EU REACH-forordningen vedrørende diisocyanater

Hos TEKNOS er sikkerhet en hjørnestein i vår drift, og derfor er vi fullt forpliktet til å gi den mest relevante og oppdaterte informasjonen om våre produkter og krav knyttet til dem. 4. august 2020 ble en begrensning på diisocyanater under REACH-forordningen vedtatt av EUs myndigheter. Forordningen spesifiserer behovet for merking og opplæringskrav for industrielle og profesjonelle brukere av diisocyanater (enkeltvis eller i kombinasjon) med en konsentrasjon over 0,1 vektprosent.

Vi forstår at det nye regelverket kan reise noen spørsmål og kreve ytterligere forklaring og avklaring angående tiltak som må iverksettes for å oppfylle kravene. Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål angående restriksjoner på diisocyanater. Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst kontakt våre lokale salgsteam.

Hva er diisocyanater?

Diisocyanater med polyoler er kjemiske byggesteiner av polyuretaner som brukes i et bredt spekter av sektorer og bruksområder. Polyuretan er effektivt avledet fra den kjemiske reaksjonen mellom diisocyanater og polyoler; når de blandes sammen polymeriserer de. Polyuretaner ville ikke eksistere uten diisocyanater og polyoler.

Det finnes mange typer diisocyanater, hvorav de fremste er: aromatiske diisocyanater inkludert metylendifenyldiisocyanat (MDI) og toluendiisocyanat (TDI); og heksametylendiisocyanat (HDI), metylendicykloheksyldiisocyanat eller hydrogenert MDI (HMDI) og isoforondiisocyanat (IPDI), som er alifatiske isocyanater.

Hvorfor må vi ha denne opplæringen? Hvorfor er det lovgivning en for diisocyanater? 

Diisocyanater har en harmonisert klassifisering som luftveissensibiliserende kategori 1 og hudsensibiliserende kategori 1 i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet.

Begrensningen tar sikte på å begrense bruken av diisocyanater i industrielle og profesjonelle anvendelser til de tilfeller der en kombinasjon av tekniske og organisatoriske tiltak er iverksatt, og et minimum standardisert opplæringskurs er fulgt. Hensiktsmessig opplæring er en nødvendighet, og hver arbeidstaker som håndterer diisocyanater bør ha tilstrekkelig kunnskap om farene ved disse stoffene og en bevissthet om risikoene knyttet til bruken av dem, samt tilstrekkelig kunnskap om god arbeidspraksis og hensiktsmessige risikohåndteringstiltak (RMM) , inkludert riktig bruk av passende personlig verneutstyr. Spesielle opplæringstiltak er nødvendig for å øke bevisstheten om viktigheten av helsevern ved hjelp av hensiktsmessige RMM-er og sikker håndteringspraksis. Du er forpliktet til å ha denne opplæringen for å sikre at arbeidere kan fortsette å håndtere diisocyanater trygt.

Hva er den potensielle risikoen fra diisocyanater?

Det ble indikert at respiratorisk sensibilisering på grunn av både hudeksponering og inhalasjonseksponering for diisocyanater fører til yrkesmessig astma hos ansatte, som har blitt identifisert som et betydelig yrkesmessig helseproblem i EU. Det årlige antallet nye yrkessykdommer forårsaket av diisocyanater (estimert til mer enn 5 000 tilfeller) anses som uakseptabelt høyt.

Hvorfor brukes fortsatt diisocyanater?

Polyuretaner er allsidige, moderne og trygge. De brukes i et bredt spekter av bruksområder for å lage en rekke forbruker- og industriprodukter som spiller en avgjørende rolle for å gjøre livene våre mer praktiske, komfortable og bærekraftige.

Bør vi investere i/bruke mer personlig verneutstyr ved bruk av disse produktene? 

Begrensningen beskriver ikke bruk av spesifikt personlig verneutstyr. Det krever kun at brukeren forstår kravene for å arbeide sikkert med diisocyanater i de ulike miljøene. Kravene til personlig verneutstyr varierer avhengig av produkt, bruk og sluttbruk. Krav til personlig verneutstyr er beskrevet i det enkelte produkts sikkerhetsdatablad/TDS.

Hvilke produkter er berørt og hvordan vet jeg om jeg trenger opplæring? 

Hos TEKNOS har vi gjennomgått produktutvalget vårt nøye, og bare noen av produktene i serien Teknodur, Teknopur, Teknoblade, Inerta 700 og Feidopur (polyuretan, polyurea og epoksymaling herdet med isocyanater) er berørt. Før du bruker et produkt fra produktfamiliene ovenfor, vennligst  alltid sjekk etiketten, sikkerhetsdatabladet eller kontakt vår kundeservice.

Er det mulig å få alternative produkter?

For øyeblikket er det få effektive alternativer til isocyanater og fordelene de gir til visse produkter. Men hos Teknos ser vi alltid etter nye formuleringer og råvarer som kan gjøre produktene våre mer bærekraftige. Avhengig av sluttbruk og spesifikke krav, kan i noen tilfeller alternative produkter være tilgjengelige. Snakk med din lokale Teknos-salgsrepresentant om dine behov.

Hvordan får jeg tilgang til opplæringen? 

Gå til nettstedet Safe Use of Diisocyanates for å lese mer om opplæringskravene og hvordan de kan gjelde for deg. Sørg for at du registrerer deg for oppdateringer om tilgjengeligheten av opplæring på ditt lokale språk og andre relevante nyheter om sikker bruk av diisocyanater.

Hvor mye koster opplæringen?

Opplæringskostnadene vil variere avhengig av hvordan sluttbrukeren får tilgang til opplæringen, (klasserom, online, webinar etc..) hvem som leverer opplæringen og regionen der opplæringen mottas. ISOPA/ALIPA-opplæring vil være tilgjengelig for alle, og kostnadene er tilgjengelige online.

Tilbyr Teknos opplæring?

Teknos er i ferd med å utvikle et nettbasert kurs i samsvar med REACH-kravene. Dette kurset vil være tilgjengelig på et begrenset antall språk. Hvis du er interessert i å høre mer om Teknos sine kurs, ta gjerne kontakt med din lokale representant.

Trenger jeg å gjøre noe akkurat nå?

Opplæringen vil bli gjennomført enten som klasseromsopplæring/virtuell klasseromsopplæring eller som nettbasert opplæring i egen regi, av en konsulent eller av offentlige myndigheter. Opplæringen kan gjennomføres gjennom akkrediterte trenere. Du trenger ikke gjøre noe annet akkurat nå enn å gjøre deg selv oppmerksom på hvordan dette påvirker deg og din virksomhet. Men for å fortsette å bruke produkter som inneholder diisocyanter, må du sørge for at du og dine ansatte er opplært innen august 2023.

Hvor lang tid vil opplæringen ta?

Det avhenger av opplæringsnivået som kreves og eventuelle ytterligere nasjonale forskrifter. Det grunnleggende treningsnivået vil ta ca. 1 time. Det forventes at hele opplæringen vil ta minimum tre timer.

Kan opplæringen gjennomføres lokalt?

Ja. Opplæringen skal være i samsvar med forskriftene fastsatt av medlemsstaten der brukeren(e) opererer. Det må tas hensyn til at medlemsstatene kan innføre tilleggskrav for fortsatt bruk av stoffet/stoffene eller blandingene. Opplæringsmateriell og kurs skal gis på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten(e) der stoffet(e) eller blanding(er) leveres. Opplæringen skal ta hensyn til spesifisiteten til produktene som leveres, inkludert sammensetning, emballasje og design.

Jeg har sett på ISOPA / ALIPA-kurset og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvordan vet jeg hvilket nivå og hvilken aktivitet jeg skal utføre? 

Opplæringsplattformen ble lansert i november 2021 og er fortsatt under kontinuerlig utvikling. For å kunne velge riktig opplæringsnivå, skal du vurdere type produkt og påføringsmetode som brukes, fordi opplæringsnivået er forskjellig for hvert sluttbruk. Høyeste nivå 3 opplæring er obligatorisk for sprøyting i friluft, med begrenset eller kun naturlig ventilasjon (inkluderer store industriarbeidshaller) og sprøyting med høy energi.

Forskriften definerer 3 utdanningsnivåer, generell utdanning (nivå I), middels utdanning (nivå II) og avansert opplæring (nivå III). Opplæringen må være tilstrekkelig og hensiktsmessig i forhold til bruken av stoffet (som inkluderer eventuelle spesielle forhold med hensyn til hvor det brukes) og i samsvar med restriksjonene.

 

Påvirker Reach-forordningen også individuelle forbrukere som bruker polyuretaner/diisocyanat?

Nei, forskriften gjelder ikke for forbrukere.

Sikker bruk av Diisocyanater - nettside

Gå til nettsiden for sikker bruk av diisocyanater for å lese mer om opplæringskravene og hvordan de kan gjelde for deg.

Sikker bruk av diisocyanater

ISOPA/ALIPA oppdateringer om obligatorisk opplæring for brukere av diisocyanater

Sørg for at du registrerer deg for oppdateringer om tilgjengeligheten av opplæring på ditt lokale språk og andre relevante nyheter om sikker bruk av isocyanater.

ISOPA/ALIPA oppdateringer