Usein kysytyt kysymykset – EU:n di-isosyanaatteja koskeva REACH-asetus

Turvallisuus on Teknoksen toiminnan kulmakivi, ja siksi olemme sitoutuneet antamaan mahdollisimman olennaista ja ajantasaista tietoa tuotteistamme ja niihin liittyvistä vaatimuksista. Euroopan unionin viranomaiset hyväksyivät 4.8.2020 di-isosyanaatteja koskevan rajoituksen, joka perustuu REACH-asetukseen. Asetuksessa on täsmennetty sellaisten di-isosyanaattien (yksinään tai seoksissa), joiden pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia, teollisuus- ja ammattikäyttäjiä koskevat merkintä- ja koulutusvaatimukset.

Ymmärrämme, että uudet asetukset saattavat herättää kysymyksiä ja ne saattavat tarvita lisäselvityksiä toimista, jotka on toteutettava vaatimusten täyttämiseksi. Seuraavassa on usein kysyttyjä kysymyksiä di-isosyanaattien rajoituksista. Jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen myyntitiimiimme.

Mitä di-isosyanaatit ovat?

Di-isosyanaatit ja polyolit ovat kemiallisia ainesosia polyuretaaneissa, joita käytetään laajasti eri aloilla ja sovelluksissa. Polyuretaania saadaan di-isosyanaattien ja polyolien kemiallisesta reaktiosta; yhteen sekoitettuna ne polymeroituvat. Polyuretaaneja ei olisi olemassa ilman di-isosyanaatteja ja polyoleja.

Di-isosyanaatteja on monenlaisia, joista tärkeimmät ovat aromaattiset di-isosyanaatit, mukaan lukien metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI) ja tolueenidi-isosyanaatti (TDI), ja heksametyleenidi-isosyanaatti (HDI), metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatti ja hydrattu MDI (HMDI) sekä isoforonidi-isosyanaatti (IPDI), jotka ovat alifaattisia isosyanaatteja.

Miksi tämä koulutus on suoritettava? Miksi di-isosyanaatteja koskeva lainsäädäntö on olemassa?

Di-isosyanaateilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukainen yhdenmukaistettu luokitus: hengitysteitä herkistävä, kategoria 1 ja ihoa herkistävä, kategoria 1.

Rajoituksella pyritään rajoittamaan di-isosyanaattien käyttö teollisuus- ja ammattikäytössä niihin tapauksiin, joissa on toteutettu teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden yhdistelmä ja noudatettu standardoitua vähimmäiskoulutusta. Asianmukainen koulutus on välttämätön, ja jokaisella di-isosyanaatteja käsittelevällä työntekijällä on oltava riittävät tiedot näiden aineiden vaaroista ja tietoisuus niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Lisäksi henkilöillä on oltava riittävät tiedot hyvistä työkäytännöistä ja asianmukaisista riskinhallintatoimista, mukaan lukien henkilönsuojaimien oikea käyttö.

Siksi tarvitaan erityisiä koulutustoimia lisäämään tärkeää tietoisuutta siitä, että asianmukaisten riskin- hallintatoimien noudattaminen ja turvalliset käsittelykäytännöt lisäävät terveyden suojelua. Koulutus on pakollinen, jotta työntekijät voivat jatkossakin käsitellä di-isosyanaatteja turvallisesti.

Millainen riski di-isosyanaatteihin liittyy?

On todettu, että, altistuminen di-isosyanaateille johtaa hengitysteiden herkistymiseen (sekä ihon kautta että hengitettynä), ja sitä kautta työntekijöiden työperäiseen astmaan.  Astma  on todettu unionissa merkittäväksi työterveysongelmaksi. Di-isosyanaatit aiheuttavat vuosittain arviolta yli 5 000 uutta ammattitautitapausta, ja määrää pidetään kohtuuttoman korkeana.

Miksi di-isosyanaatteja käytetään edelleen?

Polyuretaanit ovat monipuolisia, moderneja ja turvallisia. Niitä käytetään monenlaisten kuluttaja- ja teollisuustuotteiden valmistukseen. Polyuretaanit vaikuttavat merkittävästi siihen, että elämämme on kätevämpää, mukavampaa ja vastuullisempaa.

Onko meidän investoitava henkilönsuojaimiin / käytettävä enemmän henkilönsuojaimia näitä tuotteita käytettäessä?

Rajoituksessa ei määritellä yksityiskohtaisesti tiettyjen henkilönsuojainten käyttöä, vaan siinä edellytetään ainoastaan, että käyttäjä ymmärtää vaatimukset, jotka koskevat turvallista työskentelyä di-isosyanaattien kanssa eri ympäristöissä. Henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset määräytyvät tuotteen, pinnoitus- menetelmän ja käyttötarkoituksen mukaan. Vaatimukset on eritelty yksittäisten tuotteiden käyttö- turvallisuustiedotteissa/tuoteselosteissa. 

Mitä tuotteita asia koskee ja mistä tiedän, tarvitsenko koulutusta?

Me Teknoksella olemme tarkistaneet huolellisesti tuotevalikoimamme, ja tämä koskee vain osaa TEKNODUR-, TEKNOPUR-, TEKNOBLADE, INERTA 700- ja FEIDOPUR-tuotteista (isosyanaateilla kovettuvatt polyuretaani-, polyurea- ja epoksimaalit). Ennen kuin käytät edellä lueteltujen tuoteperheiden tuotteita, tarkista aina etiketti tai käyttöturvallisuustiedote tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Onko saatavilla vaihtoehtoisia tuotteita?

Tällä hetkellä on vain vähän tehokkaita vaihtoehtoja isosyanaateille ja niiden tuottamille eduille. Me Teknoksella etsimme kuitenkin jatkuvasti uusia innovatiivisia koostumuksia ja raaka-aineita, jotta tuotteistamme tulisi vastuullisempia. Loppukäytöstä ja erityisvaatimuksista riippuen voi joissakin tapauksissa olla saatavilla vaihtoehtoisia tuotteita. Keskustele tarpeistasi Teknoksen paikallisen myyntiedustajan kanssa.

Miten osallistun koulutukseen? 

Siirry Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -verkkosivustolle ja lue lisää koulutusvaatimuksista ja siitä, miten ne koskevat sinua. Varmista, että tilaat päivitykset , jolloin saat tietoa koulutusten saatavuudesta omalla kielelläsi sekä uutisista di-isosyanaattien turvalliseen käyttöön liittyen. 

Paljonko koulutus maksaa?

Koulutuksen hinta määräytyy sen mukaan, miten loppukäyttäjä osallistuu koulutukseen (esim. luokka- huoneessa, verkossa tai webinaarissa), kuka koulutuksen tarjoaa ja millä alueella koulutus järjestetään. ISOPA/ALIPA-koulutus on saatavilla kaikille, ja hinnat ovat nähtävillä verkossa.

Tarjoaako Teknos koulutusta?

Teknos on kehittämässä REACH-vaatimusten mukaista verkko- ja/tai luokkahuonekoulutusta. Tämä koulutus on saatavilla rajallisella määrällä kieliä. Jos haluat lisätietoja Teknoksen koulutuksista, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.

Pitääkö minun tehdä jotain juuri nyt?

Koulutus toteutetaan luokkahuoneessa, virtuaaliluokkahuoneessa tai verkkokoulutuksena joko yrityksen sisällä tai konsultin/viranomaisen toimesta. Koulutuksen saavat antaa valtuutetut kouluttajat. Sinun ei tarvitse ryhtyä vielä toimeen, mutta ota selvää, miten tämä vaikuttaa teidän yritykseenne. Jotta yrityksenne voi jatkaa di-isosyanaatteja sisältävien tuotteiden käyttöä, on varmistettava, että sinä ja muut yrityksenne työntekijät ovat saaneet koulutuksen elokuuhun 2023 mennessä.

Kuinkako koulutus kestää?

Se riippuu vaadittavan koulutuksen tasosta ja mahdollisista kansallisista lisämääräyksistä. Peruskoulutus kestää noin tunnin. Koko koulutus tulee kestämään vähintään kolme tuntia.

Voidaanko koulutus järjestää paikallisesti?

Kyllä. Koulutuksessa on noudatettava sen jäsenvaltion säännöksiä, jossa käyttäjät toimivat. Ota huomioon, että jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön lisävaatimuksia, jotka koskevat aineiden tai seosten jatkuvaa käyttöä. Koulutusmateriaali ja kurssit on järjestettävä niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joihin aineita tai seoksia toimitetaan. Koulutuksessa on otettava huomioon toimitettavien tuotteiden erityispiirteet, mukaan lukien koostumus, pakkaus ja pakkauksen visuaalisuus.

Olen tutustunut ISOPA/ALIPA-koulutukseen, mutta ei tiedä, mikä taso ja aktiivisuus minun pitäisi suorittaa?

Koulutusalusta otettiin käyttöön marraskuussa 2021, ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Koulutustasoa valittaessa on otettava huomioon käytettävän tuotteen ja pintakäsittelymenetelmän tyyppi, koska koulutustaso määräytyy kunkin käyttötarkoituksen mukaan. Korkeimman tason 3 koulutus on pakollinen ulkoruiskutuksessa, rajoitetussa tai vain painovoimaisessa ilmanvaihdossa (mukaan lukien suuret teollisuushallit) sekä suurteho- ruiskutuksessa.

Asetuksessa on määritetty kolme koulutustasoa: yleiskoulutus (taso I), keskitason koulutus (taso II) ja jatkokoulutus (taso III). Koulutuksen on oltava asianmukainen, tuotteen käyttöön soveltuva (sisältäen erityiset käyttötilanteet) sekä rajoituksien mukainen.

Koskeeko Reach-asetus myös yksittäisiä kuluttajia, jotka käyttävät polyuretaaneja/di-isosyanaatteja?

Ei, asetus ei koske kuluttajia.  

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -sivusto

Siirry Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -sivustolle ja lue lisää koulutusvaatimuksista ja siitä, miten ne koskevat sinua.

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö

ISOPA/ALIPA-päivitykset di-isosyanaattien käyttäjien pakollisiin koulutuksiin

Varmista, että tilaat päivityksiä paikallisella kielellä järjestettävistä koulutuksista ja muita di-isosyanaattien turvallista käyttöä koskevia uutisia. 

ISOPA/ALIPA-päivitykset