Vastuullinen hankinta Teknoksella

Vastuullinen hankinta Teknoksella

Modernin yrityksen on otettava vastuuta, paitsi omasta toiminnastaan, myös hankintaketjun vastuullisuudesta. Teknoksella vastuullinen hankinta kuuluu olennaisena osana Vastuullisuusohjelmaamme ja siitä vastaa konsernin hankintaosasto. 

Mitä on vastuullinen hankinta?

Tänä päivänä puhutaan yhä enenevissä määrin paitsi yrityksen oman toiminnan, myös koko hankintaketjun vastuullisuudesta. Vastuullinen hankinta tuo yritykselle monia hyötyjä, joita voivat olla esimerkiksi luotettavammat toimittajasuhteet, kustannussäästöt, riskienhallinta, parantunut toimitusvarmuus ja innovatiiviset raaka-aineet. Hankintaketjun vastuullisuuteen panostamalla usein myös hankinnan nk. kovat mittarit kuten esimerkiksi varastonkierto ja toimitusvarmuus paranevat.

Myös eri sidosryhmät toivovat tai vaativat kokonaisvaltaista läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan. Taloudellisten lukujen lisäksi sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät asiat, kuten työolosuhteet tai raaka-aineiden alkuperä tuotantoketjun alkupäässä kiinnostavat yhä enenevissä määrin laajaa yleisöä, sijoittajia ja asiakkaita. Yritykselle itselleen toiminnan eettisyys voi olla tärkeä syy panostaa vastuulliseen hankintaan.

Teknos ja vastuullisuus hankintaketjussa

Teknoksella hankinnan vastuullisuudesta vastaa konsernin hankintaosasto ja se on integroitu osaksi jokaista hankintaprosessia. Hankintaketjun vastuullisuus liittyy myös olennaisesti vastuullisuusohjelmamme ja siinä Vastuullinen toimitusketju ja tuotanto -painopistealueeseen. 

Vastuullinen hankinta kattaa meillä mm. toimittajavalinnan, toimittaja-arvioinnit- ja auditoinnit sekä erilaiset toimintaa ohjaavat politiikat, kuten toimittajien Code of Conductin. Politiikassa on huomioitu työntekijöiden oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, korruptionvastaiseen työhön sekä ympäristöön liittyvät asiat, ja se on laadittu YK:n Global Compact -aloite sekä ILO:n kansainväliset työnormit huomioon ottaen.

"Konkreettisesti vastuullinen hankinta voi tarkoittaa toimittajaverkoston kartoittamisen ja arvioimisen lisäksi esimerkiksi sitä, että suositaan vastuullisia toimittajia, ostetaan vain sen verran kuin tarvitaan, kartoitetaan ympäristölle parempia raaka-aineita tai lasketaan elinkaarivaikutuksia", Satu Rauhala, Group Procurement Manager kertoo.

"Valitaan esimerkiksi raaka-aine, jonka sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kuorma on mahdollisimman pieni".

Vastuullisen hankinnan tavoitteet ja varmentaminen

Teknoksella uskotaan, että tärkeintä on tapa, jolla toimitaan sekä tehdään vastuullisia päätöksiä. Panostamme siihen, että jokainen hankinnan parissa työskentelevä, mutta myös esimerkiksi reseptejä kehittävät ja raaka-aineita tutkivat kemistimme, tuntevat vastuullisen hankinnan periaatteemme.

"Vastuullisuuden on alettava jo raaka-ainevaihtoehtoja tai toimittajia valittaessa ja se pitää huomioida läpi toimitusketjun aina loppuasiakkaalle asti”, Satu painottaa.

Teknoksen hankintaverkostossa on satoja hyvin erilaisia toimittajia maailmaanlaajuisista suuryhtiöistä pieniin, paikallisiin yrityksiin. Suurin osa raaka-aineiden toimittajistamme tulee Euroopasta. Olemme asettaneet kaksi hankintaketjua koskevaa konsernitason vastuullisuustavoitetta, jolla voimme varmistaa hankintaketjun vastuullisuutta.

”Pyrimme arvioimaan konsernitasolla 80%toimittajistamme EcoVadis-työkalun avulla vuoteen 2025 mennessä*. EcoVadis-arvioinnissa on neljä eri osa-aluetta, joiden avulla vastuullisuutta arvioidaan: ympäristö, työntekijän oikeudet ja ihmisoikeudet, eettiset toimintaperiaatteet sekä vastuullinen hankinta. Kukin osa-alue pisteytetään, ja kokonaispistemäärä muodostuu eri osa-alueiden painotetusta keskiarvosta. EcoVadis-työkalun kautta meidän on myös mahdollista asettaa toimittajille kehitys- tai parannusehdotuksia ja auttaa sitä kautta koko alaa eteenpäin”.

”Lisäksi tavoitteemme on, että 95 % toimittajistamme olisi allekirjoittanut ja hyväksynyt toimittajille suunnatun Code of Conductimme vuoteen 2025 mennessä*”, Satu kertoo.

Toimittajiemme valmiudet ja resurssit vastata vastuullisuutta koskeviin kyselyihin tai tavat raportoida aiheesta saattavat olla hyvin erilaisia. Huolehdimme kuitenkin aina siitä, että toimittajamme toimivat vastuullisesti ja linjassa vaatimustemme kanssa. Varmennamme toimitusketjuamme myös toimittaja-auditoinneilla. Vuonna 2019 toteutamme yhteensä yksitoista toimittaja-auditointia.

”Pitkällä tähtäimellä tavoitteemme on kehittää hankintaketjuamme läpinäkyvämmäksi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja laajentaa toimittajaläpinäkyvyttä koskemaan myös alitoimittajia”, Satu päättää.  

*suhteutettuna raaka-aineiden kustannuksiin.