Pogosta vprašanja v zvezi z uredbo EU REACH o diizocianatih

V Teknosu je varnost temelj našega delovanja, zato smo v celoti zavezani k zagotavljanju najpomembnejših in najnovejših informacij o naših produktih in z njimi povezanimi zahtevami. Organi Evropske unije so 4. avgusta 2020 sprejeli omejitev diizocianatov v skladu z REACH uredbo. Uredba določa potrebo po označevanju in zahtevah za usposabljanje industrijskih in poklicnih uporabnikov diizocianatov (posamično ali v kombinaciji) s koncentracijo, večjo od 0,1 % volumsko.

Razumemo, da lahko novi predpisi sprožijo nekatera vprašanja ter zahtevajo dodatna pojasnila in razjasnitve glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti za izpolnitev zahtev. V nadaljevanju najdete pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z omejitvami za diizocianate. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na naše lokalne strokovnjake.

Kaj so diizocianati?

Dizocianati s polioli so kemični gradniki poliuretanov, ki se uporabljajo v številnih sektorjih in aplikacijah. Poliuretan dejansko nastane s kemično reakcijo med diizocianati in polioli; ko jih zmešamo, polimerizirajo. Poliuretani ne bi obstajali brez diizocianatov in poliolov.

Obstaja veliko vrst diizocianatov, med katerimi so najpomembnejši: aromatski diizocianati, vključno z metilen difenil diizocianatom (MDI) in toluen diizocianatom (TDI), ter heksametilen diizocianat (HDI), metilen dicikloheksil diizocianat ali hidrogenirani MDI (HMDI) in izoforen diizocianat (IPDI), ki so alifatski izocianati.

Zakaj moramo imeti to usposabljanje? Zakaj obstaja zakonodaja za diizocianate?

Diizocianati so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta usklajeno razvrščeni kot povzročitelji preobčutljivosti dihal kategorije 1 in kot povzročitelji preobčutljivosti kože kategorije 1.

Cilj zakonodaje je omejiti uporabo diizocianatov v industrijskih in poklicnih aplikacijah na primere, ko se izvaja kombinacija tehničnih in organizacijskih ukrepov ter se opravi minimalni standardizirani tečaj usposabljanja. Ustrezno usposabljanje je nujno, vsak delavec, ki ravna z diizocianati, pa mora imeti zadostno znanje o nevarnostih teh snovi in zavedanje o tveganjih, povezanih z njihovo uporabo, ter zadostno znanje o dobrih delovnih praksah in ustreznih ukrepih za obvladovanje tveganja, vključno s pravilno uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme. Potrebni so posebni ukrepi usposabljanja za ozaveščanje o pomenu varovanja zdravja z ustreznimi ukrepi in praksami varnega ravnanja. To usposabljanje ste dolžni izvesti, da lahko delavci še naprej varno ravnajo z diizocianati.

Kakšno je potencialno tveganje zaradi diizocianatov?

Navedeno je bilo, da preobčutljivost dihal zaradi dermalne in inhalacijske izpostavljenosti diizocianatom vodi do poklicne astme pri delavcih, ki je bila v Uniji opredeljena kot pomemben poklicni zdravstveni problem. Letno število novih poklicnih bolezni, ki jih povzročajo diizocianati (ocenjeno na več kot 5000 primerov), velja za nesprejemljivo visoko.

Zakaj se diizocianati še vedno uporabljajo?

Poliuretani so vsestranski, sodobni in varni. Uporabljajo se v številnih aplikacijah za izdelavo različnih potrošniških in industrijskih izdelkov, ki imajo ključno vlogo pri zagotavljanju udobja in trajnostnega razvoja našega življenja.

Ali moramo pri uporabi teh produktov vlagati v opremo/uporabljati več osebne varovalne opreme?

Omejitev ne določa podrobne uporabe posebne osebne varovalne opreme, zahteva le, da uporabnik razume zahteve za varno delo z diizocianati v različnih okoljih. Zahteve glede osebne varovalne opreme se razlikujejo glede na proizvod, uporabo in končno uporabo. Zahteve glede osebne varovalne opreme so podrobno navedene v varnostnih listih produkta. 

Na katere produkte to vpliva in kako vem, ali potrebujem usposabljanje?

V Teknosu smo skrbno pregledali našo paleto produktov. Prizadeti so le nekateri produkti iz serij Teknodur, Teknopur, Teknoblade, Inerta 700 in Feidopur (poliuretanske, poliuretanske in epoksidne barve, utrjene z izocianati). Pred uporabo produkta iz zgoraj navedenih družin produktov vedno preverite etiketo, varnostni list ali se obrnite na naše strokovanjake oz. prodajnike.

Ali so na voljo alternativni produkti?

Trenutno obstaja le malo učinkovitih alternativ za izocianate in prednosti, ki jih ti prinašajo določenim produktom. Vendar v podjetju Teknos vedno uvajamo inovacije in iščemo nove formulacije in surovine, da bi bili naši podukti bolj trajnostni. Odvisno od končne uporabe in posebnih zahtev so v nekaterih primerih na voljo alternativni produkti. O svojih zahtevah se posvetujte z lokalnim Teknos strokovnjakom/prodajnikom.

Kako lahko dostopam do usposabljanja? 

Na spletnem mestu "Safe Use of Diisocyanates" - (Varna uporaba diizocianatov) preberite več o zahtevah za usposabljanje. Prijavite se na prejemanje novic o razpoložljivosti usposabljanj v lokalnem jeziku in drugih pomembnih novic o varni uporabi diizocianatov. 

Koliko stane usposabljanje?

Stroški usposabljanja se razlikujejo glede na to, kako končni uporabnik dostopa do usposabljanja (učilnica, splet, spletni seminar itd.), kdo zagotavlja usposabljanje in v kateri regiji se usposabljanje izvaja. Usposabljanje ISOPA/ALIPA bo na voljo vsem, stroški pa so na voljo na spletu.

Ali Teknos ponuja usposabljanje?

Teknos pripravlja spletno usposabljanje ali usposabljanje v učilnici v skladu z zahtevami uredbe REACH. To usposabljanje bo na voljo v omejenem številu jezikov.  Če želite izvedeti več o Teknosovih usposabljanjih, se obrnite na lokalnega predstavnika.

Ali moram trenutno kaj storiti?

Usposabljanje se bo izvajalo v obliki usposabljanja v učilnici/virtualni učilnici ali spletnega usposabljanja v lastni režiji, s strani svetovalca ali javnih organov. Usposabljanje se lahko izvaja prek akreditiranih izvajalcev usposabljanja. Zdaj vam ni treba ukrepati, razen da se seznanite s tem, kako to vpliva na vas in vaše podjetje. Če pa želite še naprej uporabljati produkte, ki vsebujejo diizociante, boste morali do avgusta 2023 poskrbeti, da boste vi in vaši zaposleni opravili usposabljanje.

Koliko časa bo trajalo usposabljanje?

To je odvisno od zahtevane ravni usposabljanja in morebitnih dodatnih nacionalnih predpisov. Osnovna raven usposabljanja traja približno 1 uro. Pričakuje se, da bo celotno usposabljanje trajalo najmanj tri ure.

Ali je mogoče usposabljanje opraviti na kraju samem?

Da. Usposabljanje mora biti v skladu z določbami države članice, v kateri deluje(-jo) uporabnik(-i). Upoštevajte, da lahko države članice izvajajo dodatne zahteve, ki se nanašajo na nadaljnjo uporabo snovi ali zmesi. Gradivo za usposabljanje in tečaje je treba zagotoviti v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države(-) članice(-), v kateri(-ih) se snov(-i) ali zmes(-i) dobavlja(-jo). Pri usposabljanju je treba upoštevati posebnosti dobavljenih produtov, vključno s sestavo, embalažo in obliko.

Pregledal sem usposabljanje ISOPA/ALIPA in ne vem, kaj naj storim. Kako naj vem, katero stopnjo in dejavnost naj opravim?

Platforma za usposabljanje je začela delovati novembra 2021 in se še vedno nenehno razvija. Pri izbiri ustrezne ravni usposabljanja morate upoštevati vrsto produkta in uporabljeno metodo uporabe, saj je raven usposabljanja za vsako končno uporabo drugačna. Najvišja 3. stopnja usposabljanja je obvezna za brizganje na prostem, z omejenim ali samo naravnim prezračevanjem (vključuje velike industrijske delovne hale) in brizganje z veliko energije.

Uredba opredeljuje tri stopnje usposabljanja, in sicer splošno usposabljanje (stopnja I), vmesno usposabljanje (stopnja II) in nadaljevalno usposabljanje (stopnja III). Usposabljanje bo moralo biti ustrezno, primerno za uporabo snovi (kar vključuje vse posebne okoliščine glede kraja uporabe) in v skladu z omejitvijo.

Ali REACH uredba vpliva tudi na posamezne potrošnike, ki uporabljajo poliuretane/diizociante?

Ne, uredba ne velja za posamezne potrošnike.  

Spletna stran - Varna uporaba diizocianatov

Na spletnem mestu "Safe Use of Diisocyanates" - (Varna uporaba diizocianatov) lahko preberete več o zahtevah za usposabljanje.

Varna uporaba diizocianatov

ISOPA/ALIPA posodablja obvezna usposabljanja za uporabnike diizocianatov

Prijavite se na prejemanje novic o razpoložljivosti usposabljanj v lokalnem jeziku in drugih pomembnih novic o varni uporabi diizocianatov. 

ISOPA/ALIPA novice