indsamler ikke identificerbare personoplysninger om dig (dvs. navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) via vores websted, medmindre du personligt har givet os sådanne oplysninger. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med forbrugere kun efter modtagelse af udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne oplysninger. Hvis du ikke ønsker at få dine personoplysninger registreret, skal du undlade at afgive disse oplysninger og/eller at give dit samtykke til os.

Personoplysninger, som indsamles af os, kan bl.a. omfatte følgende typer personoplysninger og ændringer i dem, altid baseret på den konkrete art af forholdet og samarbejdet mellem dig og os:

fornavn, efternavn, titel, stilling og/eller andre arbejdsrelaterede oplysninger, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, IP-adresse, aldersgruppe, køn, navn på den virksomhed, som den registrerede person repræsenterer, aktivitetshistorik fra Teknos' tidligere websteder.

Vedrørende brug af cookies henviser vi til vores cookiepolitik.

4.4 Sædvanlige informationskilder

Vi indsamler primært personoplysninger om dig, hvis du giver os dine oplysninger via vores websted eller på anden måde kontakter os. Vi kan også indsamle personoplysninger via cookies.

4.5 Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om brugen af vores websteder.

Du kan administrere og deaktivere cookies via vores cookiepolitik. Du kan få flere oplysninger ved at besøge siden med vores cookiepolitik.

4.6 Regelmæssig dataoverførsel til lande uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Vi bruger eksterne tjenesteudbydere, som behandler personoplysninger på vores vegne til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik. Vi garanterer, at denne outsourcing sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. De eksterne tjenesteudbydere må kun bruge personoplysningerne til at levere de aftalte tjenester til os og på de vilkår, der er aftalt med os.

Til behandlingen af dine personoplysninger bruger vi tjenesteudbydere, servere og ressourcer, der er placeret i mange forskellige lande. Personoplysninger overføres også i et vist omfang til andre virksomheder i Teknos-koncernen. Endvidere overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU og EØS, hvor databeskyttelseslovgivningen er anderledes end europæisk lovgivning. Ved overførsel af personoplysninger til lande uden for EU og EØS sikrer vi, at overførslen sker på legitimt grundlag, og at personoplysningerne beskyttes i overensstemmelse med gældende lovgivning, ved at bruge de nødvendige grundlag for overførslerne såsom Europa-Kommissionens relevante standardkontraktbestemmelser eller en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-Kommissionen i forbindelse med dataoverførsel til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi stiller også krav om, at vores databehandlere overholder de bestemmelser, der er fastsat i gældende lovgivning.

4.7 Opbevaringsperiode for personoplysninger

Personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt under hensyntagen til vores forretningsbehov, eller indtil den registrerede afmelder sig eller anmoder om sletning af sine personoplysninger. Personoplysninger vil blive opbevaret i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning.

Medmindre brugeren anmoder om sletning af sine personoplysninger tidligere, opbevarer vi personoplysninger til B2B-formål, så længe brugeren er ansat i den pågældende organisation. Hvis brugerens arbejdsopgaver ændrer sig, så marketingtiltag eller nyhedsbreve ikke længere kan målrettes til den pågældende, fjernes eller anonymiseres vedkommendes kontaktoplysninger. Det er dog brugerens ansvar at informere os om ændringen i vedkommendes arbejdsopgaver.

4.8 Principper for beskyttelse af personoplysninger

Vi garanterer sikkerheden af de indsamlede data ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Kun vores autoriserede repræsentanter og autoriserede eksterne tjenesteleverandører, der handler på vores vegne, har ret til at behandle personoplysninger. Vi har kun givet begrænset adgang til personoplysninger til personer, der har brug for denne adgang. Systemet er beskyttet i henhold til vores sikkerhedspolitik.

4.9 Dine persondatarettigheder

Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har registreret om dig. Anmodningen skal fremsættes skriftligt til den e-mailadresse, der er angivet i denne privatlivspolitik.

Du har også ret til at forbyde os at bruge dine personoplysninger, hvis der ikke er noget retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne. Du har endvidere ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger. Derudover har du ret til at anmode os om at rette forkerte oplysninger og til at anmode os om at slette oplysninger om dig. Henvendelser vedrørende ovenstående skal ske til ovennævnte kontaktoplysninger. Du har desuden ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til databeskyttelsesmyndigheden.

For at udøve en af dine rettigheder som registreret person skal du udfylde formularen nedenfor og sende den til vores Data Protection Office, enten via post eller e-mail. Husk at vedhæfte dokumenter, der bekræfter din identitet.

Formular til anmodning iht. databeskyttelsesreglerne

Du har også ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. I Finland kaldes denne tilsynsmyndighed Data Protection Ombudsman. Du kan finde webstedet for Data Protection Ombudsman på tietosuoja.fi.

4.10 Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre denne privatlivspolitik og politikken for behandling af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

5. Ansvarsfraskrivelse

Alt tilgængeligt indhold på dette websted, herunder information, materialer, funktioner og software, stilles til rådighed i den form, som det forefindes, uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti af nogen art med hensyn til brug, anvendelighed eller egnethed til bestemte formål.

Vi giver ingen garanti for, at oplysningerne på dette websted er korrekte eller fuldstændige. Vi giver heller ingen garanti for pålideligheden af anbefalinger, vurderinger, instruktioner eller andre oplysninger, der er tilgængelige på eller via dette websted. Vi kan til enhver tid foretage ændringer i de oplysninger og tjenester og i den software, der stilles til rådighed på dette websted, samt i de produkter, der er beskrevet heri, uden at vi derved påtager os noget ansvar.

Brugen af dette websted sker på brugerens eget ansvar. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab, der kan henføres til brugen af (eller manglende evne til at bruge) dette websted, herunder funktionsfejl, fejl eller udeladelser i de oplysninger eller tjenester eller i den software, der stilles til rådighed på webstedet. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for virusangreb, der skyldes brug af webstedet.

Denne ansvarsbegrænsning gælder for ethvert tab, direkte eller indirekte, herunder tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og tab af data, programmer eller andre data på brugerens databehandlingssystem. Denne ansvarsbegrænsning gælder, selv om vi udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på muligheden for skader.

Vi påtager os intet ansvar for websteder, der tilhører andre end os, og som brugeren kan få adgang til via dette websted. Brugen af sådanne websteder sker derfor udelukkende på brugerens egen risiko.

Vi er ikke ansvarlige for brugerens brug af indholdet på dette websted, herunder hvad angår overtrædelse af tredjeparts rettigheder ved brug af dette websted eller dets oplysninger/funktioner.