OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAW TOWARÓW TEKNOS Sp. z o.o. wersja z dnia 23.11.2020

I. DEFINICJE

Pojęcia zdefiniowane w niniejszym dokumencie, Umowie ramowej, Cennikach/Ofertach czy innych tego typu materiałach, którymi się posługuje Sprzedający, o ile nie postanowił on inaczej mają następujące znaczenie:

Sprzedający - TEKNOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052214, NIP 5221670517, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 13.164.500,00 zł, numer rejestrowy BDO: 000017027

OWSD – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Dostaw Towarów realizowanych przez Teknos sp. z o.o.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący – Przedsiębiorca, który podpisał ze Sprzedającym Umowę ramową lub złożył Zamówienie, które zostało przyjęte przez Sprzedającego i zatwierdzone na piśmie lub w formie elektronicznej.

Strony – odpowiednio Kupujący lub Sprzedający indywidualnie, lub Kupujący i Sprzedający łącznie.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

Towar – produkty sprzedawane przez Sprzedającego, w szczególności farby w oryginalnych opakowaniach producenta przed ich aplikacją, w tym Towary Barwione przygotowane przez Sprzedającego.

Towar Barwiony – Towar pigmentowany z wykorzystaniem Urządzeń Dozująco Mieszających wykorzystywanych zgodnie ze specyfikacjami Sprzedającego i wyposażonych w legalne i aktualne oprogramowanie zainstalowane przez Sprzedającego. Towar Barwiony jest zamknięty systemowo w opakowaniach producenta po zadozowaniu pigmentów oraz oznaczony naklejkami wydrukowanymi z Urządzenia Dozująco Mieszającego.

Umowa ramowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca zasady ich współpracy.

Umowa – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w zakresie złożonego Zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru otrzymane drogą elektroniczną na adres  lub w innej formie zaakceptowanej przez Sprzedającego w szczególności w Umowie Ramowej, dokonane na podstawie Umowy ramowej lub bez niej, zawierające w szczególności prawidłowy (zgodny z Cennikiem): Kod Towaru, nazwę Towaru, w przypadku Towaru Barwionego - Kod Barwy, ilość Towaru, Walutę fakturowania zgodną z Ofertą, a także miejsce dostawy, pełne dane Kupującego, datę, imię, nazwisko osoby działającej w imieniu Kupującego oraz inne istotne warunki. Każde Zamówienie złożone przez Kupującego jest uznawane za ofertę Kupującego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego składaną Sprzedającemu. Przyjmuje się, że adres, z którego nadesłano Zamówienie jest adresem mailowym Kupującego do celów formalnej korespondencji dotyczącej realizacji Zamówień pomiędzy Stronami. Przyjęcie Oferty przez Sprzedającego wymaga jej potwierdzenia drogą mailową. Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków komunikacji przypisanych Kupującemu lub znajdujących się pod jego kontrolą (w szczególności nr telefonu, fax, adres e-mail) uważa się za pochodzące od Kupującego i odnoszące skutek w ramach stosunków łączących Kupującego oraz Sprzedającego. Niedopuszczalne jest wskazywanie przez Kupującego w Zamówieniu innych cen niż te wskazane w Cenniku. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy następuje według cen wskazanych przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia.

Cennik/Oferta – dokument (wydrukowany lub przesłany mailem w formie pliku .pdf) zawierający w szczególności ceny netto wybranych przez Sprzedającego Towarów w ramach poszczególnych segmentów farb (patrz: www.teknos.pl), ewentualnie inne warunki handlowe, sporządzony przez Sprzedającego, udostępniony Kupującemu jako wydruk lub w formie elektronicznej lub w ramach poszczególnych aplikacji udostępnionych przez Sprzedającego do składania i przesyłania Cenników oraz warunków handlowych Kupującemu. Jeśli w treści Cennika nie podano inaczej, wskazane w nim informacje, w szczególności ceny Towarów, obowiązują w okresie do 30 dni od daty publikacji Cennika. Przy czym, termin obowiązywania Cennika dłuższy niż 180 dni wymaga potwierdzenia w formie podpisu osób formalnie umocowanych do reprezentacji Sprzedającego, w przeciwnym wypadku niezależnie od podanej w Cenniku informacji Cennik zachowuje ważność nie dłużej niż 180 dni od daty jego publikacji. Zmiana Kat. Mag, nie stanowi zmiany Cennika.

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Kupującego Towary.

Dystrybutor Autoryzowany – podmiot współpracujący ze Sprzedającym w zakresie sprzedaży i rozprowadzania Towarów Sprzedającego. Aktualna lista Dystrybutorów Autoryzowanych znajduje się na stronie internetowej www.teknos.com/pl. Sprzedający może wspierać Dystrybutorów Autoryzowanych w zakresie ofertowania oraz technicznym o ile Sprzedający tak postanowi. Wyłączną odpowiedzialność za Towary sprzedawane przez Autoryzowanych Dystrybutorów i zasady sprzedaży ponosi Dystrybutor Autoryzowany.

System ERP - system IT Sprzedającego klasy ERP służący m. in. do obsługi i ewidencjonowania obrotu towarowego i księgowości oraz do generowania oraz dystrybucji dokumentów związanych z realizacją sprzedaży i dostaw.

Kategoria magazynowa (Kat. Mag.) MS – atrybut Towaru w Systemie ERP. Przypisanie kategorii MS powoduje że dany Towar będzie utrzymywany na stanie magazynowym Sprzedającego w ilości wynikającej z rotacji w reprezentatywnym okresie, bądź na podstawie prognozy uzgodnionej z Klientem. Towar o kategorii magazynowej MS uzupełnia się automatycznie zgodnie z ustawieniami w Systemie ERP.

Kategoria magazynowa (Kat. Mag.) ML – atrybut Towaru w Systemie ERP. Przypisanie kategorii ML powoduje że dany Towar nie będzie automatycznie uzupełniany na stanie magazynowym Sprzedającego. Towar kategorii ML będzie dostępny dla Kupującego na stanie magazynowym Sprzedającego w ilości wynikającej z zaakceptowanego przez Sprzedającego Zamówienia ramowego Kupującego.

Kategoria magazynowa (Kat. Mag.) MO – atrybut Towaru w Systemie ERP. Przypisanie kategorii MO powoduje że dany Towar nie będzie automatycznie uzupełniany na stanie magazynowym Sprzedającego. Towar kategorii MO będzie dostarczony do Kupującego każdorazowo na podstawie Zamówienia z dopuszczalną tolerancją dostarczonej ilości Towaru +/-20% względem Zamówienia. W przypadku Zamówienia przez Kupującego ilości mniejszej niż minimalna partia produkcyjna Towaru Sprzedający doliczy każdorazowo do dostawy opłatę w wysokości podanej w „Cenniku usług transportowych i barwienia” (nie dotyczy Towarów Powdermix). W przypadku Zamówienia Towarów Kat. Mag. MO, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu ceny obejmującej dostarczoną ilość Towaru, zgodnie ze zd.2 powyżej ewentualnie powiększoną o opłatę, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu dostarczenia Towaru w ilości mniejszej lub większej, zgodnie z niniejszą definicją.

Kod Towaru – unikatowy ciąg znaków identyfikujący indeks towarowy w Systemie ERP wskazany w Cenniku. Kod Towaru jest wymagany do podania przez Kupującego w Zamówieniu.

Kod barwy – unikatowy ciąg znaków identyfikujący barwę danego Towaru w Systemie ERP, wskazany w Cenniku. Kod barwy jest wymagany do podania przez Kupującego w Zamówieniu,

Jednostka Miary (J.M.) – jednostka miary Towaru: litry (l), kilogramy (kg), sztuki (szt.).

Opakowanie (Op.) – pojemność opakowania fabrycznego Towaru podana w Jednostkach Miary.

Wypełnienie (Wypełn.) – zawartość Towaru w Opakowaniu podana w Jednostkach Miary.

Ogólne Warunki Dostaw dla Grupy Teknos – Ogólne Warunki Dostaw dla Grupy Teknos, dostępne pod nazwą General Delivery Terms na stronie internetowej: www.teknos.com.

II.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych wynikających z Umów, Zamówień oraz dostaw realizowanych pomiędzy Teknos Sp. z o.o. jako Sprzedającym a Kupującym, o ile w Umowie ramowej, lub regulaminach poszczególnych usług oferowanych przez Sprzedającego nie zastrzeżono inaczej.

2.     Wyłączeniu podlegają Ogólne Warunki Dostaw dla Grupy Teknos.

3.     Strony mogą w sposób odmienny uregulować swoje prawa i obowiązki z tytułu sprzedaży i dostawy Towarów w Umowie ramowej lub regulaminie poszczególnych usług oferowanych przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie tam nieuregulowanym zastosowanie mają OWSD.

4.     Aktualna treść OWSD jest zawsze dostępna, na życzenie Kupującego, w siedzibie Sprzedającego, a także zamieszczona jest na oficjalnej stronie Sprzedającego www.teknos.pl.

5.     Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią OWSD przed złożeniem Zamówienia.

III.              ZAMÓWIENIA

1.     Informacje o Towarach podane przez Sprzedającego, w szczególności w Cenniku, opisy Towarów oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Towary Kupującemu zgodne z obowiązującymi normami i przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.     Sprzedający realizuje przyjęte przez niego Zamówienia zgodnie z OWSD, o ile nic innego nie wynika z Umowy ramowej lub regulaminów usług dodatkowych.

4.     Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Kupującego. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Kupującego do tych czynności.

5.     Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego na piśmie lub drogą elektroniczną.

6.     W przypadku Zamówień o znacznej wartości składanych przez pracowników Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia Zamówień przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego, a także prawo żądania przedstawienia odpowiednich upoważnień.

7.     Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Kupujący opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedającego, w przypadku braku pozytywnej weryfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedającego.

8.     O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą telefoniczną lub mailową.

9.     Sprzedający w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.

10.   Sprzedający według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, Umowie Ramowej lub adres mailowy Kupującego, dostępny w szczególności na jego stronie internetowej.

11.   Sprzedający ma jednostronne uprawnienie do prowadzenia promocji lub przyznawania rabatów wybranym Kupującym, w szczególności w zakresie opłat za dostawę Zamówienia oraz opłaty z tytułu wykonania usługi barwienia Towaru Barwionego.

IV.              CENA

1.     Sprzedaż Towarów będzie odbywać się po cenach obowiązujących w dniu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cennik może zawierać ceny zarówno w polskich złotych, Euro (€) lub w innej walucie.

2.     W przypadku sprzedaży Towarów według Cennika wyrażonego w Euro (€) lub w innej walucie, Sprzedający wystawi fakturę w polskich złotych według kursu sprzedaży NBP (tabela C) danej waluty publikowanego pierwszego dnia roboczego danego roku. W kolejnych miesiącach kurs EUR będzie aktualizowany pod warunkiem, że jego wartość opublikowana w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca zmieni się względem kursu opublikowanego w pierwszym dniu roboczym roku o więcej niż +2% lub - 2% oraz zmieni się względem miesiąca w którym ostatnio nastąpiła zmiana kursu w danym roku kalendarzowym o więcej niż odpowiednio +1% lub -1%.

3.     Na żądanie Kupującego oraz za wyraźną i uprzednią zgodą Sprzedającego, faktura może być wystawiona w walucie Euro (€) lub w innej uzgodnionej walucie. Przy czym wymaga to odrębnych ustaleń mailowych lub pisemnych pomiędzy Stronami oraz zgody Sprzedającego.

4.     W przypadku zamówienia Towaru Barwionego Sprzedający może naliczyć dodatkową opłatę za barwienie. Cennik usługi barwienia znajduje się w „Cenniku usług transportowych i barwienia”.

V.            PŁATNOŚCI

1.     Sprzedający ma prawo wystawić fakturę za zamówione Towary w każdym czasie po skompletowaniu całości lub części Zamówienia, o ile z Umowy nie wynika obowiązek płatności z góry przez Kupującego.

2.     W przypadku płatności z góry realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego oraz po otrzymaniu przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego lub wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedającego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

3.     Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę wskazaną na fakturze, w terminie płatności określonym na fakturze na rachunek Sprzedającego wskazany w treści faktury. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedający może według swojego wyboru rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Kupującym lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. III powyżej. Sprzedający za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Kupującego nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4.     W przypadku faktury wystawionej w innej walucie niż złoty polski, płatność kwoty netto będzie następować na odpowiedni rachunek walutowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze, przy czym wartość podatku VAT z faktury wystawionej w walucie Euro (€) lub innej walucie obcej będzie następować w walucie złoty polski na odpowiedni rachunek walutowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze w kwocie podanej w polskich złotych na fakturze.

5.     Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego lub dzień otrzymania przez Sprzedającego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego.Zarówno ceny wskazane w Cenniku, jak również ceny po odliczeniu ewentualnie udzielonego upustu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.

6.     Fakturę VAT oraz korektę faktury VAT uznaje się za doręczoną również poprzez wysłanie jej w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, Umowie lub adres e-mail, z którego Kupujący złożył Zamówienie, na co Kupujący wyraża zgodę. W przypadku korekty faktury VAT w formie elektronicznej Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania jej poprzez wysłanie potwierdzenia w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego: . W przypadku korekty faktury VAT w formie papierowej konieczne jest odesłanie przez Kupującego potwierdzonej kopii na adres Sprzedającego wskazany do korespondencji w niniejszym OWSD.

7.     Kupujący nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedającego, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedającym lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedającemu od Kupującego w ramach Umowy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.

8.     Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, zgodnie z p.III.9-10, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Kupującego na rzecz Sprzedającego. Z tego tytułu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

VI.   DOSTAWA

1.   Dostawa Towarów jest dodatkowo płatna w przypadku, gdy Zamówienie nie spełnia minimum logistycznego określonego w Cenniku lub Umowie Ramowej. W przypadku gdy Cennik ani Umowa Ramowa nie określają minimum logistycznego przyjmuje się je jako 400l lub 400kg, w zależności od jednostki miary danego Towaru. Opłata dodatkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim określona jest w Cenniku usług transportowych i barwienia, którego aktualna treść jest dostępna na stronie internetowej Sprzedającego. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego ponosi Kupujący.

2.   Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym możliwa jest dostawa do innego kraju.

3.   Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika.

4.   Odbiór organizowany przez Kupującego, będzie możliwy wyłącznie w przypadku każdorazowej zgody Sprzedającego i będzie wymagał podstawienia przez Kupującego środków transportu przystosowanych do załadunku z wykorzystaniem ramp hydraulicznych.

5.   Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych, Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczania Zamówienia w częściach.

6.   Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego Przewoźnikowi lub bezpośrednio Kupującemu (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

7.   Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedający może indywidualnie ustalić z Kupującym dostawę również w dni inne niż Dni robocze.

8.   Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

9.   Odbiór Towarów przez Kupującego środkiem transportu organizowanym przez Kupującego, z zastrzeżeniem ustępu 1, nastąpi z miejsca i w terminie wskazanym przez Sprzedającego, przy użyciu pojazdów przystosowanych do załadunku w dokach TIR (rampa hydrauliczna).

10.  Początek terminów dostawy Towarów lub ich odbioru przez Kupującego wskazany przez Sprzedającego liczony jest od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, t.j. w tym samym dniu jeżeli Zamówienie złożone zostało w Dniu roboczym do godziny 12:00 (w południe) lub od dnia następnego w przypadku Zamówienia złożonego po godzinie 12.00 (w południe). Dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz dni z ograniczeniami w ruchu samochodów ciężarowych nie są liczone do okresu realizacji Zamówienia.

11.  Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego, jak również Zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego o innym terminie dostawy.

12.  Kupujący po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Kupującego, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

13.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

14.  Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (np. brak Item code Towaru z Cennika), a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

15.  Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Kupującego jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

16.  W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Kupującego Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedającego, Sprzedający może według swojego wyboru wyznaczyć Kupującemu inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Kupującym lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. III powyżej. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.

17.  Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nie odebrania Zamówionych Towarów przez Kupującego.

18.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Kupującego transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub Umowie lub określonego przez Sprzedającego jak również w wyniku podstawienia środka transportu niedostosowanego do ramp hydraulicznych lub w wyniku braku możliwości rozładunku dostawy środkiem transportu zorganizowanym przez Sprzedającego, z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

VII.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WADY TOWARU

1.  Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.

2.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Informacji Technicznej, Kartach Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, etykietach Towaru lub w specyfikacjach udostępnionych przez Sprzedającego, wykorzystywania Towarów w systemach powłok z powłokami uzyskanymi z wykorzystaniem farb i lakierów innych producentów, wykorzystania innego niż zalecany przez Sprzedającego systemu barwienia Towarów lub wykorzystywania do tego celu urządzeń innych niż autoryzowane i serwisowane zgodnie z instrukcją przez Sprzedającego.

3.  Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego zostaje wyłączona.

4.  Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z Umowy sprzedaży, Umowy ramowej czy świadczenia usług na rzecz Kupującego jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Kupującego Zamówienia.

5.  Sprzedający nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności niż ta określona w OWSD, z tytułu Umowy, Zamówień lub dostaw (wyraźnej bądź dorozumianej), z tytułu szkody wyrządzonej Kupującemu lub użytkownikowi czynem niedozwolonym lub z innego tytułu. Z tytułu wad Towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, stratę czasu bądź utratę możliwości używania maszyn lub urządzeń. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody szczególne bądź pośrednie.

6.  Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

VIII.          WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.  Kupujący zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedającego nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedającego.

2.  Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedającego Kupującemu lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Kupujący nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Ponadto Kupujący zapewnia że wyżej wymienione materiały będą:

a.     użytkowane wyłącznie na potrzeby realizacji Zamówień,

b.     oznaczone jako stanowiące własność Sprzedającego,

c.     w posiadaniu Kupującego na jego ryzyko oraz

d.     utrzymywane przez Kupującego w dobrym stanie i jeżeli będzie to konieczne zostaną zastąpione przez Kupującego.

3.  Kupujący zobowiązuje się do nie dokonywania zmian w materiałach reklamowych dotyczących Towarów bez zgody Sprzedającego.

4.  Kupujący samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedającemu na logotyp działalności Kupującego nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedającego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedającego.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedającego, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedającego

IX.          DANE OSOBOWE

1.  Kupujący powierza Sprzedającemu przetwarzanie danych osobowych osób, które są uprawnione do reprezentowania Kupującego przy Umowie oraz w stosunkach z niej wynikających lub niniejszego OWSD.

2.  Administratorem danych osobowych Kupujących będących przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą jest Sprzedający.

3.  Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu realizacji przedmiotu Umowy i w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa.

4.  Sprzedający może przekazywać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, swoim pracownikom i osobom zatrudnionym na innej podstawie prawnej.

5.  Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Kupującego swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Sprzedającego z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem zdania następnego. Sprzedający może odmówić usunięcia danych, jeżeli Sprzedający swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia niniejszego dokumentu bądź obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego wynika z przepisów prawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedającego o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.

2.   We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym OWSD, Umowie ramowej lub regulaminach usług dodatkowych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.   Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWSD zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień OWSD.

4.   Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu zamówień lub umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia lub umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.

5.   Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów lub realizacji zamówień zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

6.   Treść niniejszego OWSD może ulec zmianie. Zmiany OWSD wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego OWSD.

7.   Adresy doręczeń Sprzedającego:

adres korespondencyjny: ul. Ks. Ziemowita 59, 03-885 Warszawa, Polska

adres mail: logistyka@teknos.pl