Direktīva par gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisiju ierobežošanu

Direktīva par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu

Šīs direktīvas (2010/75/ES) mērķis ir novērst vai samazināt gaistošo organisko savienojumu (GOS) tiešo un netiešo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Šķīdinātāji, kas satur vielas, kuras, visticamāk, atstāj ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi (kancerogēni, mutagēni vai reproduktivitātei toksiskas vielas), iespējami īsākajā laikā ir jāaizstāj ar pēc iespējas nekaitīgākām vielām. Kaitīgām vielām ir norādītas stingrākas emisijas vērtības.

Mēs garantējam, ka mūsu izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar GOS koncentrācijas robežvērtībām, kas attiecināmas uz konkrētiem izstrādājumiem.