Paziņojums par konfidencialitāti un atruna

Šī vietne pieder uzņēmumam Teknos Group Oy un/vai tā filiālēm (turpmāk tekstā — “Teknos”), kas arī to administrē.  Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. 

1. Autortiesības

Autortiesības uz šajā vietnē un programmatūrā pieejamo materiālu pieder uzņēmumam Teknos. Teknos ļauj lietotājiem skatīt un lejupielādēt materiālus no vietnes tikai un vienīgi personīgiem, nekomerciāliem mērķiem. Šī atļauja nenodod nekādas tiesības uz materiāliem vai programmatūru.

Turklāt šī atļauja tiek piešķirta ar tālāk norādītajiem ierobežojumiem.

1. Ir jāievēro autortiesības un citas aizsargātās tiesības.

2. Materiālu saturu nedrīkst mainīt.

3. Nevienu materiālu nedrīkst nekādā veida kopēt, reproducēt, izplatīt, nodot un pārsūtīt.

2. Preču zīmes

Šajā vietnē redzamās preču zīmes un logotipi pieder uzņēmumam Teknos. Lietotājam netiek piešķirta nekāda veida licence un atļauja lietot preču zīmes un/vai logotipus bez iepriekšējas uzņēmuma Teknos piekrišanas.

3. Starptautiskie lietotāji, piemērojamie tiesību akti un tiesas apgabals, kurā izskata lietu

Uzņēmums Teknos negarantē, ka šajā vietnē iekļautie materiāli vai tajā aprakstītie izstrādājumi ir pieejami visās valstīs.

Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem ir attiecināmi Somijas likumi. Strīdi saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šīs vietnes lietošanu ir risināmi apgabala tiesā Helsinkos, Somijā.

4. Konfidencialitātes politika

4.1. Datu pārzinis

Datu aizsardzības birojs (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Somija

vai

dpo@teknos.com

Uzņēmums Teknos ciena ikviena Teknos vietnes apmeklētāja konfidencialitāti. Konfidencialitātes politikā ir norādīts, kā un kāpēc uzņēmums Teknos apkopo un izmanto apkopoto informāciju.

Lai izmantotu vienas no savām tiesībām datu subjekta statusā, aizpildiet tālāk redzamo veidlapu un nosūtiet to uz Datu aizsardzības biroju vai nu pa pastu, vai e-pastā. Noteikti pievienojiet savu identitāti apliecinošus dokumentus.

Datu aizsardzības pieprasījuma veidlapa

4.2. Personas dati

Uzņēmums Teknos neapkopo savā vietnē identificējamus personas datus (piemēram, lietotāja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), ja lietotājs nav personīgi iesniedzis šādus datus uzņēmumam Teknos un devis skaidru piekrišanu šādu datu apstrādei. Ja lietotājs nevēlas reģistrēt savus persona datus, lietotājam nav jānorāda šāda informācija uzņēmumam Teknos.

Teknos apkoptie personas dati var cita starpā ietvert šādus personas datu veidus un to izmaiņas un vienmēr tiek uzskatīti par atsevišķām vienībām, ņemot vērā attiecību un sadarbības statusu starp Teknos un attiecīgo datu subjektu:

vārds, uzvārds, amats un/vai cita ar darbu saistīta informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, vecuma grupa, dzimums, uzņēmuma nosaukumus, ko pārstāv reģistrētā persona. [Saite: Sīkfailu politika]

4.3. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums

Ja lietotājs ir sniedzis savus personas datus uzņēmumam Teknos, tas var saglabāt un vēlāk apstrādāt tos, lai izprastu lietotāja vajadzības un tādējādi uzlabotu Teknos izstrādājumus un pakalpojumus. Uzņēmums Teknos vai trešā puse, piemēram, nolīgts uzņēmums, var izmantot informāciju, lai sazinātos ar lietotāju, kā arī var sniegt trešajām pusēm neidentificējamus personas datus par Teknos vietnes apmeklētājiem.  Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Teknos tiesiskajām interesēm vai atbilstoši datu subjekta skaidri sniegtajai piekrišanai.

4.4. Citi dati

Uzņēmums Teknos reizēm automātiski apkopos personu neidentificējošu informāciju, piemēram, lietotāja pārlūkprogrammas veidu un operētājsistēmu, kā arī domēna nosaukumu, kuru lietotājs izmanto Teknos vietnes apmeklēšanai.

4.5. Sīkfaili

Uzņēmums Teknos izmanto sīkfailus, lai apkopotu informāciju par to, kā izmanto uzņēmuma vietnes. Uzņēmums Teknos izmanto arī tā saucamos sesijas sīkfailus, lai saglabātu informāciju par valodas izvēli. Tomēr tie tiek automātiski dzēsti. Uzņēmums Teknos nesaglabā nekādu sensitīvu personas informāciju.

Sīkfailu politika

Ja nevēlaties, lai jūsu datorā sīkfaili apkopotu informāciju par Teknos vietņu lietošanu, savā pārlūkprogrammā varat atteikties no tiem, bet dažos gadījumos tas var ietekmēt Teknos vietņu pieejamo saturu un lietošanas veidu.

4.6. Regulāri informācijas avoti

Lielākā daļa informācijas ir saistīta ar datu subjektu un viņa/viņas pārstāvēto uzņēmumu. Personas dati var arī tikt apkopoti no trešajām pusēm, piemēram, organizācijām, kas organizē dažādus pasākumus vai aktivitātes saistībā ar krāsošanu.

4.7. Regulāra datu pārsūtīšana ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)

Uzņēmums Teknos personas datu apstrādei izmanto ārējos pakalpojumu sniedzējus, kuri apstrādā personas datus Teknos vārdā šajā konfidencialitātes politikā minētajiem mērķiem. Uzņēmums Teknos garantē, ka pakalpojumu sniedzēju izvēle notiek saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ārējie pakalpojumu sniedzēji drīkst izmantot personas datus tikai tam, lai sniegtu pakalpojumus, par kuriem noslēgta vienošanās, uzņēmumam Teknos un saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem noslēgta vienošanās ar uzņēmumu Teknos.

Personas datu apstrādei uzņēmums Teknos izmanto pakalpojumu sniedzējus, serverus un avotus, kas atrodas daudzās dažādās valstīs. Noteikta daļa personas datu tiek pārsūtīta arī uz citiem Teknos Group uzņēmumiem. Uzņēmums pārsūta arī personas datus uz valstīm ārpus ES un EEZ, kur datu aizsardzības tiesību akti atšķiras no Eiropas tiesību aktiem. Uzņēmums Teknos garantē, ka datu pārsūtīšana ir likumīga un personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, izmantojot, it īpaši, Eiropas Komisijas saistošos standarta līgumu pantus datu pārsūtīšanai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

4.8. Personas datu uzglabāšanas periods

Personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, ņemot vērā Teknos biznesa vajadzības, un saskaņā ar vietējiem piemērojamiem tiesību aktiem.

4.9. Personas datu aizsardzības principi

Uzņēmums Teknos garantē apkopoto datu drošību, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus.

Tikai Teknos pilnvaroti pārstāvji un pilnvaroti ārējie pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas Teknos vārdā, drīkst apstrādāt personas datu. Uzņēmums Teknos ir piešķīris ierobežotu piekļuvi personas datiem tikai tām personām, kurām šāda piekļuve ir nepieciešama. Sistēma tiek aizsargāta saskaņā ar Teknos drošības politiku.

4.10. Jūsu personas datu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt savu reģistrā uzglabāto personas datu kopiju. Pieprasījums ir jāsagatavo rakstiski un jānosūta uz e-pasta adresi, kas minēta šajā konfidencialitātes politikā.

Jums ir arī tiesības aizliegt uzņēmumam Teknos izmantot jūsu personas datus, ja nav tiesiska pamatojuma to apstrādei. Jums ir arī tiesības pieprasīt uzņēmumam Teknos ierobežot savu personas datu apstrādi. Papildus jums ir tiesības pieprasīt uzņēmumam Teknos labot nepareizo informāciju un dzēst informāciju par jums. Pieprasījumi par iepriekš minēto ir jāiesniedz uz iepriekš minētajiem saziņas veidiem. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi datu aizsardzības iestādei.

Lai izmantotu vienas no savām tiesībām datu subjekta statusā, aizpildiet tālāk redzamo veidlapu un nosūtiet to uz Datu aizsardzības biroju vai nu pa pastu, vai e-pastā. Noteikti pievienojiet savu identitāti apliecinošus dokumentus.

Datu aizsardzības pieprasījuma veidlapa

4.11. Konfidencialitātes politikas izmaiņas

Uzņēmumam ir tiesības laiku pa laikam mainīt šo konfidencialitātes politiku un tā politiku personas datu apstrādei saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

5. Atbrīvošana no atbildības

Viss šajā vietnē pieejamais saturs, tostarp informācija, materiāli, funkcijas un programmatūra, ir pieejams tāds, kāds tas ir, bez jebkādām tiešām un netiešām garantijām attiecībā uz lietojumu, atbilstību vai piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums Teknos negarantē, ka šajā vietnē pieejamā informācija ir pareiza un pilnīga. Tāpat uzņēmums Teknos negarantē savā vietnē vai ar savas vietnes starpniecību pieejamo ieteikumu, novērtējumu, norādījumu un citas informācijas uzticamību. Uzņēmums Teknos var jebkurā laikā veikt šajā vietnē pieejamās informācijas, pakalpojumu un programmatūras, kā arī aprakstīto izstrādājumu izmaiņas, uzņēmumam Teknos neuzņemoties nekādu atbildību.

Visu risku par šīs vietnes lietošanu uzņemas lietotājs. Nekādā gadījumā uzņēmums Teknos neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var būt radušies vietnes lietošanas (vai nespējas to lietot) dēļ, tostarp par nepareizu darbību, kļūdām vai izlaidumiem vietnē pieejamā informācijā, pakalpojumos vai programmatūrā. Tāpat uzņēmums Teknos neuzņemas atbildību par vīrusu uzbrukumiem, ko izraisa vietnes lietošana.

Šis atbildības ierobežojums ir attiecināms uz visiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tostarp zaudētiem ieņēmumiem, ekspluatācijas zaudējumiem, datu vai programmu zaudējumiem vai citu datu zaudējumiem lietotāja datu apstrādes sistēmā. Šis atbildības ierobežojums ir attiecināms pat tad, ja uzņēmumam Teknos ir ziņots par iespējamajiem bojājumiem.

Uzņēmums Teknos neuzņemas nekādu atbildību par vietnēm, kas pieder citiem un kurām lietotājs var piekļūt no šīs vietnes. Tāpēc visu risku par šādu vietņu lietošanu uzņemas lietotājs.

Uzņēmums Teknos nav atbildīgs par to, kā lietotāji izmanto vietnes saturu, tostarp attiecībā uz trešo pušu tiesību pārkāpumiem, izmantojot šo vietni vai tās informāciju/funkcijas.