Yritysvastuu ja sen päätavoitteet

Perheyrityksenä koemme, että tehtävänämme on jättää tuleville sukupolville kestävämpi maailma, ja jatkuvuus määrittää ja ohjaa kaikkea tekemistämme ja päätöksiämme.

Kestävä toiminta tarkoittaa meille ajattelutapaa, joka on liitetty myös isoksi osaksi strategiaamme ja liiketoimintamalliimme. Olemme sitoutuneet elinympäristömme suojeluun ja kestävien ratkaisujen tarjoamiseen saadaksemme maailman kestämään pidempään.

Yritysvastuuohjelmamme tähtää kestävän lisäarvon tuottamiseen eri sidosryhmille kuten yhteiskunnalle, asiakkaille, tavarantoimittajille, ympäristölle ja työntekijöillemme.

Tuemme aktiivisesti työntekijöitämme ottamaan vastuullisuusasiat huomioon jokapäiväisessä arjen tekemisessä ja kannustamme jokaista osallistumaan yritysvastuun kehittämiseen.

Yritysvastuun painopistealueet

Yritysvastuuseemme on määritelty neljä painopistealuetta:

1. Kestävät tuotteet ja palvelut

Meille kestävät tuotteet ja palvelut tarkoittavat paitsi lakien ja asetusten kunnioittamista, myös sellaisten kilpailukykyisten  tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden kehittämistä, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita, ja joiden kokonaisvaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat mahdollisimman pienet.

Analysoimme tuotteiden elinkaaren vaikutuksia ja kehitämme innovatiivisia tuotteita, jotka ovat pidempikestoisia, ja joiden myötä tarve uudelleenmaalaamiseen vähenee. Panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen tavoitteenamme kehittää pinnoiteratkaisuja, joiden VOC-osuus on minimaalinen tai olematon. Pyrimme lisämään uusiutuvien raaka-aineiden osuutta maaleissamme ja pinnoitteissamme.

Tavoitteemme:

 • Vähennämme VOC-tuotteiden määrää vuosittain ​5 %:lla.
 • 0 % Lisättyä MIT-kemikaalia tuotteissamme vuoteen 2025 mennessä​.

2. Vastuullinen toimitusketju ja tuotanto

Tavoitteemme on olla vastuullinen yhtiö koko toimitusketjussamme, aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden valmistukseen ja toimittamiseen asiakkaillemme ajallaan ja turvallisesti.

Parannamme tavoitteellisesti tuotannon prosessejamme. Olemme sitoutuneet jatkuvan parantamisen kulttuuriin sekä Lean-toimintapaan. Etsimme uusia innovatiivisia teknologioita parantaaksemme turvallisuuta ja vähentääksemme toimintamme ympäristövaikutuksia.

Mittaamme ja ohjaamme vastuullisuuttamme toimittaja-auditoinneilla, sisäisillä auditoinneilla, Code of Conductillamme, toimittajillemme tarkoitetulla Code of Conductilla, vastuullisen hankinnan politiikallamme ja keräämällä säännöllisesti palautetta niin asiakkailtamme kuin työntekijöiltämme.

Tavoitteemme:

 • Pienennämme  LTIFR-lukua (Lost Time Injury Frequency Rate) 10 % vuosittain.
 • Vähennämme energiankulutustamme tuotantolaitoksissa 5 % vuosittain.
 • Vähennämme maalijätteemme syntyä tuotantolaitoksissa 5 % vuosittain.
 • 95 % toimittajistamme on allekirjoittanut Teknoksen toimittajille suunnatun Code of Conductin (suhteutettuna raaka-aineisiin käytettyyn rahamäärään) vuoteen 2025 mennessä.
 • 80 % toimittajistamme on arvioitu EcoVadiksessa (suhteutettuna raaka-aineisiin käytettyyn rahamäärään) vuoteen 2025 mennessä.

3. Ihmiset

Pystymme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteemme ainoastaan asialle omistautuneiden työntekijöidemme avulla. Työntekijöiden kehitys, turvallisuus ja hyvinvointi on meille ensisijaista.

Uskomme, että panostamalla henkilökuntamme, houkuttelemalla yritykseemme osaavimmat asiantuntijat sekä luomalla työympäristön, jossa on tilaa ideoinnille ja aloitteille, varmistamme sekä yrityksen menestyksen että työntekijöidemme kehityksen. 

Mittaamme työntekijöidemme työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia vuosittaisissa työntekijäkyselyissä, jonka tulokset ovat olleet erinomaisia.

Tavoitteemme:

 • 100 % linjaesimiehistä on käynyt Teknoksen johtamiskoulutuksen vuoteen 2025 mennessä.
 • 100 % työntekijöistä osallistuu vuosittaisiin kehityskeskusteluihin esimiehensä kanssa.

4. Tulevat sukupolvet

Perheyrityksenä jatkuvuus on erittäin tärkeää meille, ja se vaikuttaa päätöksentekoomme ja toimintatapaamme.  

Haluamme tehdä valintoja, jotka kantavat myös tuleville sukupolville ja rakentaa yrityksen, josta he voivat olla ylpeitä.

Perheyrityksenä tuemme yrittäjyyskoulutusta ja yrittäjämyönteistä ajattelua. Pyrimme aktiiviseen yhteistyöhön paikallisten perheyritysten kanssa ja sitoudumme paikallisyhteisöjen ja koulutuksen tukemiseen.

Tavoitteemme:

 • Tuemme paikallisyhteisöjä sekä yrittäjäkasvatusta ja -henkeä yhteiskunnassa.
 • Tarjoamme nuorille urakehitysmahdollisuuksia.

Code of Conduct ja Whistleblowing-ilmoituskanava

Code of Conduct antaa ohjeet siihen, miten työntekijöidemme odotetaan käyttäytyvän, ja se toimii perustana tavalle, jolla harjoitamme liiketoimintaa, kohtelemme työntekijöitämme ja kannamme vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Löydät Code of Conduct -toimintaphjeen tämän sivun oikean puolen linkeistä.  
  
Kannustamme sekä työntekijöitämme että sidosryhmiä kertomaan huolenaiheensa. Teknos Whistleblowing on nykyisille ja entisille työntekijöillemme sekä sidosryhmille tarkoitettu vapaaehtoinen ilmoituskanava, jonka kautta he voivat tehdä ilmoituksen epäillystä Code of Conductin rikkomuksesta sekä todellisesta tai epäillystä väärinkäytöksestä, jolla voi olla vaikutuksia yhtiöömme tai ihmisten hyvinvointiin. Anonymiteetin varmistamiseksi ilmoitusjärjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaa Teknoksesta riippumaton ulkopuolinen palveluntuottaja. Kaikki ilmoitukset ovat täysin luottamuksellisia, ja ilmoituksen voi tehdä nimettömästi käyttäen suojattua viestintäkanavaa.  
 
Järjestelmä lähettää ilmoittajalle vastaanottokuittauksen, kun ilmoitus on tehty. Teknos käsittelee kaikki ilmoitukset kohtuullisessa ajassa ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Ilmoitusjärjestelmää ei tule käyttää väärien syytösten esittämiseen, ja kaiken kaikkiaan väärien ilmoitusten tekeminen vilpillisessä tarkoituksessa on kiellettyä.  
 
Voit käyttää Whistleblowing-ilmoituskanavaa alla olevan linkin kautta:

https://teknos.integrityline.com/frontpage