Kestlikkus

MIDA KESTLIKKUS MEIE JAOKS TÄHENDAB?

Meie jaoks on kestlikkus mõtteviis. See on lõimitud meie strateegiasse, ärimudelisse ja igapäevatöösse. Soovime anda oma panuse planeedi kaitsmisse ja muuta maailma kauakestvamaks.

Meie kestlikkuskava eesmärk on luua meie huvirühmade – nende hulka kuuluvad kliendid, töötajad, tarnijad ja ühiskond – jaoks kestlikku kauakestvat väärtust. 

 

MEIE KESTLIKKUSE SIHTVALDKONNAD

Keskendume kestlikkuse aktiivsel juhtimisel neljale prioriteetsele valdkonnale.

1. Säästvad lahendused ja teenused

Meie jaoks ei tähenda säästvad lahendused ja teenused mitte ainult eeskirjade ja õigusaktide järgimist, vaid ka meie klientide vajadustele vastavate konkurentsivõimeliste toodete, tehnoloogiliste lahenduste ja teenuste väljatöötamist ja pakkumist, kasutades vähem või kestlikumaid ressursse.

Me arendame uudseid tooteid, mis kestavad kauem ja vähendavad ülevärvimise sagedust. Tegeleme pühendunult uurimis- ja arendustegevusega. Meie eesmärk on töötada välja väikese LOÜ sisaldusega pinnakattetooted ning suurendada taastuvate ja ringlussevõetud toormaterjalide kasutamist.

Meie eesmärgid

 • Toodetes kasutatud LOÜ-de osakaalu vähendamine 5% võrra kogu aastasest toorainetarbest
 • 2025. aastaks loobume toodetesse MIT lisamisest

2. Vastutustundlik tegevus ja tarneahel

Püüame olla oma väärtusahela piires vastutustundlik ettevõte, alates toormaterjali hankimisest ja lõpetades toodete tootmise ning õigeaegse ja turvalise klientidele tarnimisega.

Me investeerime pidevalt oma tootmisüksustesse, juurutame kogu ettevõttes kulusäästlikke (Lean) meetodeid ja otsime uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi, et suurendada ohutust ja vähendada meie tegevuse keskkonnamõju.

Lõimime oma ostudesse kestlikkusnõuded ja -kaalutlused. Teknose tarnija käitumiskoodeks hõlmab meie kestlikkusootusi, mille täitmist me oma tarnijatelt nõuame. Me hindame ja jälgime oma tarnijate kestlikkustulemusi üle maailma tunnustatud EcoVadise hinnangu abil. 

Meie eesmärgid

 • Vigastustest tingitud ajakao esinemissageduse vähendamine 10% võrra aastas
 • Tootmise energiatarbe vähendamine 5% võrra aastas
 • Tootmise jäätmetekke vähendamine 5% võrra aastas
 • 2025. aastaks allkirjastab toormaterjalikulutuste järgi arvestatuna 95% tarnijatest Teknose tarnija käitumiskoodeksi
 • 2025. aastaks saab toormaterjalikulutuste järgi arvestatuna 80% tarnijatest EcoVadise ESV hinnangu

3. Inimeste areng

Meie pühendumine inimestele on nii praegu kui ka tulevikus meie edu alustala. Arendades oma töötajate pädevusi ja oskusi, meelitades ettevõttesse kõige andekamaid inimesi ning luues keskkonna, kus ideed ja algatused saavad õitsele puhkeda, suudame saavutada pikaajalise edu nii oma inimeste kui ka ettevõtte jaoks.

Meie töötajate igapäevane hea- ja rahulolu on meile ülimalt oluline. Me mõõdame seda korrapäraselt töötajate arvamusküsitluse (EOS) kaudu.

Meie eesmärgid

 • 2025. aastaks on kõik tegevusvaldkondade juhid läbinud Teknose juhtimiskoolituse
 • 2025. aastaks on kõik töötajad osalenud iga-aastasel hindamisvestlusel

4. Tulevased põlved

Kuna oleme pereettevõte, on järjepidevus meie jaoks äärmiselt oluline ja mõjutab kogu meie tegevust.

Soovime teha valikuid, mis võtaksid arvesse järgmisi põlvkondi, ja rajada ettevõtte, mille juht ja osaline saaks järeltulev põlv uhkusega olla.

Meie eesmärk on toetada ettevõtlusharidust ja ettevõtlikku mõtteviisi ühiskonnas ning investeerida kohalikku kogukonda.

Meie eesmärgid

 • 2025. aastaks pakuvad kõik Teknose üksused tööalaseid võimalusi karjääri alustajatele
 • 2025. aastaks toetavad kõik Teknose üksused kohaliku kogukonna tegevust või osalevad selles

Läbipaistvuse tagamise kohustus

Püüame avatult käsitleda oma tegevusviise ning keskkonna- ja sotsiaalküsimuste juhtimist. Koostame kord aastas üldsusele suunatud aruande nii nende teemade kui ka meie kohustuste ja eesmärkide täitmise kohta.

Käitumisjuhis ja vilepuhumise kanal

Käitumisjuhis on aluseks sellele, kuidas me äritegevust teostame, oma töötajaid kohtleme ning keskkonnast ja ühiskonnast hoolime. Lisaks on selles ka paika pandud need ootused, mida oma kollektiivi käitumisele seame. Teknose käitumiskoodeksi eeskirjad leiate selle lehe paremast nurgast.

Julgustame nii Teknose töötajaid kui ka partnereid ja teisi huvirühmi oma muredest rääkima. Rikkumistest teatamise kanali kaudu saavad nii meie töötajad kui ka sidusrühmad teatada käitumiskoodeksi rikkumistest ja teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada meie ettevõtet või inimeste heaolu. Tehnilist teostust pakub Teknosest sõltumatu kolmas osapool, et tagada täielik anonüümsus. Kõik teated on rangelt konfidentsiaalsed ning teatajal on võimalus turvalist postkasti kasutades info anonüümselt esitada.

Teataja saab pärast info esitamist süsteemilt kinnituskirja. Teknos vastab mõistliku aja, maksimaalselt 3 kuu jooksul. Kanalit ei tohi kasutada teiste vastu valesüüdistuste esitamiseks ja muud laadi valeinfo edastamiseks.

Vilepuhumise kanalile pääsete juurde sellelt lingilt:

https://teknos.integrityline.com/frontpage