VOC směrnice

Směrnice o těkavých organických sloučeninách

Účelem této směrnice (2010/75/EU) je předcházet přímým a nepřímým účinkům emisí těkavých organických sloučenin (VOC) na životní prostředí a lidské zdraví nebo je snižovat.

Rozpouštědla obsahující látky, které mohou mít závažný vliv na lidské zdraví a životní prostředí (karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci), musí být v co nejkratší době nahrazena méně škodlivými látkami. Pro škodlivé látky jsou stanoveny přísnější emisní hodnoty.

Společnost Teknos zajišťuje, aby její výrobky byly vyráběny v souladu s limity koncentrace těkavých organických látek, které se týkají některých výrobků.