Teknos kohti kestävämpää kehitystä ja kiertotaloutta

Teknos on mukana Recompose -hankkeessa, jossa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää toisen teollisen valmistajan tuotannon sivuvirtoja raaka-aineena toisen valmistajan tuotteessa kiertotalouden periaatteen mukaisesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen raaka-ainevalmistajan sekä seitsemän muun teollisen tuottajan kanssa. Projektista vastaavat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ja sen rahoittajana toimii Business Finland.

Yhden toimijan jäte on toisen raaka-aine

Projektin taustalla on halu löytää hyötykäyttöä teollisille tuotannon sivuvirroille, jotka tällä hetkellä käsitellään jätteenä. Materiaali halutaan tuotteistaa ja hyödyntää kiertotalouden kasvattamiseksi.

Teknos jauhemaalin valmistus

Hankkeelle tärkeä tavoite on lisäksi löytää uusia kierrätettyjä raaka-aineita, jotka soveltuvat kaupallisiin komposiittituotteisiin. Uusilla raaka-aineilla halutaan kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja komposiittituotteita edelleen. Löytyvien uusien materiaalien avulla tuotteisiin toivotaan parempia ominaisuuksia, kuten lujuutta, keveyttä tai visuaalista ilmettä. Teknos on mukana hankkeessa jauhemaalien valmistuksessa syntyvän, nykyisellään energiaksi poltettavan sivutuotteen osalta.

Teknos on perustanut myös sisäisen työryhmän parantaakseen oman tuotantonsa materiaalitehokkuutta. Puolassa toimivalla Teknoksen tehtaalla on tutkittu onnistuneesti jauhemaalituotannon sivuvirtojen hyötykäyttöä omissa tuotteissa.

”Teknos pidentää tuotteillaan materiaalien ja tuotteiden käyttöikää ja tutkii uusiutuvien raaka-aineiden käyttömahdollisuuksia. Meille on tärkeää vähentää jätteen syntyä omassa toiminnassamme, muun muassa tehostamalla prosesseja ja selvittämällä jätteen hyötykäyttömahdollisuuksia. Teknos on mukana Recompose -projektissa muuttaakseen valmistuksessa syntyvän pölyjätteen muissa materiaaleissa hyödynnettäväksi raaka-aineeksi”, kertoo Mark Artala, R&D Manager, Powder Coatings.

Tavoitteena yleinen tiedon lisääminen

Mukana oleville yrityksille yhteinen haaste on kierrätysraaka-aineiden käytettävyyden parantaminen ja tiedon lisääminen. Projektin myötä esille nousevista, kiertotalouden raaka-aineeksi soveltuvista sivuvirtamateriaaleista tehdään selvitys, joka kattaa laatuvaatimukset ja kartoittaa mahdolliset materiaaleihin liittyvät riskit.

Projektissa on tarkoitus synnyttää laajemmin soveltuvia menettelytapoja teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi komposiittituotteissa. Menettelytavoista tehdään suomalaisen teollisuuden käyttöönsivuvirtojen tuotteistamisen käsikirja. Suomi pyrkii profiloitumaan kiertotalouden kärkimaana, joten aihe on varsin ajankohtainen. Teknoksen lisäksi hankkeessa ovat mukana UPM, Paroc Group Oy, Borealis Polymers Oy, Parlok Oy, Merocap Oy, All-Plast Oy, Finncont Oy, Destaclean Oy sekä Wimao.

Teknos Recompose project factory visitRecompose -projektissa mukana olevien tahojen edustajat tutustuivat kesäkuun kokoontumisen yhteydessä Teknoksen teknologia- ja koulutuskeskus Gallukseen sekä jauhemaalituotantoon.