Udržitelnost

CO JE PRO NÁS UDRŽITELNOST

Udržitelnost je pro nás způsob myšlení. Je součástí naší strategie, obchodního modelu a každodenní práce. Jsme velmi odhodláni přispívat k ochraně planety a k tomu, aby svět vydržel déle.

Cílem našeho programu udržitelnosti je vytvářet dlouhodobě udržitelnou hodnotu pro naše zainteresované strany, včetně našich zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a společnosti. 

NAŠE OBLASTI UDRŽITELNOSTI

Aktivní řízení udržitelnosti zaměřujeme na čtyři prioritní oblasti:

1. Udržitelná řešení a služby

Udržitelná řešení a služby pro nás znamenají nejen dodržování předpisů a legislativy, ale také vývoj a nabídku konkurenceschopných produktů, technologií a služeb, které uspokojují potřeby našich zákazníků s využitím menšího množství zdrojů nebo udržitelnějších zdrojů.

Vyvíjíme inovativní produkty, které mají delší životnost a v důsledku toho snižují potřebu včasného přelakování. Výrazně investujeme do výzkumu a vývoje. Naší ambicí je vyvíjet nátěrové hmoty s nízkým obsahem těkavých organických látek a zvyšovat využívání obnovitelných a recyklovaných surovin.

Naše cíle:

 • Snížení podílu těkavých organických látek používaných ve výrobcích na celkové spotřebě surovin o 5 % ročně.
 • Nulový podíl vlastních přidaných MPO ve výrobcích do roku 2025

2. Odpovědný provoz a dodavatelský řetězec

Snažíme se být odpovědnou společností v rámci našeho hodnotového řetězce, a to od nákupu surovin až po výrobu a včasné a bezpečné dodání výrobků našim zákazníkům.

Neustále investujeme do našich výrobních zařízení, zavádíme štíhlou výrobu v celé společnosti a hledáme inovativní technologie pro zvýšení bezpečnosti a minimalizaci dopadu našich činností na životní prostředí.

Do našich nákupů začleňujeme požadavky a ohledy na udržitelnost. Kodex chování dodavatele společnosti Teknos představuje naše očekávání v oblasti udržitelnosti, jejichž plnění požadujeme od našich dodavatelů. Výkonnost našich dodavatelů v oblasti udržitelnosti posuzujeme a monitorujeme pomocí celosvětově uznávaného hodnocení EcoVadis. 

Naše cíle:

 • Snížení míry úrazovosti o 10 % ročně (LTIFR).
 • Snížení energetické náročnosti výroby o 5 % ročně
 • Snížení náročnosti výroby na odpady o 5 % ročně.
 • 95 % dodavatelů podle výdajů na suroviny podepsalo do roku 2025 kodex chování dodavatelů společnosti Teknos.
 • 80 % dodavatelů podle výdajů na suroviny hodnocených společností EcoVadis v oblasti CSR do roku 2025

3. Rozvoj lidí

Náš závazek vůči lidem je základem úspěchu v současnosti i v budoucnosti. Rozvíjením schopností a dovedností našich zaměstnanců, získáváním nejlepších talentů a vytvářením prostředí, v němž se daří nápadům a iniciativám, můžeme vytvářet dlouhodobý úspěch pro naše lidi i pro naši firmu.

Každodenní pohoda a spokojenost našich zaměstnanců pro nás hraje zásadní roli. Pravidelně ji měříme prostřednictvím našeho průzkumu názorů zaměstnanců (EOS).

Naše cíle:

 • 100 % liniových manažerů absolvovalo do roku 2025 školení o vedení společnosti Teknos.
 • 100 % zaměstnanců absolvuje do roku 2025 každoroční hodnotící diskusi.

4. Budoucí generace

Protože jsme rodinná firma, je pro nás kontinuita nesmírně důležitá a ovlivňuje všechny naše kroky.

Chceme činit rozhodnutí, která jsou nosná pro další generace, a budovat společnost, kterou budoucí generace budou hrdě vést a být její součástí.

Naším cílem je podporovat podnikatelské vzdělávání a myšlení ve společnosti a investovat do místních komunit.

Naše cíle:

 • Do roku 2025 nabídne 100 % subjektů společnosti Teknos pracovní příležitosti pro osoby na začátku kariéry.
 • 100 % subjektů společnosti Teknos do roku 2025 podporuje místní komunitní aktivity nebo se na nich podílí.

Závazek k transparentnosti

Usilujeme o otevřenou komunikaci o způsobu, jakým provozujeme a řídíme environmentální a sociální záležitosti. Každoročně o těchto otázkách a o pokroku v plnění našich závazků a cílů podáváme externí zprávy.

Kodex chování a kanál pro whistleblowing

Kodex chování slouží jako vodítko pro očekávané chování našich zaměstnanců a je základem způsobu, jakým podnikáme, jednáme se zaměstnanci a pečujeme o životní prostředí a společnost. Naše zásady Kodexu chování najdete v pravém rohu této stránky.

Vyzýváme naše zaměstnance i zainteresované strany, aby nám sdělili jakékoli připomínky. Kanál Teknos Whistleblowing je volitelný kanál, kterým mohou naši zaměstnanci i zúčastněné strany hlásit jakékoli podezření na porušení Kodexu chování a obavy ze skutečného nebo domnělého pochybení, které může mít vliv na naši společnost nebo na blaho lidí. Aby byla zajištěna anonymita, je technická realizace systému hlášení prováděna jménem externího poskytovatele nezávislého na společnosti Teknos.  Všechna hlášení jsou přísně důvěrná a oznamovatel má možnost podat hlášení anonymně prostřednictvím zabezpečené schránky.

Po podání hlášení obdrží ohlašovatel v systému potvrzení o přijetí. Společnost Teknos se všemi předloženými hlášeními bude zabývat a odpoví na ně v přiměřené lhůtě, maximálně do 3 měsíců. Systém hlášení nesmí být využíván k nepravdivému obviňování jiných osob a vůbec nesmí být hlášeny záměrně nepravdivé informace.

Přístup k online kanálu pro whistleblowing najdete na tomto odkazu:

https://teknos.integrityline.com/frontpage