VOC-direktiv

Direktiv för flyktiga organiska föreningar

Syftet med detta direktiv (1999/13/EG) är att förebygga eller minska de direkta och indirekta effekterna av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) på miljön och människors hälsa.

Lösningsmedel som innehåller ämnen som kan ha en allvarlig inverkan på människors hälsa (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska), måste ersättas så gott det går med mindre skadliga ämnen, så fort som möjligt. Strängare värden för utsläppskrav anges för skadliga ämnen.

Vi ser till att våra produkter tillverkas i enlighet med, och uppfyller VOC-direktivet.