Dyrektywa LZO

Dyrektywa w sprawie lotnych związków organicznych

Celem tej dyrektywy (2010/75/UE) jest zapobieganie bezpośredniemu i pośredniemu wpływowi emisji lotnych związków organicznych (LZO) na środowisko i ludzkie zdrowie lub redukcja tego wpływu.

Rozpuszczalniki zawierające substancje, które prawdopodobnie w poważny sposób oddziałują na ludzkie zdrowie i środowisko (rakotwórczo, mutagennie lub szkodliwie na rozrodczość) muszą być w jak najszerszym zakresie zastąpione mniej szkodliwymi substancjami w możliwie najkrótszym czasie. Dla szkodliwych substancji zaostrzono wielkości dopuszczalnych emisji.

Zapewniamy, że nasze wyroby są produkowane zgodnie z ograniczeniami stężenia dotyczącymi niektórych produktów.