Biežāk uzdotie jautājumi par es reach regulu attiecībā uz diizocianātiem

TEKNOS drošība ir mūsu darbības pamats, tāpēc mēs esam pilnībā apņēmušies sniegt vispiemērotāko un jaunāko informāciju par mūsu produktiem un ar tiem saistītajām prasībām. Eiropas Savienības iestādes 2020. gada 4. augustā pieņēma ierobežojumu attiecībā uz diizocianātiem saskaņā ar REACH regulu. Regulā ir noteikta nepieciešamība noteikt marķēšanas un apmācības prasības rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem, kas izmanto diizocianātus (atsevišķi vai kombinācijās), kuru koncentrācija pārsniedz 0,1 % no masas.

Mēs saprotam, ka jaunie noteikumi var radīt dažus jautājumus un ka ir nepieciešami papildus paskaidrojumi un skaidrojumi par darbībām, kas jāveic, lai izpildītu prasības. Turpmāk skatīt biežāk uzdotos jautājumus par ierobežojumiem attiecībā uz diizocianātiem. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu vietējām pārdošanas komandām.

Kas ir diizocianāti?

Diizocianāti ar polioliem ir poliuretānu ķīmiskie pamatelementi, ko izmanto visdažādākajās nozarēs un lietojumos. Poliuretānu faktiski iegūst ķīmiskajā reakcijā starp diizocianātiem un polioliem; sajaukti kopā tie polimerizējas. Poliuretānu nebūtu bez diizocianātiem un polioliem.

Ir daudz diizocianātu veidu, no kuriem galvenie ir: aromātiskie diizocianāti, tostarp metilēndifenildiizocianāts (MDI) un toluola diizocianāts (TDI), un heksametilēndiizocianāts (HDI), metilēndicikloheksildiizocianāts jeb hidrogenētais MDI (HMDI) un izofona diizocianāts (IPDI), kas ir alifātiskie izocianāti.

Kāpēc mums ir nepieciešama šī apmācība? Kāpēc ir tiesību akti par diizocianātiem?

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 diizocianāti ir harmonizēti klasificēti kā 1. kategorijas elpceļu sensibilizators un 1. kategorijas ādas sensibilizators.

Ierobežojuma mērķis ir ierobežot diizocianātu lietošanu rūpnieciskos un profesionālos lietojumos tikai tādos gadījumos, kad ir īstenoti tehniski un organizatoriski pasākumi un ir ievērots minimālais standartizētais apmācību kurss. Ir nepieciešama atbilstoša apmācība, un katram darbiniekam, kas strādā ar diizocianātiem, jābūt pietiekamām zināšanām par šo vielu bīstamību un izpratnei par riskiem, kas saistīti ar to lietošanu, kā arī pietiekamām zināšanām par labu darba praksi un atbilstošiem riska pārvaldības pasākumiem (RPP), tostarp pareizu atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu. Īpaši apmācības pasākumi ir nepieciešami, lai palielinātu izpratni par veselības aizsardzības nozīmi, izmantojot atbilstošus RPP un drošas apiešanās praksi. Jums ir pienākums veikt šo apmācību, lai nodrošinātu, ka darbinieki var turpināt droši strādāt ar diizocianātiem.

Kādu risku rada diizocianāti?

Tika norādīts, ka elpceļu sensibilizācija gan caur ādu, gan ieelpojot diizocianātu iedarbības dēļ izraisa arodastmu darbiniekiem, kas ir identificēta kā nozīmīga arodveselības problēma. Jaunu arodslimību skaits, ko katru gadu izraisa diizocianāti (vairāk kā 5000 gadījumu), tiek uzskatīts par nepieņemami lielu.

Kāpēc joprojām tiek izmantoti diizocianāti?

Poliuretāni ir daudzpusīgi, moderni un droši. Tos izmanto visdažādākajos lietojumos, lai radītu dažādus plaša patēriņa un rūpniecības izstrādājumus, kuriem ir būtiska nozīme, lai padarītu mūsu dzīvi ērtāku, komfortablāku un ilgtspējīgāku.

Vai, lietojot šos produktus, mums ir jāiegulda/jālieto vairāk IAL?

Ierobežojums nenosaka konkrētu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, tas tikai prasa, lai lietotājs izprastu prasības drošai darbībai ar diizocianātiem dažādos apstākļos. Prasības attiecībā uz IAL atšķiras atkarībā no produkta, pielietojuma un galapatēriņa. Individuālās aizsardzības līdzekļu prasības ir detalizēti aprakstītas atsevišķā produkta DDL/IDS.

Uz kādiem produktiem tas attiecas un kā es varu uzzināt, vai man ir nepieciešama apmācība?

TEKNOS ir rūpīgi pārskatījuši savu produktu klāstu, un tas attiecas tikai uz dažiem produktiem - Teknodur, Teknopur, Teknoblade, Inerta 700 un Feidopur (poliuretāna, poliuretāna un epoksīda krāsas, kas sacietējušas ar izocianātiem). Pirms lietojat produktu no iepriekš minētās produktu grupas, vienmēr pārbaudiet etiķeti, drošības datu lapu vai sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Vai ir iespējams izmantot citus produktus?

Pašlaik ir maz efektīvu alternatīvu izocianātiem un to priekšrocībām, ko tie sniedz noteiktiem produktiem. Tomēr Teknos vienmēr ievieš inovācijas un meklē jaunas formulas un izejvielas, lai padarītu produktus ilgtspējīgākus. Atkarībā no galapatēriņa un īpašajām prasībām dažos gadījumos var būt pieejami alternatīvi produkti. Lūdzu, apspriest savas prasības ar vietējo Teknos tirdzniecības pārstāvi.

Kā piekļūt apmācībai?

Dodaties uz tīmekļa vietni Droša diizocianātu lietošana, lai uzzinātu vairāk par apmācības prasībām un to, kā tās varētu attiekties uz jums. Pārliecinieties, ka esat pierakstījies, lai saņemtu jaunāko informāciju par apmācību pieejamību jūsu vietējā valodā un citas svarīgas ziņas par drošu diizocianātu lietošanu.

Cik maksā apmācība?

Apmācību izmaksas atšķiras atkarībā no tā, kā lietotājs piekļūst apmācībai (klasē, tiešsaistē, vebināros u. c.), kas nodrošina apmācību, un reģionu, kurā apmācība tiek veikta. ISOPA/ALIPA apmācība būs pieejama visiem, un izmaksas ir pieejama tiešsaistē.

Vai Teknos piedāvā apmācību?

Teknos šobrīd izstrādā apmācību tiešsaistē vai klasē saskaņā ar REACH prasībām. Šī apmācība būs pieejama ierobežotā valodu klāstā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Teknos mācību kursiem, sazinieties ar vietējo pārstāvi.

Vai man tagad ir kaut kas jādara?

pmācība notiks vai nu kā apmācība klasē/virtuālajā klasē, vai kā tiešsaistes apmācība pašu uzņēmumā, ko veiks konsultants vai valsts iestādes. Apmācības var veikt akreditēti pasniedzēji. Jums nav jārīkojas tieši tagad, izņemot to, lai apzinātos, kā tas ietekmē jūs un jūsu uzņēmumu. Tomēr, lai turpinātu lietot diizociantus saturošus produktus, jums būs jānodrošina, ka jūs un jūsu darbinieki ir apmācīti līdz 2023. gada augustam.

Cik ilgs būs apmācības laiks?

Tas ir atkarīgs no nepieciešamā apmācības līmeņa un papildus valsts noteikumiem. Pamata līmeņa apmācība ilgst aptuveni vienu stundu. Paredzams, ka pilnīga apmācība ilgs vismaz trīs stundas.

Vai apmācību var veikt uz vietas?

Jā. Apmācībai jāatbilst tās dalībvalsts noteikumiem, kurā darbojas lietotājs(-i). Ņemiet vērā, ka dalībvalstis var ieviest papildu prasības, kas attiecas uz vielas(-u) vai maisījuma(-u) lietošanas turpināšanu. Mācību materiāli un kursi jānodrošina tās(-o) dalībvalsts(-u) oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā(-ās) piegādā vielu(-as) vai maisījumu(-us). Apmācībās jāņem vērā piegādāto produktu specifika, tostarp sastāvs, iepakojums un dizains.

Esmu apskatījis ISOPA/ALIPA apmācību un nezinu, ko darīt. Kā es varu zināt, kādā līmenī un kādas prasības nepieciešams veikt?

Mācību platforma sāka darboties 2021. gada novembrī, un tā joprojām tiek pilnveidota. Izvēloties pareizo apmācības līmeni, jāņem vērā izmantotā produkta veids un pielietošanas metode, jo katram galapatēriņam apmācības līmenis ir atšķirīgs. Augstākā, 3. līmeņa apmācība ir obligāta smidzināšanai atklātā gaisā, ar ierobežotu vai tikai dabisko ventilāciju (ietver lielas rūpniecības darba halles) un smidzināšanai ar lielu enerģiju.

Noteikumos ir noteikti 3 apmācības līmeņi: vispārējā apmācība (I līmenis), vidējā apmācība (II līmenis) un padziļinātā apmācība (III līmenis). Apmācībai būs jābūt atbilstošai, piemērotai vielas lietošanas veidam (kas ietver visus īpašos apstākļus, kur tā tiek lietota) un saskaņā ar ierobežojumu.

Vai Reach regula ietekmē arī individuālos patērētājus, kuri izmanto poliuretānus/diizociantus?

Nē, regula neattiecas uz patērētājiem.

Dizocianātu drošas lietošanas tīmekļa vietne

Apmeklējiet Dizocianātu drošas lietošanas tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par apmācības prasībām un to, kā tās varētu attiekties uz jums.

Droša dizocianātu lietošana

ISOPA/ALIPA jaunumi par obligātajām apmācībām diizocianātu lietotājiem

Pārliecinieties, ka esat reģistrējies, lai saņemtu jaunāko informāciju par apmācību pieejamību vietējā valodā un citas svarīgas ziņas par drošu diizocianātu lietošanu.

ISOPA/ALIPA jaunumi