Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Teknos A/S

Ordreoptagelse

§ Tilbud bliver først bindende ved ordrebekræftelse.

§ Såfremt tilbud accepteres ved ordreafgivelse til repræsentant for Teknos, er ordren bindende, medmindre Teknos efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres.

§ Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende. Ved levering, der er aftalt senere end 1 mdr. fra denne dato, er prisen den på leveringstidspunktet gældende.

§ Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker generelle stigninger på råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, skatter og afgifter, den danske krones vekselkurs i forhold til fremmed valuta eller andre forhold uden for Teknos' kontrol, er Teknos i begge tilfælde berettiget til at hæve prisen tilsvarende. Prisforhøjelser foranlediget af disse årsager skal meddeles køber inden varens afsendelse. Mindre ordrer pålægges et ekspeditionsgebyr.

Levering

§ Levering sker ab fabrik (ex works Incoterms 2000). Teknos drager omsorg for afsendelsen og vælger forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for købers regning og risiko. Når Teknos leverer med egen vogn, sker levering DDP (Incoterms 2000)

§ Er der aftalt franco levering, er forsendelsesomkostninger indbefattet i prisen, og forsendelsen foregår for leverandørens risiko.

§ Varen emballeres i Teknos' standardemballage og forsynes i øvrigt med udvendig emballage, som af Teknos anses for nødvendig og tilstrækkelig for forsendelsen. Emballage er inkluderet i prisen, medmindre andet er aftalt. Lovpligtige emballageafgifter faktureres særskilt. Emballage, der er mærket returemballage og tilhører Teknos, tilbagesendes DDP (Incoterms 2000) af køber i rengjort og ubeskadiget stand.

§ Køber er berettiget til at annullere ordren ved mere end 30 dages forsinkelse fra den aftalte leveringstid. Teknos kan alene gøres ansvarlig for forsinkelse, såfremt denne bevisligt skyldes grov uagtsomhed hos Teknos. Teknos kan på ingen måde gøres ansvarlig for nogen former for indirekte tab, såsom, men ikke begrænset til: driftstab, tidstab, avancetab, lejetab og køber påførte dagbøder.

§ Varen leveres i Teknos' standardkvalitet, medmindre andet aftales.

§ Såfremt varen er fremstillet efter ordre, er Teknos berettiget til at levere og fakturere indtil 10% mere eller mindre end den aftalte mængde.

Betaling

§ Betaling for leverancen skal finde sted senest på den i fakturaen anførte betalingsdato. Ved senere betaling er køber pligtig til at betale rente med den til enhver tid fastsatte morarentesats i henhold til lov om morarenter ved forsinket betaling.  

§ Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

Mangler og reklamation

§ Varen leveres i standardkvalitet, medmindre andet aftales. Såfremt leverancen ikke svarer til de af Teknos opgivne eller de med køber aftalte særlige specifikationer, skal Teknos foretage omlevering uden udgift for køber. Teknos er berettiget til at kræve fejlbehæftede varer retur. Returnering kan alene ske efter aftale.

§ Såfremt leverancen er helt eller delvis forbrugt, kan Teknos vælge at tilbagebetale fakturaprisen i stedet for at levere ny vare. Bortset herfra kan Teknos ikke mødes med krav om erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Det påhviler køber straks og senest 8 dage efter modtagelsen, at meddele fejl og mangler, som køber enten har eller burde have konstateret ved leverancens modtagelse.

§ Køber er forpligtet til at følge de af Teknos udleverede brugsanvisninger for varens anvendelse og opbevaring. Denne information er baseret på laboratorieforsøg og/eller anvendelsestekniske forsøg og er vejledende for valg af produkt og arbejdsmetode. Da køberens arbejdsforhold og -rutiner ligger uden for Teknos' kontrol, påtager Teknos sig ikke ansvaret for de opnåede resultater, hvorfor køber er forpligtet til at udføre kvalitetskontrol.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse

§ Teknos' ansvar dækker udelukkende direkte tingskade, som bevisligt skyldes fejl eller forsømmelser begået af Teknos eller andre, som har ansvaret for mangler eller fejl ved leverancen.

§Indtræder der ansvar i medfør af ovenstående, omfatter et erstatningsansvar dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab.

§ Teknos er uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af leverancen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Teknos uden ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssigt opbevaring.

§ I den udstrækning Teknos måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Teknos skadesløs i samme omfang som Teknos' ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.

§ Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

§ Teknos og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

Lovvalg og værneting

§ Retsforholdet mellem køber og Teknos er underlagt dansk ret, og tvister udspringende af retsforholdet afgøres ved Teknos' hjemting.

04-06-2010