VOC-richtlijn

Richtlijn inzake volatiele organische componenten

Het doel van deze richtlijn (2010/75/EU) is om de directe en indirecte effecten van de uitstoot van volatiele organische componenten (VOC’s) op het milieu en menselijke gezondheid te voorkomen of te beperken.

Oplosmiddelen die stoffen bevatten die waarschijnlijk een ernstig effect hebben op menselijke gezondheid en het milieu (kankerverwekkende, mutagene or voor de reproductie giftige stoffen), moeten zoveel mogelijk worden vervangen door minder schadelijke stoffen binnen een zo kort mogelijke tijd. Strengere emissiewaarden zijn voor schade stoffen gespecificeerd.

Wij verzekeren dat onze producten in overeenstemming met de VOC-concentratiegrenzen die van toepassing zijn op bepaalde producten, worden geproduceerd.