Privacyverklaring en disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Teknos Group Oy en/of zijn dochterondernemingen ("Teknos").  Door deze website te gebruiken, accepteert u de inhoud van de onderstaande algemene voorwaarden. 

1. Auteursrecht

Het auteursrecht op het materiaal op deze website en de software die hier beschikbaar is, behoort toe aan Teknos. Teknos staat gebruikers toe materialen van deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden. Deze toestemming houdt geen overdracht van rechten op de materialen of software in.

Bovendien wordt deze toestemming verleend met de volgende beperkingen:

1. Aanduiding van auteursrechten en andere beschermde rechten moet worden gehandhaafd.

2. Wijzigingen in de materialen zijn niet toegestaan.

3. Er mogen geen materialen worden gekopieerd, gereproduceerd, uitgezonden, verzonden of op enigerlei wijze worden overgedragen.

2. Handelsmerken

Handelsmerken en logo's op deze website zijn eigendom van Teknos. De gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie of toestemming om handelsmerken en/of logo's te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Teknos.

3. Internationale gebruikers, toepasselijk recht en locatie

Teknos garandeert niet dat de materialen op deze website of de hierin beschreven producten in alle landen van toepassing of beschikbaar zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Finse wetgeving. Geschillen in verband met deze algemene voorwaarden en met het gebruik van deze website zullen worden beslecht door de rechtbank in Helsinki, Finland.

4. Privacybeleid

4.1 Gegevensbeheerder

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finland

of

dpo@teknos.com

Teknos respecteert de integriteit van elke persoon die de website van Teknos bezoekt. Het privacybeleid beschrijft hoe en waarom Teknos informatie kan verzamelen en de verzamelde informatie kan gebruiken.

Om een van uw rechten als betrokkene uit te oefenen, vult u het onderstaande formulier in en stuurt u dit naar het Data Protection Office, via post of via e-mail. Vergeet niet de documenten bij te voegen die uw identiteit bevestigen.

Aanvraagformulier gegevensbescherming

4.2 Persoonlijke gegevens

Teknos verzamelt geen identificeerbare persoonlijke gegevens (i.e. gebruikersnaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) via de website van Teknos, tenzij de gebruiker dergelijke gegevens persoonlijk aan Teknos heeft verstrekt en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van dergelijke gegevens. Als de gebruiker niet wil dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden geregistreerd, moet de gebruiker deze informatie niet aan Teknos verstrekken.

Persoonlijke gegevens verzameld door Teknos kunnen onder meer de volgende soorten persoonlijke gegevens en hun wijzigingen omvatten en zijn altijd afzonderlijk gebaseerd op de aard van de relatie en samenwerking tussen Teknos en de betrokkene:

Voornaam, achternaam, titel, functie en/of andere werkgerelateerde informatie, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, leeftijdscategorie, geslacht, bedrijfsnaam vertegenwoordigd door de geregistreerde persoon.

Cookiebeleid

4.3 Doel en wettelijke gronden voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Als de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens aan Teknos verstrekt, kan Teknos deze gegevens opslaan en vervolgens verwerken om de specifieke behoeften van de gebruiker te doorgronden, en daarmee de producten en diensten van Teknos te verbeteren. Teknos of een derde partij, bijvoorbeeld een uitvoeringscentrum, mag de informatie gebruiken om contact op te nemen met de gebruiker en/of kan derde partijen niet-identificeerbare persoonlijke gegevens aanbieden over bezoekers van de website van Teknos.  De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op het legitieme belang van Teknos of de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

4.4 Overige gegevens

Teknos zal af en toe automatisch informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is, bijvoorbeeld het browsertype en besturingssysteem van de gebruiker, evenals de domeinnaam van waaruit de gebruiker kwam toen deze de website van Teknos bezocht.

4.5 Cookies

Teknos gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites. Teknos gebruikt ook zogenaamde sessiecookies om informatie over de taalkeuze op te slaan. Deze worden echter automatisch verwijderd. Teknos bewaart geen gevoelige persoonlijke informatie.

Cookiebeleid

Als u geen cookies op uw computer wilt die informatie verzamelen over het gebruik van websites van Teknos, kunt u dit uitschakelen in uw browser. Dit kan echter in bepaalde omstandigheden uw ervaring en gebruik van websites van Teknos beïnvloeden.

4.6. Reguliere informatiebronnen

De meeste informatie betreft de betrokkene of het bedrijf dat hij/zij vertegenwoordigt. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden verzameld van derden, zoals organisaties, die verschillende evenementen of activiteiten met betrekking tot schilderen organiseren.

4.7 Reguliere gegevensoverdracht buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER)

Teknos maakt gebruikt van externe dienstverleners bij het verwerken van persoonlijke gegevens, die namens Teknos persoonlijke gegevens verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd. Teknos garandeert dat uitbesteding plaatsvindt volgens de toepasselijke wetgeving. De externe dienstverleners mogen de persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van overeengekomen diensten aan Teknos en onder de met Teknos overeengekomen voorwaarden.

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens maakt Teknos gebruik van dienstverleners, servers en bronnen in veel verschillende landen. Tot op zekere hoogte worden persoonlijke gegevens ook overgedragen aan andere bedrijven van de Teknos Group. Teknos draagt uw persoonlijke gegevens ook over naar landen buiten de EU en EER, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming verschilt van de Europese wetgeving. Teknos garandeert dat de overdracht van gegevens legitiem is en dat de persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving door met name de relevante standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte te gebruiken.

4.8 Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang nodig is, rekening houdend met de zakelijke behoeften van Teknos en in overeenstemming met de lokaal toepasselijke wetgeving.

4.9 Beginselen van bescherming van persoonlijke gegevens

Teknos garandeert de beveiliging van gegevens die worden verzameld door het gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

Alleen geautoriseerde vertegenwoordigers van Teknos en geautoriseerde externe dienstverleners die optreden namens Teknos hebben het recht om persoonlijke gegevens te verwerken. Teknos heeft alleen beperkte toegang tot persoonlijke gegevens verleend aan personen die deze toegang nodig hebben. Het systeem is beveiligd in overeenstemming met het beveiligingsbeleid van Teknos.

4.10 Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens die in het register staan op te vragen. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan naar het e-mailadres dat in dit privacybeleid wordt vermeld.

U hebt ook het recht om Teknos te verbieden uw persoonlijke gegevens te gebruiken als er geen wettelijke basis is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Ook hebt u het recht om Teknos te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. Bovendien hebt u het recht om Teknos te vragen om onjuiste informatie te corrigeren en om Teknos te vragen informatie over u te wissen. Verzoeken om bovenstaande artikelen moeten worden gedaan bij de bovengenoemde contactgegevens. U hebt ook het recht om een claim met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Om een van uw rechten als betrokkene uit te oefenen, vult u het onderstaande formulier in en stuurt u dit naar het Data Protection Office, via post of via e-mail. Vergeet niet de documenten bij te voegen die uw identiteit bevestigen.

Aanvraagformulier gegevensbescherming

4.11 Wijzigingen in het privacybeleid

Teknos heeft het recht om van tijd tot tijd dit privacybeleid en het beleid voor het verwerken van persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wetgeving te wijzigen.

5. Vrijstelling van aansprakelijkheid

Alle beschikbare inhoud op deze website, inclusief informatie, materialen, functies en software, wordt beschikbaar gesteld zoals aangetroffen, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik, de toepasbaarheid of geschiktheid voor specifieke doeleinden.

Teknos kan niet garanderen dat de informatie op deze website correct of volledig is. Teknos garandeert evenmin de betrouwbaarheid van aanbevelingen, beoordelingen, instructies of andere informatie die op of via deze website beschikbaar is. Teknos kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de informatie, diensten en software die beschikbaar zijn op deze website, evenals in de hierin beschreven producten, zonder dat Teknos enige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker. In geen geval is Teknos aansprakelijk voor verliezen die kunnen worden toegeschreven aan het gebruik (of gebrek aan gebruik) van deze website, inclusief storingen, fouten of weglatingen in de informatie, diensten of de software die beschikbaar zijn op de website. Ook kan Teknos niet aansprakelijk worden gesteld voor virusaanvallen die worden veroorzaakt door het gebruik van de website.

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle verliezen, direct of indirect, inclusief gederfde inkomsten, operationele verliezen, verlies van gegevens, programma's of andere gegevens op het gegevensverwerkingssysteem van de gebruiker. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing, ook al is Teknos uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schadevergoeding.

Teknos aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor websites die toebehoren aan anderen dan Teknos, waartoe de gebruiker toegang heeft vanaf deze website. Het gebruik van dergelijke websites is daarom uitsluitend op eigen risico van de gebruiker.

Teknos is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud van deze website door de gebruiker, inclusief in relatie tot het schenden van rechten van derden door gebruik te maken van deze website of de informatie / functies.