Oświadczenie o ochronie prywatności i wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Teknos Group Oy i/lub jej podmiotów zależnych („Teknos”) oraz jest przez nie administrowana.  Korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na poniższe warunki użytkowania. 

1. Prawa autorskie

Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej oraz do udostępnionego na niej oprogramowania są własnością firmy Teknos. Teknos zezwala użytkownikom na przeglądanie i pobieranie materiałów z tej strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Zezwolenie to nie oznacza przeniesienia praw do tych materiałów lub oprogramowania.

Zezwolenie jest udzielane z poniższymi ograniczeniami:

1. Należy zawsze wskazywać prawa autorskie i inne chronione prawa.

2. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w materiałach.

3. Materiałów nie wolno w żaden sposób kopiować, reprodukować, upubliczniać, przenosić lub przekazywać.

2. Znaki towarowe

Zamieszczone na niniejszej stronie internetowej znaki towarowe i logo stanowią własność firmy Teknos. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo ani zezwolenie na korzystanie ze znaków towarowych i/lub logo bez wyraźnej zgody firmy Teknos.

3. Użytkownicy z innych krajów, prawo właściwe i właściwość terytorialna

Firma Teknos nie gwarantuje, że materiały zamieszczone na niniejszej stronie lub opisane na niej produkty znajdują zastosowanie lub są dostępne we wszystkich krajach.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Finlandii. Wszelkie kwestie sporne związane z niniejszymi warunkami użytkowania oraz korzystaniem z tej strony internetowej będą rozpatrywane przez sąd rejonowy w Helsinkach w Finlandii.

4. Zasady ochrony prywatności

4.1 Administrator danych

Dział ochrony danych (Data Protection Office, DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finlandia

lub

dpo@teknos.com

Firma Teknos respektuje prawo każdego użytkownika strony internetowej firmy Teknos do prywatności. W zasadach ochrony prywatności wyjaśniono, jak i dlaczego firma Teknos gromadzi i wykorzystuje zgromadzone informacje.

Aby dochodzić jednego ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, użytkownik powinien wypełnić poniższy formularz i wysłać go do działu ochrony danych pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Należy pamiętać o załączeniu dokumentów potwierdzających tożsamość użytkownika.

Formularz wniosku dotyczącego ochrony danych

4.2 Dane osobowe

Firma Teknos nie gromadzi za pośrednictwem swojej strony internetowej danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika (takich jak jego imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), o ile użytkownik nie przekazał tych danych firmie Teknos osobiście i nie udzielił wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie rejestracji swoich danych osobowych, musi powstrzymać się przed przekazaniem takich informacji firmie Teknos.

Dane osobowe gromadzone przez firmę Teknos mogą między innymi obejmować następujące rodzaje danych oraz wprowadzane do nich zmiany (rodzaje gromadzonych danych osobowych są zawsze uzależnione od charakteru relacji i współpracy między firmą Teknos a osobą, której te dane dotyczą):

imię i nazwisko, tytuł, stanowisko i/lub inne informacje związane z pracą, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, grupa wiekowa, płeć, nazwa firmy reprezentowanej przez zarejestrowaną osobę. [Łącze: Zasady dotyczące plików cookie]

4.3 Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeśli użytkownik przekaże firmie Teknos swoje dane osobowe, firma Teknos ma prawo do ich przechowywania i przetwarzania w celu określenia potrzeb użytkownika oraz ulepszania świadczonych usług i oferowanych produktów. Firma Teknos lub osoby trzecie, np. centra realizacji, mogą używać takich informacji w celu skontaktowania się z użytkownikiem lub przekazywania osobom trzecim nieprowadzących do identyfikacji danych osobowych użytkowników strony internetowej firmy Teknos.  Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy firmy Teknos lub wyraźną zgodę udzieloną przez osobę, której dane dotyczą.

4.4 Inne dane

Firma Teknos gromadzi niekiedy automatycznie informacje nieprowadzące do identyfikacji użytkownika, takie jak rodzaj przeglądarki i system operacyjny użytkownika oraz nazwa domeny, z której użytkownik przeszedł na stronę internetową firmy Teknos.

4.5 Pliki cookie

Firma Teknos używa plików cookie do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze stron internetowych firmy. Firma Teknos używa także tzw. plików cookie sesji w celu zapisywania informacji dotyczących preferowanego języka. Są one jednak automatycznie usuwane. Firma Teknos nie zapisuje żadnych poufnych danych osobowych.

Zasady dotyczące plików cookie

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie na swoim komputerze plików cookie zawierających informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych firmy Teknos, może wyłączyć je w swojej przeglądarce, ale w niektórych przypadkach może to negatywnie wpłynąć na obsługę użytkownika i na korzystanie przez niego ze stron internetowych firmy Teknos.

4.6. Regularne źródła danych

Większość informacji dotyczy osoby, której dane dotyczą, lub firmy, którą ta osoba reprezentuje. Dane osobowe można również gromadzić od osób trzecich, takich jak przedsiębiorstwa i instytucje organizujące różne imprezy lub działania związane z malowaniem.

4.7 Regularne przesyłanie danych poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Do przetwarzania danych osobowych firma Teknos wykorzystuje usługodawców zewnętrznych, którzy przetwarzają te dane w jej imieniu do celów wymienionych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Firma Teknos gwarantuje, że outsourcing odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługodawcy zewnętrzni mogą jedynie wykorzystywać dane osobowe do świadczenia uzgodnionych usług na rzecz firmy Teknos, na warunkach z nią uzgodnionych.

Do obsługi danych osobowych użytkownika firma Teknos wykorzystuje usługodawców, serwery i zasoby zlokalizowane w wielu różnych krajach. W pewnym zakresie dane osobowe są też przekazywane do innych firm z Grupy Teknos. Firma Teknos przekazuje również dane osobowe użytkownika do krajów spoza UE i EOG, w których prawodawstwo dotyczące ochrony danych różni się od przepisów europejskich. Firma Teknos gwarantuje, że przekazywanie danych jest uzasadnione i że dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez zastosowanie w szczególności odpowiednich standardowych klauzul umownych wprowadzonych przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4.8 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne z uwagi na potrzeby biznesowe firmy Teknos oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

4.9 Zasady ochrony danych osobowych

Firma Teknos gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Prawo do przetwarzania danych osobowych mają jedynie upoważnieni przedstawiciele firmy Teknos oraz upoważnieni usługodawcy zewnętrzni działający w jej imieniu. Firma Teknos udziela ograniczonego dostępu do danych osobowych tylko tym osobom, które tego dostępu potrzebują. System jest chroniony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa firmy Teknos.

4.10 Prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych zgromadzonych w rejestrach firmy Teknos. Wniosek ten należy sporządzić na piśmie i wysłać go na adres e-mail podany w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Użytkownik ma również prawo zabronić firmie Teknos wykorzystywania swoich danych osobowych, jeśli nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania. Użytkownik ma też prawo zażądać od firmy Teknos ograniczenia przetwarzania swoich danych. Może także zażądać od firmy Teknos skorygowania błędnych informacji oraz wymazania informacji na swój temat. Żądania te należy przesłać na wspomniany powyżej adres kontaktowy. Użytkownik ma też prawo złożyć do organu ochrony danych skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych.

Aby dochodzić jednego ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, użytkownik powinien wypełnić poniższy formularz i wysłać go działu ochrony danych pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Należy pamiętać o załączeniu dokumentów potwierdzających tożsamość użytkownika.

Formularz wniosku dotyczącego ochrony danych

4.11 Zmiany w zasadach ochrony prywatności

Firma Teknos ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności oraz w swoich zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie treści dostępne na niniejszej stronie internetowej, w tym także informacje, materiały, funkcje i oprogramowanie, są udostępniane w formie, w jakiej zostały opublikowane, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji związanej z możliwością ich używania, zakresem stosowania lub przydatnością do określonych celów.

Firma Teknos nie gwarantuje, że informacje na tej stronie internetowej są poprawne lub kompletne. Firma Teknos nie gwarantuje także miarodajności zaleceń, ocen, instrukcji i innych informacji udostępnianych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Firma Teknos zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie modyfikacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej informacji, usług i oprogramowania oraz opisanych na niej produktów bez jednoczesnego podejmowania odpowiedzialności.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W żadnym wypadku firma Teknos nie będzie odpowiedzialna za straty wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z tej strony internetowej, w tym także z awarii lub błędów związanych z udostępnianymi na stronie internetowej usługami lub programami oraz braków w informacjach. Firma Teknos nie bierze też odpowiedzialności za ataki wirusowe spowodowane korzystaniem z tej strony internetowej.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszelkie straty, bezpośrednie lub pośrednie, związane z utraconymi zarobkami, stratami operacyjnymi, utratą danych, programów lub innych danych z systemu przetwarzania danych użytkownika. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje nawet w sytuacji wyraźnego powiadomienia firmy Teknos o możliwości wystąpienia szkód.

Firma Teknos nie bierze odpowiedzialności za strony internetowe należące do innych podmiotów, udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem tej strony internetowej. Korzystanie z takich stron internetowych odbywa się zatem na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Firma Teknos nie bierze odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z treści takich stron internetowych, w tym także za naruszenie praw osób trzecich związane z używaniem tej strony internetowej lub zawartych w niej informacji lub dostępnych funkcji.