Direktiva HOS

Direktiva o hlapnih organskih spojinah

Namen te direktive (2010/75/EU) je preprečevanje ali zmanjšanje neposrednih in posrednih vplivov emisij hlapnih organskih spojin (HOS) na okolje in zdravje ljudi.

Topila, ki vsebujejo snovi, za katere je verjetno, da bodo imele resne posledice za zdravje ljudi in okolje (kancerogene ali mutagene snovi ali za razmnoževanje strupene snovi), se morajo v najkrajšem možnem času nadomestiti z manj škodljivimi snovmi, kolikor je to mogoče. Za škodljive snovi se določi strožje vrednosti emisij.

Zagotavljamo, da so naši izdelki proizvedeni skladno z mejnimi vrednostmi za koncentracije iz direktive HOS, ki veljajo za določene izdelke.