LOÜ direktiiv

Lenduvate orgaaniliste ühendite direktiiv

Direktiivi (2004/42/EÜ) eesmärk on takistada või vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste otsest ja kaudset mõju keskkonnale ja inimtervisele.

Lahustid, mis sisaldavad inimeste tervist kahjustavaid aineid (kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid), tuleb asendada võimalikult kiiresti ja niivõrd, kuivõrd see on võimalik, vähemohtlike ainetega. Ohtlike ainete jaoks on määratletud rangemad heitkoguste väärtused.

Teknose tooted vastavad LOÜ direktiivi nõuetele.