Privaatsusvaldus ja vastutuse välistamine

Selle veebisaidi omanikud ja haldajad on Teknos Group Oy ja/või selle tütarettevõtted (Teknos).  Seda veebisaiti kasutades nõustute allolevate tingimuste sisuga. 

1. Autoriõigus

Sellel veebisaidil oleva materjali ja siin saadaval oleva tarkvara autoriõigus kuulub Teknosele. Teknos lubab kasutajatel sellel veebisaidil olevat materjali vaadata ja alla laadida ainult isiklikuks, mittekaubanduslikuks kasutamiseks. See luba ei võimalda mingit materjali või tarkvara suhtes kehtivate õiguste üleandmist.

Lisaks antakse see luba järgmistel tingimustel.

1. Autoriõigus ja muud kaitstud õigused peavad säilima.

2. Materjalides ei tohi teha mingeid muudatusi.

3. Ühtki materjali ei tohi mingil viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, üle kanda ega edastada.

2. Kaubamärgid

Sellel veebisaidil olevad kaubamärgid ja logod on Teknose omand. Kasutaja ei tohi saada mingit litsentsi või luba kaubamärkide ja/või logode kasutamiseks ilma Teknose selgesõnalise nõusolekuta.

3. Rahvusvahelised kasutajad, kohaldatav seadus ja kohtualluvus

Teknos ei garanteeri, et sellel veebisaidil olevad materjalid või kirjeldatud tooted on rakendatavad või saadaval kõigis riikides.

Need tingimused kehtivad Soome seaduse järgi. Vaidlused seoses nende tingimustega ja selle veebisaidi kasutamisega lahendatakse Soomes Helsingi ringkonnakohtus.

4. Privaatsuspoliitika

4.1 Andmete vastutav töötleja

Andmekaitsebüroo (DPO)
Teknos Group Oy
Pk 107 / Takkatie 3
00371 Helsingi, Soome

või

dpo@teknos.com

Teknos austab kõigi Teknose veebisaidi külastajate puutumatust. Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas ja milleks võib Teknos andmeid koguda ning kogutud andmeid kasutada.

Mingi oma õiguse kasutamiseks andmesubjektina täitke allolev vorm ja saatke see andmekaitsebüroole posti või meili teel. Ärge unustage lisamast oma isikut tõendavaid dokumente.

Andmekaitsetaotluse vorm

4.2 Isikuandmed

Teknos ei kogu identifitseerimist võimaldavaid isikuandmeid (st kasutaja nimi, aadress, telefoninumber või meiliaadress) Teknose veebisaidi kaudu, kui kasutaja ise pole andnud neid Teknosele koos selgesõnalise nõusolekuga nende töötlemiseks. Kui kasutaja ei taha, et tema isikuandmeid registreeritakse, peab ta hoiduma nende andmisest Teknosele.

Teknose poolt kogutavate isikuandmete hulgas võivad muu hulgas olla järgmist tüüpi isikuandmed ja nende muudatused ning need põhinevad alati eraldi Teknose ja kõnesoleva andmesubjekti vahelise suhte ja koostöö olemusel:

ees- ja perekonnanimi, amet, töökoht ja/või muu tööga seotud teave, telefoninumber, meiliaadress, postiaadress, vanuseklass, sugu, registreeritud isiku poolt esindatava ettevõtte nimi. [Link: Küpsisepoliitika]

4.3 Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Kui kasutaja annab Teknosele oma isikuandmeid, võib Teknos neid salvestada ja järgnevalt töödelda, et mõista kasutaja spetsiifilisi vajadusi ning seeläbi parendada oma tooteid ja teenuseid. Teknos või kolmas isik, nt mõni tellimuste täitmise keskus, võib kasutada teavet ühenduse võtmiseks kasutajaga ja/või edastada kolmandatele isikutele mitteindentifitseerivaid isikuandmeid Teknose veebisaidi külastajate kohta.  Isikuandmete töötlemine põhineb Teknose õigustatud huvil või andmesubjekti antud selgesõnalisel nõusolekul.

4.4 Muud andmed

Vahel kogub Teknos automaatselt teavet, mis isikut ei tuvasta, nt kasutaja brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem, samuti domeeni nimi, kust kasutaja Teknose veebisaiti külastama tuli.

4.5 Küpsised

Teknos kasutab küpsiseid, et koguda teavet oma veebisaidi kasutamise kohta. Samuti kasutab Teknos nn seansiküpsiseid, et salvestada infot keele valiku kohta. Kuid need kustutatakse automaatselt. Teknos ei salvesta mingit delikaatset isikuteavet.

Küpsisepoliitika

Kui te ei soovi oma arvutisse küpsiseid, mis koguvad teavet Teknose veebisaidi kasutamise kohta, võite need oma brauseris keelata, kuid see võib mõnel juhul mõjutada Teknose veebisaidi kuvamist ja kasutamist.

4.6. Regulaarsed teabeallikad

Enamik teabest puudutab andmesubjekti või ettevõtet, mida ta esindab. Isikuandmeid võib koguda ka kolmandatelt isikutelt, näiteks organisatsioonidelt, kes korraldavad erinevaid värvimisega seotud üritusi või tegevusi.

4.7 Regulaarsed andmete edastused väljapoole EL-i või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)

Teknos kasutab isikuandmete töötlemisel väliseid teenusepakkujaid, kes töötlevad isikuandmeid Teknose nimel selles privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel. Teknos garanteerib, et allhange toimub kohaldatava seaduse järgi. Välised teenusepakkujad võivad kasutada isikuandmeid ainult kokkulepitud teenuste osutamiseks Teknosele ja Teknosega kokku lepitud tingimustel.

Teknos kasutab teie isikuandmete käitlemisel paljudes riikides asuvaid teenusepakkujaid, servereid ja ressursse. Mõnel määral edastatakse isikuandmeid ka teistele Teknose kontserni ettevõtetele. Samuti edastab Teknos teie isikuandmeid väljaspool EL-i ja EMP-d asuvatesse riikidesse, kus andmekaitseseadused erinevad Euroopa seadusest. Teknos garanteerib, et andmete edastamine on õiguspärane ja isikuandmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatavate seadustega, täites asjakohaseid Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi andmete edastamiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

4.8 Isikuandmete säilitamisaeg

Isikuandmeid hoitakse alles nii kaua, kui neid vajatakse, arvestades Teknose ärivajadusi ja järgides kohalikke kehtivaid õigusakte.

4.9 Isikuandmete kaitse põhimõtted

Teknos garanteerib kogutud andmete turvalisuse, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Ainult Teknose volitatud esindajatel ja Teknose nimel tegutsevatel volitatud välistel teenusepakkujatel on õigus isikuandmeid töödelda. Teknos on võimaldanud piiratud juurdepääsu isikuandmetele ainult isikutele, kes vajavad seda juurdepääsu. Süsteemi kaitstakse kooskõlas Teknose turbepoliitikaga.

4.10 Teie õigused oma isikuandmete suhtes

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete koopiat registrist. Taotluse võib esitada kirjalikult selles privaatsuspoliitikas nimetatud meiliaadressil.

Samuti on teil õigus keelata Teknosel teie isikuteabe kasutamine, kui puudub õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks. Samuti on teil õigus esitada Teknosele taotlus teie isikuandmete töötlemise piiramise kohta. Lisaks on teil õigus esitada Teknosele taotlus ebaõige teabe parandamise ja teid puudutava teabe kustutamise kohta. Ülalnimetatud taotluste esitamisel tuleb kasutada ülalnimetatud kontaktandmeid. Samuti on teil õigus esitada andmekaitseasutuses kaebus teie isikuandmete töötlemise kohta.

Mingi oma õiguse kasutamiseks andmesubjektina täitke allolev vorm ja saatke see andmekaitsebüroole posti või meili teel. Ärge unustage lisamast oma isikut tõendavaid dokumente.

Andmekaitsetaotluse vorm

4.11 Muudatused privaatsuspoliitikas

Teknosel on õigus teha igal ajal selles privaatsuspoliitikas ja isikuandmete töötlemise poliitikas muudatusi kehtiva seaduse järgi.

5. Vastutusest vabastamine

Kogu selle veebisaidi sisu, sealhulgas teave, materjalid, funktsioonid ja tarkvara, tehakse kättesaadavaks sellisena, nagu see on, ilma mingite otseste või kaudsete garantiideta kasutuse, rakendatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta.

Teknos ei garanteeri, et sellel veebisaidil olev teave on õige või täielik. Samuti ei garanteeri Teknos sellel veebisaidil olevate või selle veebisaidi kaudu kättesaadavate soovituste, hinnangute, juhiste või muu teabe usaldusväärsust. Teknos võib igal ajal teha sellel veebisaidil olevas teabes, teenustes ja tarkvaras, samuti siin kirjeldatud toodetes muudatusi ilma seeläbi mingit vastutust võtmata.

Selle veebisaidi kasutamine toimub kasutaja enda riisikol. Teknos ei kanna mingil juhul vastutust kahjude eest, mis võivad olla tingitud selle veebisaidi kasutamisest (või kasutamisvõimaluse puudumisest), sealhulgas riketest, vigadest või puudustest sellel veebisaidil olevas teabes, teenustes või tarkvaras. Samuti ei vastuta Teknos selle veebisaidi kasutamisest põhjustatud viiruserünnakute eest.

See vastutuse piiramine puudutab kõiki otseseid või kaudseid kahjusid, sealhulgas saamata jäänud tulusid, tegevuskahjumeid, andmete, programmide või muu teabe kadumist kasutaja andmetöötlussüsteemis. See vastutuse piiramine kehtib ka siis, kui Teknost on kahjude võimalikkusest selgesõnaliselt teavitatud.

Teknos ei võta endale vastutust teistele kuuluvate veebisaitide eest, mille juurde pääseb kasutaja sellelt veebisaidilt. Seetõttu toimub selliste veebisaitide kasutamine ainult kasutaja enda riisikol.

Teknos ei vastuta selle eest, kuidas kasutaja kasutab selle veebisaidi sisu, sealhulgas selle veebisaidi või sellel oleva teabe/funktsioonide kasutamisest tuleneva kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.