Tietosuojaseloste ja vastuuvapauslauseke

Tämän verkkosivuston omistaja ja hallinnoija on Teknos Group Oy ja/tai sen tytäryhtiöt (Teknos).  Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt jäljempänä olevien ehtojen sisällön. 

1. Tekijänoikeus

Tällä verkkosivustolla olevan materiaalin ja ohjelmistojen tekijänoikeus kuuluu Teknokselle. Teknos sallii käyttäjien katsella ja ladata tämän verkkosivuston sisältämiä materiaaleja vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä lupa ei merkitse materiaalien tai ohjelmistojen oikeuksien siirtoa.

Lisäksi luvan myöntämistä koskevat seuraavat rajoitukset:

1. Tekijänoikeudesta ja muista suojatuista oikeuksista on oltava maininta.

2. Materiaaleihin ei ole saa tehdä muutoksia.

3. Materiaaleja ei saa millään tavalla kopioida, jäljentää, lähettää, siirtää tai välittää.

2. Tavaramerkit

Tällä verkkosivustolla olevat tavaramerkit ja logot ovat Teknoksen omaisuutta. Käyttäjä ei saa minkäänlaista lisenssiä tai lupaa käyttää tavaramerkkejä ja/tai logoja ilman Teknoksen nimenomaista suostumusta.

3. Kansainväliset käyttäjät, sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

Teknos ei takaa, että tällä verkkosivustolla olevat materiaalit tai täällä kuvatut tuotteet ovat sovellettavissa tai saatavissa kaikissa maissa.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näitä ehtoja ja tämän verkkosivuston käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

4. Tietosuojakäytäntö

4.1 Rekisterinpitäjä

Tietosuojavastaava (DPO)
Teknos Group Oy
PL 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki

tai

dpo@teknos.com

Teknos kunnioittaa kaikkien Teknoksen verkkosivustolla kävijöiden koskemattomuutta. Tietosuojakäytäntö kuvaa, miten ja miksi Teknos kerää tietoja ja käyttää niitä.

Voi käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi täyttämällä alla olevan lomakkeen ja lähettämällä sen tietosuojavastaavalle joko postitse tai sähköpostitseLiitä mukaan kopio henkilöllisyystodistuksestasi.

Tietosuojalomake

4.2 Henkilötiedot

Teknos ei kerää tunnistettavissa olevia henkilötietoja (esimerkiksi käyttäjän nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta) verkkosivustonsa kautta, ellei käyttäjä ole itse antanut tietoja Teknokselle ja antanut nimenomaista suostumusta niiden käsittelyyn. Ellei käyttäjä halua, että hänen henkilötietonsa rekisteröidään, käyttäjän ei tule antaa edellä mainittuja tietoja Teknokselle.

Teknoksen keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavantyyppisiä henkilötietoja ja niiden muutoksia, ja kyseisten tietojen kerääminen perustuu aina tilannekohtaisesti Teknoksen ja rekisteröidyn välisen suhteen ja yhteistyön luonteeseen:

Etunimi, sukunimi, titteli, työtehtävä ja/tai muut työhön liittyvät tiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, ikäryhmä, sukupuoli, rekisteröidyn henkilön edustaman yrityksen nimi. 

Evästekäytäntö

4.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen perusta

Jos käyttäjä antaa henkilötietonsa Teknokselle, Teknos voi tallentaa ja myöhemmin käsitellä näitä tietoja ymmärtääkseen käyttäjän yksilölliset tarpeet ja kehittääkseen siten tuotteitaan ja palveluitaan. Teknos tai kolmas osapuoli, esimerkiksi pakkauskeskus, voi käyttää tietoja ottaakseen yhteyttä käyttäjään ja/tai tarjotakseen kolmansille osapuolille ei-tunnistettavia henkilötietoja Teknoksen verkkosivuston kävijöistä.  Henkilötietojen käsittely perustuu Teknoksen oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

4.4 Muut tiedot

Ajoittain Teknos kerää automaattisesti ei-tunnistettavia tietoja, esimerkiksi käyttäjän selaintyypin ja käyttöjärjestelmän sekä sen toimialueen nimen, jolta käyttäjä tuli Teknoksen verkkosivustolle.

4.5 Evästeet

Teknos käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja verkkosivustojensa käytöstä. Teknos käyttää myös istuntoevästeitä tallentaakseen kielivalinnat. Nämä kuitenkin poistetaan automaattisesti. Teknos ei tallenna arkaluonteisia henkilötietoja.

Evästekäytäntö

Jos et halua tietokoneellesi evästeitä, jotka keräävät Teknoksen verkkosivustojen käyttötietoja, voit poistaa niiden valinnan selaimestasi. Se voi kuitenkin joissain tilanteissa vaikuttaa Teknoksen verkkosivustojen käyttöön ja käyttökokemukseen.

4.6. Säännölliset tietolähteet

Suurin osa tiedoista koskee rekisteröityä tai hänen edustamaansa yritystä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta, kuten organisaatioilta, jotka järjestävät erilaisia maalausaiheisia tapahtumia tai aktiviteetteja.

4.7 Säännölliset tiedonsiirrot EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle

Teknos käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Teknoksen puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Teknos takaa, että ulkoistaminen tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Ulkoiset palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja vain sovittujen palveluiden tarjoamiseen Teknokselle sen kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

Teknos käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, palvelimia ja resursseja useissa eri maissa. Joitakin henkilötietoja siirretään myös muille Teknos Groupin yrityksille. Teknos siirtää henkilötietojasi myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, jossa tietosuojaan sovelletaan erilaista lainsäädäntöä kuin EU:ssa. Teknos takaa, että tiedonsiirto on laillista ja henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti käyttämällä erityisesti Euroopan komission asiaankuuluvia mallisopimuslausekkeita, jotka koskevat tiedonsiirtoa Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

4.8 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen, ottaen huomioon Teknoksen liiketaloudelliset tarpeet ja noudattaen sovellettavaa paikallista lainsäädäntöä.

4.9 Henkilötietojen suojaamista koskevat periaatteet

Teknos suojaa kerätyt tiedot käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Vain Teknoksen valtuutetuilla edustajilla ja Teknoksen puolesta toimivilla valtuutetuilla ulkoisilla palveluntarjoajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja. Teknos on myöntänyt rajoitetun pääsyn henkilötietoihin vain niille, jotka sitä tarvitsevat. Järjestelmä on suojattu Teknoksen suojauskäytännön mukaisesti.

4.10 Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää jäljennöstä rekisterissä olevista henkilötiedoistasi. Pyyntö on tehtävä kirjallisena tässä tietosuojakäytännössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus kieltää Teknosta käyttämästä henkilötietojasi, ellei niiden käsittelylle ole oikeusperustaa. Sinulla on myös oikeus pyytää Teknosta rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää Teknosta korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot ja poistamaan sinua koskevat tiedot. Yllä mainitut pyynnöt on lähetettävä käyttäen edellä mainittuja yhteystietoja. Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaiselle.

Voi käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi täyttämällä jäljempänä olevan lomakkeen ja lähettämällä sen tietosuojavastaavalle joko postitse tai sähköpostitse. Muista liittää mukaan todisteet henkilöllisyydestäsi.

Tietosuojalomake

4.11 Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Teknoksella on oikeus muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ja henkilötietojen käsittelykäytäntöään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5. Vastuuvapaus

Kaikki tällä verkkosivustolla oleva sisältö, mukaan lukien tiedot, materiaalit, toiminnot ja ohjelmisto, asetetaan saataville sellaisenaan ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta liittyen käyttöön, käyttökelpoisuuteen tai sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen.

Teknos ei takaa, että tällä verkkosivustolla olevat tiedot ovat oikein ja täydellisiä. Teknos ei myöskään takaa sellaisten suositusten, arvioiden, ohjeiden tai muiden tietojen luotettavuutta, jotka ovat saatavilla tällä verkkosivustolla tai sen kautta. Teknos saattaa milloin tahansa tehdä muutoksia tällä verkkosivustolla saatavilla oleviin tietoihin, palveluihin ja ohjelmistoihin sekä sivustolla kuvattuihin tuotteisiin joutumatta siitä minkäänlaiseen vastuuseen.

Tämän verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Teknos ei ole missään olosuhteissa vastuussa vahingoista, joiden voidaan katsoa johtuvan tämän verkkosivuston käytöstä (tai osaamattomuudesta käyttää sitä), mukaan lukien verkkosivuston tietojen, palveluiden tai ohjelmistojen toimintahäiriöt, virheet ja puutteet. Teknosta ei myöskään voi pitää vastuullisena verkkosivuston käytön aiheuttamista virushyökkäyksistä.

Tämä vastuun rajoitus koskee kaikkia suoria ja välillisiä vahinkoja, mukaan lukien ansioiden menetykset, liiketoiminnalliset tappiot, tietojen, ohjelmien tai käyttäjän tiedonkäsittelyjärjestelmän muiden tietojen menetykset. Tämä vastuun rajoitus on voimassa, vaikka Teknokselle olisi nimenomaisesti ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta.

Teknos ei ota vastuuta muiden kuin Teknoksen omistamista verkkosivustoista, joille käyttäjä pääsee tältä verkkosivustolta. Tällaisten verkkosivustojen käyttö on siksi täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Teknos ei ole vastuussa käyttäjän tämän verkkosivuston sisällön käytöstä, mukaan lukien mahdollisesta kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta käyttämällä tätä verkkosivustoa ja/tai sen tietoja/toimintoja.