EU REACH-forordningen vedrørende diisocyanater

Hos TEKNOS er sikkerhed en hjørnesten i vores aktiviteter, og derfor er vi dybt engagerede i at levere de mest relevante og opdaterede oplysninger om vores produkter og krav i forbindelse med dem. Den 4. august 2020 blev en restriktion for diisocyanater i henhold til REACH-forordningen vedtaget af EU. Forordningen præciserer behovet for mærkning og uddannelse af industrielle og erhvervsmæssige brugere af diisocyanater (enkeltvis eller i kombinationer) med en koncentration på over 0,1 % i vægt.

Vi ved, de nye forordninger kan give anledning til spørgsmål og kræve yderligere forklaring og præcisering vedrørende handlinger, der skal iværksættes for at opfylde kravene. Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål vedrørende begrænsninger for diisocyanater. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores lokale salgsteams.

Hvad er diisocyanater?

Diisocyanater med polyoler er kemiske byggesten af polyuretaner, der anvendes i en lang række sektorer og til en lang række formål. Polyuretan er effektivt afledt af den kemiske reaktion mellem diisocyanater og polyoler. Når de blandes, polymeriseres de. Polyuretaner findes ikke uden diisocyanater og polyoler.

Der findes mange typer af diisocyanater, hvoraf de vigtigste er: aromatiske diisocyanater, herunder methylendiphenyldiisocyanate (MDI) og toluylendiisocyanat (TDI); og hexamethylendiisocyanat (HDI), methylendicyclohexyldiisocyanat eller hydrogeneret MDI (HMDI) og isophoro diisocyanat (IPDI), som er alifatiske isocyanater.

Hvorfor skal vi uddannes i dette? Hvorfor er der lovgivning for diisocyanater?

Diisocyanater har en harmoniseret klassificering som et respiratorisk sensibiliserende stof kategori 1 og som et hudsensibiliserende stof kategori 1 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.

Begrænsningen har til formål at begrænse brugen af diisocyanater i industrielle og professionelle anvendelser til de tilfælde, hvor en kombination af tekniske og organisatoriske foranstaltninger er implementeret, og et minimum standardiseret uddannelsesforløb er blevet fulgt. Relevant uddannelse er en nødvendighed, og alle medarbejdere, der håndterer diisocyanater, bør have tilstrækkeligt kendskab til farerne ved disse stoffer og være opmærksomme på risiciene forbundet med deres anvendelse, samt tilstrækkeligt kendskab til god arbejdspraksis og passende risikostyringsforanstaltninger (RMM'er), herunder korrekt brug af passende personlige værnemidler. Der er behov for særlige uddannelsesforanstaltninger for at øge bevidstheden om vigtigheden af sundhedsbeskyttelse ved hjælp af passende RMM'er og sikker håndteringspraksis. Du er forpligtet til at have denne uddannelse for at sikre, at medarbejderne fortsat kan håndtere diisocyanater på en sikker måde.

Hvad er den potentielle risiko ved diisocyanater?

Det blev indikeret, at respiratorisk sensibilisering på grund af både dermal eksponering og inhalationseksponering for diisocyanater fører til arbejdsbetinget astma hos personale, hvilket er blevet identificeret som et betydeligt arbejdsmiljøproblem i EU. Det årlige antal nye erhvervssygdomme forårsaget af diisocyanater (anslået til mere end 5.000 tilfælde) anses for uacceptabelt højt.

Hvorfor anvendes diisocyanater stadig?

Polyuretaner er alsidige, moderne og sikre. De bruges i en lang række anvendelser til at fremstille en række forbruger- og industriprodukter, der spiller en afgørende rolle i at gøre vores liv mere bekvemt, komfortabelt og bæredygtigt.

Skal vi investere i/bruge flere personlige værnemidler, når vi anvender disse produkter?

Restriktionen beskriver ikke brugen af specifikke personlige værnemidler. Den kræver kun, at brugeren forstår kravene til at arbejde sikkert med diisocyanater i de forskellige miljøer. Kravene til personlige værnemidler varierer afhængigt af produkt, anvendelse og slutbrug. Krav til personlige værnemidler er beskrevet i det enkelte produkts sikkerhedsdatablad/TDS.

Hvilke produkter er berørt, og hvordan ved jeg, om jeg har brug for uddannelse?

Hos TEKNOS har vi nøje gennemgået vores produktsortiment, og kun nogle af produkterne i Teknodur-, Teknopur-, Teknoblade-, Inerta 700- og Feidopur-serien (polyuretan-, polyurea- og epoxymalinger hærdet med isocyanater) er berørt. Før du anvender et produkt fra de ovenfor anførte produktfamilier, skal du altid tjekke labelen, sikkerhedsdatabladet eller kontakte vores kundeservice.

Er det muligt at få alternative produkter?

I øjeblikket er der få effektive alternativer til isocyanater og de fordele, de giver visse produkter. Men hos Teknos er vi altid på udkig efter nye formuleringer og råmaterialer, der kan gøre vores produkter mere bæredygtige. Afhængigt af slutbrug og specifikke krav kan der i nogle tilfælde være alternative produkter til rådighed. Tal med din lokale Teknos-salgsrepræsentant om dine behov.

Hvordan får jeg adgang til uddannelsen?

Gå til websiden Safe Use of Diisocyanates for at læse mere om kravene til uddannelsen, og hvordan de kan gælde for dig. Sørg for at tilmelde dig opdateringer om tilgængeligheden af kurser på dit lokale sprog og andre relevante nyheder om sikker anvendelse af diisocyanater.

Hvad koster uddannelsen?

Uddannelsesomkostningerne varierer afhængigt af, hvordan slutbrugeren får adgang til uddannelsen (fysisk, online, webinar osv.), hvem, der står for uddannelsen, og i hvilken region uddannelsen modtages. ISOPA/ALIPA-kurser vil være tilgængelige for alle, og omkostningerne kan ses online.

Tilbyder Teknos et kursus?

Teknos er i gang med at udvikle et onlinekursus i overensstemmelse med REACH-kravene. Dette kursus vil være tilgængeligt på et begrænset antal sprog.  Hvis du er interesseret i at høre mere om Teknos’ kurser, er du velkommen til at kontakte din lokale repræsentant.

Skal jeg gøre noget lige nu?

Uddannelsen vil blive gennemført enten som holdundervisning/virtuelt kursus eller som onlinekursus internt af en konsulent eller af offentlige myndigheder. Kurset kan gennemføres af godkendte undervisere. Du behøver ikke foretage dig noget lige nu, bortset fra at gøre dig bekendt med, hvordan det påvirker dig og din virksomhed. For at fortsætte med at bruge produkter, der indeholder diisocyanter, skal du dog sikre, at du og dine medarbejdere har modtaget undervisningen inden august 2023.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Det afhænger af det påkrævede uddannelsesniveau og eventuelle yderligere nationale bestemmelser. Det grundlæggende uddannelsesniveau tager ca. en time. Det forventes, at hele uddannelsen tager mindst tre timer.

Kan uddannelsen foregå lokalt?

Ja. Uddannelsen skal være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af det medlemsland, hvor brugeren/brugerne opererer. Der skal tages hensyn til, at medlemslandene kan indføre yderligere krav om fortsat anvendelse af stoffet/stofferne eller blandingerne. Uddannelsesmateriale og kurser skal forelægges på det eller de officielle sprog i det eller de medlemslande, hvor stoffet eller blandingen/blandingerne bliver udleveret. Uddannelsen skal tage højde for de leverede produkters specificitet, herunder sammensætning, emballage og design.

Jeg har set på ISOPA/ALIPA-kurset, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvordan ved jeg, hvilket niveau og hvilken aktivitet jeg skal udføre?

Uddannelsesplatformen gik i luften i november 2021 og er stadig under fortsat udvikling. Når du vælger det korrekte uddannelsesniveau, skal du overveje, hvilken type produkt og anvendelsesmetode der anvendes, da uddannelsesniveauet er forskelligt for hver slutbruger. Uddannelse på højeste niveau III er obligatorisk ved sprøjtning i fri luft med begrænset eller kun naturlig ventilation (omfatter store industriarbejdshaller) og sprøjtning med høj energi.

Forordningen definerer tre niveauer for uddannelse, generel uddannelse (niveau I), mellemuddannelse (niveau II) og avanceret uddannelse (niveau III). Uddannelsen skal være tilstrækkelig og passende i forhold til anvendelsen af stoffet (hvilket omfatter eventuelle særlige omstændigheder med hensyn til, hvor det anvendes) og i overensstemmelse med restriktionerne.

Påvirker REACH-forordningen også individuelle forbrugere, der bruger polyuretan/diisocyanter?

Nej, reglerne gælder ikke for forbrugere. 

Sikker anvendelse af Diisocyanat website

Gå til webstedet om sikker brug af diisocyanater for at læse mere om kravene til uddannelsen, og hvordan de kan gælde for dig.

Sikker anvendelse af Diisocyanates

ISOPA/ALIPA opdateringer om kurser for brugere af diisocyanater

Sørg for at tilmelde dig opdateringer om tilgængeligheden af kurser på dit lokale sprog og andre relevante nyheder om sikker brug af diisocyanater.

ISOPA/ALIPA opdateringer