YRITYSVASTUU

YRITYSVASTUU

Perheyrityksenä koemme, että tehtävänämme on jättää tuleville sukupolville kestävämpi maailma, ja jatkuvuus määrittää ja ohjaa kaikkea tekemistämme ja päätöksiämme.

Kestävä toiminta tarkoittaa meille ajattelutapaa, joka on liitetty myös isoksi osaksi strategiaamme ja liiketoimintamalliimme. Olemme sitoutuneet  elinympäristömme suojeluun ja kestävien ratkaisujen tarjoamiseen saadaksemme maailman kestämään pidempään.

Yritysvastuuohjelmamme tähtää kestävän lisäarvon tuottamiseen eri sidosryhmille kuten yhteiskunnalle, asiakkaille, tavarantoimittajille, ympäristölle ja työntekijöillemme.

Tuemme aktiivisesti työntekijöitämme ottamaan vastuullisuusasiat huomioon jokapäiväisessä arjen tekemisessä ja kannustamme jokaista osallistumaan yritysvastuun kehittämiseen.

Yritysvastuun painopistealueet

Yritysvastuuseemme on määritelty neljä painopistealuetta:

1. Kestävät tuotteet ja palvelut

Meille kestävät tuotteet ja palvelut tarkoittavat paitsi lakien ja asetusten kunnioittamista, myös sellaisten kilpailukykyisten  tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden kehittämistä, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita, ja joiden kokonaisvaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat mahdollisimman pienet.

Analysoimme tuotteiden elinkaaren vaikutuksia ja kehitämme innovatiivisia tuotteita, jotka ovat pidempikestoisia, ja joiden myötä tarve uudelleenmaalaamiseen vähenee. Panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen tavoitteenamme kehittää pinnoiteratkaisuja, joiden VOC-osuus on minimaalinen tai olematon. Pyrimme lisämään uusiutuvien raaka-aineiden osuutta maaleissamme ja pinnoitteissamme.

2. Vastuullinen toimitusketju ja tuotanto

Tavoitteemme on olla vastuullinen yhtiö koko toimitusketjussamme, aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden valmistukseen ja toimittamiseen asiakkaillemme ajallaan ja turvallisesti.

Parannamme tavoitteellisesti tuotannon prosessejamme. Olemme sitoutuneet jatkuvan parantamisen kulttuuriin sekä Lean-toimintapaan. Etsimme uusia innovatiivisia teknologioita parantaaksemme turvallisuuta ja vähentääksemme toimintamme ympäristövaikutuksia.

Mittaamme ja ohjaamme vastuullisuuttamme toimittaja-auditoinneilla, sisäisillä auditoinneilla, Code of Conductillamme, toimittajillemme tarkoitetulla Code of Conductilla, vastuullisen hankinnan politiikallamme ja keräämällä säännöllisesti palautetta niin asiakkailtamme kuin työntekijöiltämme.

3. Ihmiset

Pystymme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteemme ainoastaan asialle omistautuneiden työntekijöidemme avulla. Työntekijöiden kehitys, turvallisuus ja hyvinvointi on meille ensisijaista.

Uskomme, että panostamalla henkilökuntamme, houkuttelemalla yritykseemme osaavimmat asiantuntijat sekä luomalla työympäristön, jossa on tilaa ideoinnille ja aloitteille, varmistamme sekä yrityksen menestyksen että työntekijöidemme kehityksen. 

Mittaamme työntekijöidemme työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia vuosittaisissa työntekijäkyselyissä, jonka tulokset ovat olleet erinomaisia.

4. Tulevat sukupolvet

Perheyrityksenä jatkuvuus on erittäin tärkeää meille, ja se vaikuttaa päätöksentekoomme ja toimintatapaamme.  

Haluamme tehdä valintoja, jotka kantavat myös tuleville sukupolville ja rakentaa yrityksen, josta he voivat olla ylpeitä.

Perheyrityksenä tuemme yrittäjyyskoulutusta ja yrittäjämyönteistä ajattelua. Pyrimme aktiiviseen yhteistyöhön paikallisten perheyritysten kanssa ja sitoudumme paikallisyhteisöjen ja koulutuksen tukemiseen.

Yritysvastuuohjelman päätavoitteet

Kestävät tuotteet ja palvelut

 • Vähennämme VOC-tuotteiden määrää vuosittain ​5 %:lla.
 • 0 % Lisättyä MIT-kemikaalia tuotteissamme vuoteen 2025 mennessä​.

Vastuullinen toimitusketju ja tuotanto

 • Pienennämme  LTAF-lukua (Lost Time Accident Frequency) 10 % vuosittain.
 • Vähennämme energiankulutustamme tuotantolaitoksissa 5 % vuosttain.
 • Vähennämme maalijätteemme syntyä tuotantolaitoksissa 5 % vuosittain.
 • 95 % toimittajistamme on allekirjoittanut Teknoksen toimittajille suunnatun Code of Conductin (suhteutettuna raaka-aineisiin käytettyyn rahamäärään) vuoteen 2025 mennessä.
 • 80 % toimittajistamme on arvioitu EcoVadiksessa (suhteutettuna raaka-aineisiin käytettyyn rahamäärään) vuoteen 2025 mennessä.

Ihmisten kehittäminen 

 • 100 % linjaesimiehistä on käynyt Teknoksen johtamiskoulutuksen vuoteen 2025 mennessä.
 • 100 % Työntekijöistä osallistuu vuosittaisiin kehityskeskusteluihin esimiehensä kanssa. 

Tulevat sukupolvet

 • Tuemme paikallisyhteisöjä sekä yrittäjäkasvatusta ja -henkeä yhteiskunnassa.
 • Tarjoamme nuorille urakehitysmahdollisuuksia.

Teknos on julkaissut ei-taloudellisen tiedon raportin

Teknos on julkaissut konsernitasoisen ei-taloudellisen tiedon raportin. Raportissa kuvataan miten vastuullisuus toteutuu Teknoksella sekä kerrotaan yhtiön toimista vastuullisuuden saralla vuonna 2019. Raportissa on esitetty myös keskeiset ympäristöön, henkilöstöön, omaan toimintaan sekä toimitusketjuun liittyvät ei-taloudelliset tunnusluvut sekä riskit.