Lakiųjų organinių junginių direktyva (LOJ)

LOJ direktyva (angl. Volatile Organic Compounds (VOC) Directive)

Šios direktyvos (2010/75/EU) tikslas yra užkirsti kelią bei sumažinti tiesioginį ir netiesioginį lakiųjų organinių junginių (LOJ) išmetimo poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai.

Tirpikliai, kuriuose yra medžiagų, galinčių turėti rimtą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai (kancerogenų, mutagenų arba toksiškos reprodukcijos), turi, kiek tai yra įmanoma, būti pakeisti mažiau kenksmingomis medžiagomis per trumpiausią įmanomą laiką. Griežtesnes išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatytos kenksmingoms medžiagoms.

Mes užtikriname, kad mūsų produktai yra gaminami laikantis LOJ ribinės koncentracijos, atitinkamose produktų rūšyse.