Direktivet om flygtige organiske forbindelser (VOC)

Formålet med dette direktiv (2010/75/EU) er at forhindre eller reducere de direkte og indirekte virkninger af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC'er) på miljøet og menneskers sundhed.

Opløsningsmidler, der indeholder stoffer, som forventes at have en alvorlig effekt på menneskers sundhed og miljøet (carcinogener, mutagener eller reproduktionstoksiske), skal så vidt muligt udskiftes med mindre skadelige stoffer inden for kortest mulig tid. Der er angivet skrappere emissionsværdier for skadelige stoffer.

Vi garanterer, at alle vores produkter overholder VOC-direktivet.