VOC-direktivet

Direktivet om utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler

Formålet med dette direktivet (2010/75/EU) er å forhindre eller redusere de direkte og indirekte virkninger av emisjoner av flyktige organiske forbindelser (VOC'er) på miljøet og menneskers helse.

Løsemidler som inneholder stoffer som vil kunne ha en alvorlig innvirkning på menneskers helse og miljøet (karsinogener, mutagener eller giftig for reproduksjon), må så langt det lar seg gjøre, byttes ut med mindre skadelige stoffer innen kortest mulig tid. Strengere utslippsverdier er spesifisert for skadelige stoffer.

Vi garanterer at alle våre produkter overholder VOC-direktivet.