OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAW TOWARÓW TEKNOS Sp. z o.o. wersja z dnia 02.04.2024

English version here

I. DEFINICJE

Pojęcia zdefiniowane w niniejszym dokumencie, Umowie ramowej, Cennikach/Ofertach czy innych tego typu materiałach, którymi się posługuje Sprzedający, o ile nie postanowił on inaczej mają następujące znaczenie:

Sprzedający - TEKNOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piotra Bardowskiego 8, 03-888 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052214, NIP 5221670517, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 13.164.500,00 zł, numer rejestrowy BDO: 000017027.

OWSD – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Dostaw Towarów realizowanych przez TEKNOS sp. z o.o.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący – Przedsiębiorca, który podpisał ze Sprzedającym Umowę ramową lub złożył Zamówienie, które zostało przyjęte przez Sprzedającego i zatwierdzone na piśmie lub w formie elektronicznej.

Strony – odpowiednio Kupujący lub Sprzedający indywidualnie, lub Kupujący i Sprzedający łącznie.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których umowa sprzedaży i dostawy świadczona na odległość jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Towar – produkty sprzedawane przez Sprzedającego, w szczególności farby w oryginalnych opakowaniach producenta przed ich aplikacją, w tym Towary Barwione przygotowane przez Sprzedającego.

Towar Barwiony – Towar pigmentowany z wykorzystaniem Urządzeń Dozująco Mieszających wykorzystywanych zgodnie ze specyfikacjami Sprzedającego i wyposażonych w legalne i aktualne oprogramowanie zainstalowane przez Sprzedającego. Towar Barwiony jest zamknięty systemowo w opakowaniach producenta po zadozowaniu pigmentów oraz oznaczony naklejkami wydrukowanymi z Urządzenia Dozująco Mieszającego.

Umowa ramowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca zasady ich współpracy.

Umowa – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w zakresie złożonego Zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru otrzymane drogą elektroniczną na adres lub w innej formie zaakceptowanej przez Sprzedającego w szczególności w Umowie Ramowej, dokonane na podstawie Umowy ramowej lub bez niej, zawierające w szczególności prawidłowy (zgodny z Cennikiem): Kod Towaru, nazwę Towaru, w przypadku Towaru Barwionego - Kod Barwy, ilość Towaru, Walutę fakturowania zgodną z Ofertą, a także miejsce dostawy, pełne dane Kupującego, datę, imię, nazwisko osoby działającej w imieniu Kupującego oraz inne istotne warunki. Każde Zamówienie złożone przez Kupującego jest uznawane za ofertę Kupującego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego składaną Sprzedającemu. Przyjmuje się, że adres, z którego nadesłano Zamówienie jest adresem mailowym Kupującego do celów formalnej korespondencji dotyczącej realizacji Zamówień pomiędzy Stronami. Przyjęcie Oferty przez Sprzedającego wymaga jej potwierdzenia drogą mailową. Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków komunikacji przypisanych Kupującemu lub znajdujących się pod jego kontrolą (w szczególności nr telefonu, fax, adres e-mail) uważa się za pochodzące od Kupującego i odnoszące skutek w ramach stosunków łączących Kupującego oraz Sprzedającego. Niedopuszczalne jest wskazywanie przez Kupującego w Zamówieniu innych cen niż te wskazane w Cenniku. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy następuje według cen wskazanych przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia.

Cennik/Oferta – dokument (wydrukowany lub przesłany mailem w formie pliku .pdf) zawierający w szczególności ceny netto wybranych przez Sprzedającego Towarów w ramach poszczególnych segmentów farb (patrz: www.teknos.pl), ewentualnie inne warunki handlowe, sporządzony przez Sprzedającego, udostępniony Kupującemu jako wydruk lub w formie elektronicznej lub w ramach poszczególnych aplikacji udostępnionych przez Sprzedającego do składania i przesyłania Cenników oraz warunków handlowych Kupującemu. Jeśli w treści Cennika nie podano inaczej, wskazane w nim informacje, w szczególności ceny Towarów, obowiązują w okresie do 30 dni od daty publikacji Cennika. Przy czym, termin obowiązywania Cennika dłuższy niż 180 dni wymaga potwierdzenia w formie podpisu osób formalnie umocowanych do reprezentacji Sprzedającego, w przeciwnym wypadku niezależnie od podanej w Cenniku informacji Cennik zachowuje ważność nie dłużej niż 180 dni od daty jego publikacji. Zmiana Kat. Mag, nie stanowi zmiany Cennika/Oferty, o ile nie powoduje to zmiany cen lub powstania nowych opłat.

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Kupującego Towary.

Dystrybutor Autoryzowany – podmiot współpracujący ze Sprzedającym w zakresie sprzedaży i rozprowadzania Towarów Sprzedającego. Aktualna lista Dystrybutorów Autoryzowanych znajduje się na stronie internetowej www.teknos.pl Sprzedający może wspierać Dystrybutorów Autoryzowanych w zakresie ofertowania oraz technicznym o ile Sprzedający tak postanowi. Wyłączną odpowiedzialność za Towary sprzedawane przez Autoryzowanych Dystrybutorów i zasady sprzedaży ponosi Dystrybutor Autoryzowany.

System ERP - system IT Sprzedającego klasy ERP służący m. in. do obsługi i ewidencjonowania obrotu towarowego i księgowości oraz do generowania oraz dystrybucji dokumentów związanych z realizacją sprzedaży i dostaw.

Kategoria magazynowa (Kat. Mag.) MS/MR – atrybut Towaru w Systemie ERP. Przypisanie kategorii MS/MR powoduje, że dany Towar będzie utrzymywany na stanie magazynowym Sprzedającego w ilości wynikającej z rotacji w reprezentatywnym okresie, bądź na podstawie prognozy uzgodnionej z Klientem. Towar o kategorii magazynowej MS/MR uzupełnia się automatycznie zgodnie z ustawieniami w Systemie ERP.

Kategoria magazynowa (Kat. Mag.) ML – atrybut Towaru w Systemie ERP. Przypisanie kategorii ML powoduje, że dany Towar nie będzie automatycznie uzupełniany na stanie magazynowym Sprzedającego. Towar kategorii ML będzie dostępny dla Kupującego na stanie magazynowym Sprzedającego w ilości wynikającej z zaakceptowanego przez Sprzedającego Zamówienia ramowego Kupującego.

Kategoria magazynowa (Kat. Mag.) MO – atrybut Towaru w Systemie ERP. Przypisanie kategorii MO powoduje, że dany Towar nie będzie automatycznie uzupełniany na stanie magazynowym Sprzedającego. Towar kategorii MO będzie dostarczony do Kupującego każdorazowo na podstawie Zamówienia z dopuszczalną tolerancją dostarczonej ilości Towaru +/-20% względem Zamówienia. W przypadku Zamówienia przez Kupującego ilości mniejszej niż minimalna partia produkcyjna Towaru Sprzedający doliczy każdorazowo do dostawy opłatę w wysokości podanej w „Cenniku usług i opłat dodatkowych” (nie dotyczy Towarów Powdermix). W przypadku Zamówienia Towarów Kat. Mag. MO, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu ceny obejmującej dostarczoną ilość Towaru, zgodnie ze zd.2 powyżej ewentualnie powiększoną o opłatę, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu dostarczenia Towaru w ilości mniejszej lub większej, zgodnie z niniejszą definicją.

Kod Towaru – unikatowy ciąg znaków identyfikujący indeks towarowy w Systemie ERP wskazany w Cenniku/Ofercie. Kod Towaru jest wymagany do podania przez Kupującego w Zamówieniu.

Kod barwy – unikatowy ciąg znaków identyfikujący barwę danego Towaru w Systemie ERP, wskazany w Cenniku/Ofercie. Kod barwy jest wymagany do podania przez Kupującego w Zamówieniu,

Jednostka Miary (J.M.) – jednostka miary Towaru: litry (l), kilogramy (kg), sztuki (szt.).

Opakowanie (Op.) – pojemność opakowania fabrycznego Towaru podana w Jednostkach Miary.

Regulamin Sklepu internetowego/Regulamin – dokument regulujący zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, znajdujący się na stronie internetowej Sprzedającego pod następującym linkiem: https://www.teknos.com/pl-PL/regulamin-sklepu-internetowego/

Sklep internetowy – strona internetowa należąca do Sprzedającego, za pośrednictwem której Kupujący może złożyć Zamówienie na Towary, znajdująca się pod następującym linkiem: https://www.teknos.com/pl-PL/regulamin-sklepu-internetowego/ 

Wypełnienie (Wypełn.) – zawartość Towaru w Opakowaniu podana w Jednostkach Miary.

Minimum logistyczne – minimalna ilość Towaru w Zamówieniu, powyżej której Koszt transportu ponosi Sprzedający;

Koszt transportu – dodatkowy koszt wynikający z transportowania zamówionych Towarów, który w zależności od spełnienia lub nie Minimum logistycznego, odpowiednio ponoszony jest przez Sprzedającego lub w przypadku nie spełnienia Minimum logistycznego – przez Kupującego. Cennik Kosztu transportu ponoszony przez Kupującego określony jest w Cenniku Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS sp. z o.o.;

Cennik Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS Sp. z o.o. – dokument określający m.in. Koszty transportu, zasady obliczania Opłat dodatkowych i Usług, znajdujący się pod następującym linkiem;

Usługa – usługa dodatkowa oferowana przez Sprzedającego, której cena określona jest w Cenniku Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS Sp. z o.o.,

Opłata dodatkowa - dodatkowe koszty, do uiszczenia których może zostać zobowiązany Kupujący bez względu na osiągnięcie Minimum logistycznego, powstałe m.in. w wyniku indywidualnych ustaleń związanych z dostawą Towarów lub skorzystaniem z Usług. Opłaty dodatkowe naliczane są zgodnie z Cennikiem Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS Sp. z o.o.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych wynikających z Umów, Zamówień oraz dostaw realizowanych pomiędzy TEKNOS sp. z o.o. jako Sprzedającym a Kupującym, o ile w Umowie ramowej, Regulaminie Sklepu internetowego lub regulaminach poszczególnych usług oferowanych przez Sprzedającego nie zastrzeżono inaczej.

2. Wyłączeniu podlegają Ogólne Warunki Dostaw dla Grupy TEKNOS.

3. Strony mogą w sposób odmienny uregulować swoje prawa i obowiązki z tytułu sprzedaży i dostawy Towarów w Umowie ramowej, Regulaminie Sklepu internetowego lub regulaminie poszczególnych usług oferowanych przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie tam nieuregulowanym zastosowanie mają OWSD.

4. Aktualna treść OWSD jest zawsze dostępna, na życzenie Kupującego, w siedzibie Sprzedającego, a także zamieszczona jest na oficjalnej stronie Sprzedającego www.teknos.pl.

5. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią OWSD przed złożeniem Zamówienia.

6. Kupujący jest samodzielnym Przedsiębiorcą i w zakresie uregulowanym niniejszym OWSD nie jest on w żadnym wypadku pracownikiem, agentem ani przedstawicielem handlowym Sprzedającego.

 

7. Kupujący oświadcza, że:

a)    zawarcie Umowy nie narusza praw osób trzecich i nie wymaga zgody takich osób, a gdyby taka zgoda była wymagana Kupujący zapewnia, że ją uzyskał;

b)    posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wykorzystania Towarów w ramach prowadzonej przez Kupującego działalności;

c)     nie toczy się żadne postępowanie układowe, upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne lub egzekucyjne (jak również nie został w tym przedmiocie złożony wniosek), którego jest on stroną i które mogłoby mieć wpływ na zdolność Kupującego do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub jej ważność i wykonalność, a gdyby takie zaistniały, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego w formie pisemnej.

 

III. ZAMÓWIENIA

1. Informacje o Towarach podane przez Sprzedającego, w szczególności w Cenniku/Ofercie, opisy Towarów oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Towary Kupującemu zgodne z obowiązującymi normami i przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedający realizuje przyjęte przez niego Zamówienia zgodnie z OWSD, o ile nic innego nie wynika z Umowy ramowej, Regulaminu Sklepu internetowego lub regulaminów usług dodatkowych.

4. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Kupującego. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Kupującego do tych czynności.

5. Składając Zamówienie, Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania sankcji gospodarczych, które należy rozumieć jako restrykcje nałożone przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone lub Wielką Brytanię, w szczególności na Federację Rosyjską oraz Białoruś, w zakresie gospodarki tych krajów, poszczególnych osób fizycznych lub prawnych.

6. Kupujący w związku z powyższym, zapewnia, że on, jak i członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

a.     pozostają w zgodności z przepisami w zakresie zerwania lub ograniczenia w całości lub w części stosunków gospodarczych i finansowych z jednym lub z większą liczbą państw trzecich oraz przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Królestwa Norwegii oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych („Przepisy Sankcyjne”);

b.     nie są objęci jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych („Sankcje”) oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji („Podmiot Objęty Sankcjami”);

c.     nie są właścicielami ani nie są w posiadaniu, ani w faktycznym władaniu, ani pod kontrolą w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność niezależność Ukrainy lub im zagrażających („Rozporządzenie 269/2014”) Podmiotów Objętych Sankcjami;

d.     nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji;

e.     dokonują weryfikacji swoich kontrahentów pod kątem zgodność z Przepisami Sankcyjnymi.

 

7. Kupujący ponadto zapewnia, że zgodnie z najlepszą wiedzą Kupującego, żaden Podmiot Objęty Sankcjami nie jest beneficjentem rzeczywistym Kupującego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2055/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

8. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

9. W przypadku Zamówień o znacznej wartości składanych przez pracowników Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia Zamówień przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego, a także prawo żądania przedstawienia odpowiednich upoważnień.

10. Sprzedający może zaproponować Kupującemu zamianę Zamówionego Towaru na inny Towar, o podobnych parametrach i właściwościach, jak zamówiony wcześniej Towar przez Kupującego. Sprzedający propozycję zmiany Towaru przesyła Kupującemu drogą mailową na adres wskazany w Zamówieniu. Po wyrażeniu zgody na zamianę Towarów przez Kupującego w formie potwierdzenia Zamówienia, w drodze mailowej, Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia zgodnie z postanowieniami OWSD oraz z treścią zmodyfikowanego Zamówienia. W terminie 3 dni, od potwierdzenia Zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu zaktualizowaną Ofertę. W przypadku braku zgody Kupującego na zamianę Towaru na inny Towar, Sprzedającemu lub Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od części Zamówienia, którego dotyczyła proponowana zmiana.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Kupujący opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedającego, w przypadku braku pozytywnej weryfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 4-10 powyżej lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedającego, np. z powodu naruszenia Przepisów Sankcyjnych przez Kupującego lub członków jego organów lub osób działający w jego imieniu i na jego rzecz.

12. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą telefoniczną lub mailową.

13. Sprzedający w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części.

14. Odstąpienie od Zamówienia nie spowoduje zarazem odstąpienia od realizacji potwierdzonych Zamówień, które pozostaną w dalszym ciągu w mocy do czasu całkowitego ich wykonania, z tym zastrzeżeniem, jeśli nie dotyczy to odstąpienia od realizacji Zamówienia wynikającego z naruszenia Przepisów Sankcyjnych przez Kupującego lub członków jego organów lub osób działający w jego imieniu i na jego rzecz.

15. Sprzedający według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, Umowie Ramowej lub adres mailowy Kupującego, dostępny w szczególności na jego stronie internetowej.

16. Sprzedający ma jednostronne uprawnienie do prowadzenia promocji lub przyznawania rabatów wybranym Kupującym, w szczególności w zakresie opłat za dostawę Zamówienia oraz opłaty z tytułu wykonania usługi barwienia Towaru Barwionego.

 

IV. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego – najpóźniej w terminie 14 dni – o wszelkich zmianach, a w szczególności okolicznościach dotyczących jego sytuacji formalno-prawnej i gospodarczej prowadzonej działalności w tym: likwidacji, połączenia, upadłości, postępowania układowego, zmian w Zarządzie.

2. Kupujący nie ma prawa do zmieniania jakichkolwiek właściwości Towarów ani rozlewania ich w inne opakowania bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

3. Postanowień ppkt 2 nie stosuje się do Towarów barwionych w systemie TEKNOMIX/TEKNOCOLOR/TEKNOTINT wyłącznie w zakresie barwienia w oryginalnych opakowaniach, pod warunkiem wykorzystania przez Kupującego oprogramowania udostępnionego przez Sprzedającego, aktualnych i autoryzowanych przez Sprzedającego receptur, sprawnych maszyn barwiących (z zapewnionym łączem internetowym w celu aktualizacji receptur online), zawartej umowy serwisowej ze Sprzedającym oraz zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki.

 

V. CENA

1. Sprzedaż Towarów będzie odbywać się po cenach obowiązujących w dniu zatwierdzenia zamówienia do realizacji w wewnętrznym systemie Sprzedawcy. Cennik/Oferta może zawierać ceny zarówno w polskich złotych, Euro (€) lub w innej walucie.

2. W przypadku sprzedaży Towarów według Cennika/Oferty wyrażonego w Euro (€) lub w innej walucie, Sprzedający wystawi fakturę w polskich złotych według kursu sprzedaży NBP (tabela A) danej waluty publikowanego w dniu poprzedzającym dzień, w którym złożone Zamówienie zostanie zatwierdzone do realizacji w wewnętrznym systemie Sprzedawcy.

3. Na żądanie Kupującego oraz za wyraźną i uprzednią zgodą Sprzedającego, faktura może być wystawiona w walucie Euro (€) lub w innej uzgodnionej walucie. Przy czym wymaga to odrębnych ustaleń mailowych lub pisemnych pomiędzy Stronami oraz zgody Sprzedającego.

4. W przypadku zamówienia Towaru Barwionego Sprzedający może naliczyć Opłatę dodatkową za barwienie. Opłata jest obligatoryjna w przypadku, gdy Kupujący posiada lub dzierżawi od Sprzedającego maszynę barwiącą (UDM) umożliwiającą przygotowanie Towaru Barwionego w systemach Teknomix lub Teknocolor w siedzibie Kupującego. Cennik Usługi barwienia znajduje się w Cenniku Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS Sp. z o.o..

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wyrób został właściwie opakowany. Standardowe materiały użyte do pakowania nie podlegają dodatkowym opłatom i zwrotowi, za wyjątkiem palet zwrotnych. Teknos Sp. z o.o. wycenia kaucję za zwrotne palety w wysokości zgodnej z „Cennikiem usług i opłat dodatkowych TEKNOS sp. z o.o.”

6. W ciągu 60 dni od dostawy zamówienia na paletach zwrotnych Sprzedający rozliczy saldo palet zwrotnych z klientem i w przypadku braku zwrotu palet wystawi fakturę zgodnie z określoną w „Cenniku usług i opłat dodatkowych TEKNOS sp. z o.o.” kaucją.

 

VI. PŁATNOŚCI

1. Sprzedający ma prawo wystawić fakturę za zamówione Towary w każdym czasie po skompletowaniu całości lub części Zamówienia, o ile z Umowy nie wynika obowiązek płatności z góry przez Kupującego.

2. W przypadku płatności z góry realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego oraz po otrzymaniu przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego lub wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedającego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę wskazaną na fakturze, w terminie płatności określonym na fakturze na rachunek Sprzedającego wskazany w treści faktury. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedający może według swojego wyboru rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Kupującym lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. III powyżej. Sprzedający za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Kupującego nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4. W przypadku faktury wystawionej w innej walucie niż złoty polski, płatność kwoty netto będzie następować na odpowiedni rachunek walutowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze, przy czym wartość podatku VAT z faktury wystawionej w walucie Euro (€) lub innej walucie obcej będzie następować w walucie złoty polski na odpowiedni rachunek walutowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze w kwocie podanej w polskich złotych na fakturze.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego lub dzień otrzymania przez Sprzedającego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego. Zarówno ceny wskazane w Cenniku/Ofercie, jak również ceny po odliczeniu ewentualnie udzielonego upustu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.

6. Fakturę VAT oraz korektę faktury VAT uznaje się za doręczoną również poprzez wysłanie jej w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, Umowie lub adres e-mail, z którego Kupujący złożył Zamówienie, na co Kupujący wyraża zgodę. W przypadku korekty faktury VAT w formie elektronicznej Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania jej poprzez wysłanie potwierdzenia w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego. W przypadku korekty faktury VAT w formie papierowej konieczne jest odesłanie przez Kupującego potwierdzonej kopii na adres Sprzedającego wskazany do korespondencji w niniejszym OWSD.

7. Kupujący nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedającego, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedającym lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedającemu od Kupującego w ramach Umowy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.

8. Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, zgodnie z p.III.11-12, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Kupującego na rzecz Sprzedającego. Z tego tytułu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

 

VII. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest dodatkowo płatna o Koszty transportu, obliczane zgodnie z Cennikiem Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS Sp. z o.o., w przypadku gdy Zamówienie nie spełnia Minimum logistycznego określonego w Cenniku/Ofercie lub Umowie Ramowej. W przypadku gdy Cennik/Oferta ani Umowa Ramowa nie określają Minimum logistycznego przyjmuje się je jako jedna pełna paleta EURO. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego ponosi Kupujący.

2. W zależności od asortymentu Minimum logistyczne dla jednej pełnej palety EURO określone jest w poniższych tabelach.

Farby ciekłe:

Wypełnienie opakowania w litrach  Ilość litrów na palecie EURO 
Różne 400


Farby proszkowe Infralit:

Wypełnienie opakowania w kg  Ilość opakowań na palecie EURO Ilość kilogramów na palecie EURO
15 24 360
20 24 480
350 1 350

Farby proszkowe Proximal:

Wypełnienie opakowania w kg Ilość opakowań na palecie EURO Ilość kilogramów na palecie EURO
20 21 420

Zamówienia zawierające zarówno farby ciekłe jak i farby proszkowe (miks):

Wypełnienie opakowania w litrach i kilogramach Ilość kilogramów na palecie EURO
Różne 480

 

3. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym możliwa jest dostawa do innego kraju.

4. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika.

5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. W przypadku, kiedy Zamówienie na Towary z różnym terminem realizacji spełnia Minimum logistyczne, zostanie ono dostarczone w całości w najdłuższym przewidzianym terminie. Sprzedający może dostarczyć na prośbę Kupującego takie Zamówienie w częściach, doliczając Koszty transportu zgodnie z Cennikiem Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS sp. z o.o. Jeżeli całe Zamówienie nie spełnia wymagań Minimum logistycznego, Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczania Zamówienia w częściach, doliczając Koszty transportu zgodnie z Cennikiem Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS sp. z o.o."

6. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego Przewoźnikowi lub bezpośrednio Kupującemu (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

7. Dostawa jest realizowana w Dni robocze zgodnie z terminarzem dostaw dostępnym na stronie internetowej Przewoźnika.  Sprzedający może indywidualnie ustalić z Kupującym dostawę również w dni inne niż Dni robocze. W takim przypadku mogą obowiązywać Opłaty dodatkowe zgodnie Cennikiem Usług i Opłat dodatkowych TEKNOS Sp. z o.o.

8. Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

9. Odbiór organizowany przez Kupującego, będzie możliwy wyłącznie w przypadku każdorazowej zgody Sprzedającego i będzie wymagał podstawienia przez Kupującego środków transportu przystosowanych do załadunku z wykorzystaniem ramp hydraulicznych. Odbiór Towarów przez Kupującego środkiem transportu organizowanym przez Kupującego, z zastrzeżeniem ustępu 1, nastąpi z miejsca i w terminie wskazanym przez Sprzedającego, przy użyciu pojazdów przystosowanych do załadunku w dokach TIR (rampa hydrauliczna).

10. Początek terminów dostawy lub odbioru Towarów wskazany przez Sprzedającego liczony jest od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego Zasady realizacji Zamówień na Towary utrzymywane na stanie magazynowym (gotowe i barwione) odbywają się według zasad określonych w dokumencie link. Dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz dni z ograniczeniami w ruchu samochodów ciężarowych nie są liczone do okresu realizacji Zamówienia.

11. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego (Kat. Mag. MO i Kat. Mag. ML), jak również Zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia na stanie (Kat. Mag. MS/MR). O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego o innym terminie dostawy.

12. Kupujący po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Kupującego, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

14. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (np. brak Item code Towaru z Cennika/Oferty), a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

15. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Kupującego jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

16. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Kupującego Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedającego, Sprzedający może według swojego wyboru wyznaczyć Kupującemu inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Kupującym lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. III powyżej. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.

17. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nie odebrania Zamówionych Towarów przez Kupującego.

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Kupującego transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub Umowie lub określonego przez Sprzedającego jak również w wyniku podstawienia środka transportu niedostosowanego do ramp hydraulicznych lub w wyniku braku możliwości rozładunku dostawy środkiem transportu zorganizowanym przez Sprzedającego, z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WADY TOWARU

1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Informacji Technicznej, Kartach Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, etykietach Towaru lub w specyfikacjach udostępnionych przez Sprzedającego, wykorzystywania Towarów w systemach powłok z powłokami uzyskanymi z wykorzystaniem farb i lakierów innych producentów, sprzedaży Towarów w innych niż fabryczne opakowaniach, pojemnościach (z wyjątkiem barwienia), wykorzystania innego niż zalecany przez Sprzedającego systemu barwienia Towarów lub wykorzystywania do tego celu urządzeń innych niż autoryzowane i serwisowane zgodnie z instrukcją przez Sprzedającego.

3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego zostaje wyłączona.

4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z Umowy sprzedaży, Umowy ramowej czy świadczenia usług na rzecz Kupującego jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Kupującego Zamówienia.

5. Sprzedający nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności niż ta określona w OWSD, z tytułu Umowy, Zamówień lub dostaw (wyraźnej bądź dorozumianej), z tytułu szkody wyrządzonej Kupującemu lub użytkownikowi czynem niedozwolonym lub z innego tytułu. Z tytułu wad Towaru Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, stratę czasu bądź utratę możliwości używania maszyn lub urządzeń. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody szczególne bądź pośrednie.

6. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

 

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Posługiwanie się symboliką graficzną, logotypami, oznaczeniami handlowymi oraz znakami towarowymi Sprzedającego, poza symboliką i wzorami przedstawionymi w Załączniku nr 1 „Wzorce logotypów i barw firmowych TEKNOS”, wymaga pisemnej zgody Sprzedającego, w szczególności Kupujący nie uzyskuje na podstawie Umowy sprzedaży żadnego tytułu prawnego, ani ekspektatywy jego nabycia, do rejestracji lub wykorzystania w jakiejkolwiek innej postaci symboliki graficznej i logotypów Sprzedającego.

2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedającego Kupującemu lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Kupujący nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Ponadto Kupujący zapewnia, że wyżej wymienione materiały będą:

a. użytkowane wyłącznie na potrzeby realizacji Zamówień,

b. oznaczone jako stanowiące własność Sprzedającego,

c. w posiadaniu Kupującego na jego ryzyko oraz

d. utrzymywane przez Kupującego w dobrym stanie i jeżeli będzie to konieczne zostaną zastąpione przez Kupującego.

3. Kupujący zobowiązuje się do niedokonywania zmian w materiałach reklamowych dotyczących Towarów bez zgody Sprzedającego.

4. Kupujący samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedającemu na logotyp działalności Kupującego nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedającego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedającego.

5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedającego, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedającego.

 

X. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ

1. Kupujący zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Sprzedającego uzyskanych w związku z Umową sprzedaży, jak również wszelkie informacje dotyczące samego zawarcia Umowy, treści jej postanowień oraz wykonania Umowy, niezależnie od formy ich przekazania lub udostępnienia oraz nośnika informacji (dalej jako: „Informacje Poufne’’).

2. Kupujący zobowiązuje się nie rozpowszechniać oraz nie używać do celów innych niż realizacja Umowy sprzedaży, w tym na potrzeby jakichkolwiek osób trzecich, Informacji Poufnych bez pisemnej uprzedniej zgody Sprzedającego.

 

XI. DANE OSOBOWE

1. Kupujący powierza Sprzedającemu przetwarzanie danych osobowych osób, które są uprawnione do reprezentowania Kupującego przy Umowie oraz w stosunkach z niej wynikających lub niniejszego OWSD.

2. Administratorem danych osobowych Kupujących będących przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą jest Sprzedający. Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego OWSD.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu realizacji przedmiotu Umowy i w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa.

4. Sprzedający może przekazywać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, swoim pracownikom i osobom zatrudnionym na innej podstawie prawnej.

5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Kupującego swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Sprzedającego z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem zdania następnego. Sprzedający może odmówić usunięcia danych, jeżeli Kupujący swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia niniejszego dokumentu bądź obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego wynika z przepisów prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży uprawniona jest do przeniesienia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży na dowolny podmiot trzeci, jednakże Kupujący uprawniony jest do tego wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego.

2. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedającego o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.

3. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym OWSD, Umowie ramowej lub regulaminach usług dodatkowych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWSD zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień OWSD.

5. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu zamówień lub umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia lub umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.

6. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów lub realizacji zamówień zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

7. Treść niniejszego OWSD może ulec zmianie. Zmiany OWSD wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego OWSD.

8. Adresy doręczeń Sprzedającego:

adres korespondencyjny: ul. Piotra Bardowskiego 8, 03-888 Warszawa, Polska

adres mail: logistyka@teknos.com

9. Adresy mailowe, z których Sprzedający wysyła powiadomienia z systemów wewnętrznych TEKNOS (bez możliwości odpowiedzi):

Potwierdzenie zamówienia: do-not-reply@teknos.com

Dokument dostawy: donotreply@teknos.com

Karty charakterystyki: sds-tds-distributor@teknos.com

Świadectwa Jakości: batch@teknos.fi

Faktury (system dystrybucji i archiwizacji dokumentów Pagero): no-reply@pageroonline.com

Informacje organizacyjne: informacja@teknos.com oraz noreply@email.teknos.co

Powiadomienia o nadanych przesyłkach (Schenker): Awizo@dbschenker.com

Informacja o zarejestrowanej reklamacji w CRM: noreply@salesforce.com; w imieniu: imię nazwisko imię.nazwisko@teknos.com (imię i nazwisko osoby rejestrującej reklamację w systemie)

Powiadomienia z TEKNOS WEBSHOP: noreply@salesforce.com; on behalf of; Teknos (no reply) <digitalservices@teknos.com>

 

Załącznik nr 1 „Wzorce logotypów i barw firmowych TEKNOS’’

1.     „Wzorce logotypów TEKNOS” określają podstawowe zasady prezentacji logotypów firmy TEKNOS i są przedstawione w dokumencie „Identyfikacja wizualna TEKNOS dla partnerów biznesowych” wraz z pozostałymi wytycznymi objaśniającymi prawidłowe wykorzystywanie elementów wizualnych w druku, materiałach promocyjnych i Internecie. W celu uzyskania plików logo oraz dokumentu w wersji pdf. prosimy o kontakt z Kierownikiem Marketingu firmy TEKNOS na adres: marketing@teknos.com

2.     Sprzedający ma prawo do zmiany wytycznych lub dokumentu „Identyfikacja wizualna TEKNOS dla partnerów biznesowych”, o których mowa w pkt. 1 powyżej w każdym czasie i nie stanowi to zmiany OWSD. Kupujący jest zobowiązany do stosowania nowych zasad z chwilą poinformowania go przez Sprzedającego o zmianie tego dokumentu drogą mailową.

3.     Kupujący jest uprawniony do posługiwania się oznaczeniami Sprzedającego lub jego Towarów jedynie zgodnie z zaleceniami Sprzedającego oraz w taki sposób, aby przedstawiały Sprzedającego i jego Towary w pozytywnym świetle. W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupującego co do wykorzystania oznaczeń Sprzedającego lub jego Towarów Kupujący jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedającego celem uzyskania zgody Sprzedającego.

4.     Sprzedający wg uznania ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Kupującego z żądaniem zaprzestania wykorzystania oznaczeń Sprzedającego lub jego Towarów.

 

 

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

informujemy Panią/Pana, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

TEKNOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piotra Bardowskiego 8, 03-888 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000052214, NIP: 5221670517, REGON: 012307918,  BDO nr rejestrowy 000017027, o kapitale zakładowym w wysokości: 13.164.500,00 zł.

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

· poczty tradycyjnej: ul. Piotra Bardowskiego 8, 03-888 Warszawa

· poczty elektronicznej: daneos@teknos.com

· telefonu: +48 22 67 87 004

2. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Jednocześnie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy lub nawiązania kontaktu z Administratorem.

3.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży imię, nazwisko, adres siedziby lub korespondencyjny, firma, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
założenie Konta w Sklepie internetowym imię, nazwisko, siedziba, adres korespondencyjny, firma, adres e-mail, numer telefonu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres siedziby lub korespondencyjny, firma, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, adres siedziby lub korespondencyjny, firma, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
marketing bezpośredni towarów i usług własnych imię, nazwisko, adres siedziby lub korespondencyjny, firma, adres e-mail, nr telefonu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na działaniach marketingowych


 4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

- w przypadku przetwarzania w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy,

- w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe),

- w przypadku przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Aktualna lista podmiotów, którym przekazujemy Pani/Pana dane osobowe znajduje się tutaj.

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8.PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

- żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

- żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl