Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia UE REACH w sprawie diizocyjanianów

W TEKNOS bezpieczeństwo jest podstawą naszej działalności, dlatego jesteśmy w pełni zaangażowani w dostarczanie najbardziej istotnych i aktualnych informacji na temat naszych produktów i wymagań z nimi związanych. W dniu 3 sierpnia 2020 roku, w ramach rozporządzenia REACH, władze Unii Europejskiej przyjęły ograniczenie dotyczące diizocyjanianów. Rozporządzenie określa konieczność wprowadzenia wymogów dotyczących oznakowania i szkoleń dla przemysłowych i profesjonalnych użytkowników diizocyjanianów (pojedynczo lub w kombinacjach) o stężeniu większym niż 0,1 % wagowo.

Rozumiemy, że nowe przepisy mogą budzić pewne wątpliwości i wymagać dodatkowych wyjaśnień dotyczących działań, które należy podjąć w celu spełnienia wymagań. Poniżej znajdują się często zadawane pytania dotyczące ograniczeń w zakresie diizocyjanianów. W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi zespołami sprzedaży.

Co to są diizocyjaniany?

Diizocyjaniany są chemicznymi składnikami budulcowymi poliuretanów używanych w wielu sektorach i zastosowaniach. Poliuretany powstają w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy diizocyjanianami i poliolami, które po zmieszaniu ulegają polimeryzacji. Poliuretany nie istniałyby bez diizocyjanianów i polioli.

Istnieje wiele rodzajów diizocyjanianów, z których najważniejszymi są: diizocyjaniany aromatyczne, w tym diizocyjanian metylenodifenylu (MDI) i diizocyjanian toluenu (TDI) oraz izocyjaniany alifatyczne, w tym  diizocyjanian heksametylenu (HDI), diizocyjanian metylenodicykloheksylu (HMDI) i diizocyjanian izoforonu (IPDI).

Dlaczego musimy odbyć to szkolenie? Dlaczego istnieje prawodawstwo dotyczące diizocyjanianów?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 diizocyjaniany posiadają zharmonizowaną klasyfikację jako substancje uczulające drogi oddechowe kategorii 1 oraz jako substancje uczulające skórę kategorii 1.

Ograniczenie to ma na celu ograniczenie stosowania diizocyjanianów w zastosowaniach przemysłowych i profesjonalnych do przypadków, w których wdrożono kombinację środków technicznych i organizacyjnych oraz przeprowadzono co najmniej znormalizowany kurs szkoleniowy. Odpowiednie szkolenie jest koniecznością, a każdy pracownik mający do czynienia z diizocyjanianami powinien posiadać wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń związanych z tymi substancjami oraz świadomość ryzyka związanego z ich stosowaniem, a także wystarczającą wiedzę na temat dobrych praktyk roboczych i odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, w tym prawidłowego stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej. Odpowiednie szkolenia są potrzebne, aby podnieść świadomość znaczenia ochrony zdrowia za pomocą właściwych środków zarządzania ryzykiem i praktyk bezpiecznego obchodzenia się z substancjami. Jesteście Państwo zobowiązani do przeprowadzenia tego szkolenia, aby zapewnić, że pracownicy mogą nadal bezpiecznie obchodzić się z diizocyjanianami.

Jakie jest potencjalne ryzyko związane z diizocyjanianami?

Wykazano, że uczulenie dróg oddechowych, wynikające z narażenia na diizocyjaniany zarówno przez skórę, jak i przez drogi oddechowe, prowadzi do astmy zawodowej u pracowników, która została uznana za istotny problem w zakresie zdrowia zawodowego w Unii. Roczna liczba nowych chorób zawodowych spowodowanych przez diizocyjaniany (szacowana na ponad 5000 przypadków) jest uważana za niedopuszczalnie wysoką.

Dlaczego diizocyjaniany są nadal stosowane?

Poliuretany są uniwersalne, nowoczesne i bezpieczne. Są one wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań do tworzenia różnorodnych produktów konsumenckich i przemysłowych, które odgrywają kluczową rolę w czynieniu naszego życia bardziej wygodnym, komfortowym i zrównoważonym.

Czy musimy inwestować/używać więcej środków ochrony indywidualnej podczas korzystania z tych produktów?

Ograniczenie nie wyszczególnia stosowania konkretnych środków ochrony indywidualnej, wymaga jedynie, aby użytkownik rozumiał wymogi bezpiecznej pracy z diizocyjanianami w różnych warunkach. Wymagania dotyczące SOI różnią się w zależności od produktu, zastosowania i końcowego użycia. Wymagania dotyczące SOI są wyszczególnione w MSDS/ TDS poszczególnych produktów.

Jakich produktów to dotyczy i skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję szkolenia?

W TEKNOS dokładnie przejrzeliśmy naszą gamę produktów i dotyczy to tylko niektórych produktów z serii Teknodur, Teknopur, Teknoblade, Inerta 700 i Feidopur (farby poliuretanowe, polimocznikowe i epoksydowe utwardzane izocyjanianami). Przed użyciem produktu z wyżej wymienionych rodzin produktów należy zawsze sprawdzić  kartę charakterystyki, etykietę lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Czy możliwe jest otrzymanie alternatywnych produktów?

Obecnie istnieje niewiele skutecznych alternatyw dla izocyjanianów i korzyści, jakie przynoszą one niektórym produktom. Jednak w TEKNOS zawsze wprowadzamy innowacje i szukamy nowych formuł i surowców, aby nasze produkty były bardziej zrównoważone. W zależności od końcowego zastosowania i specyficznych wymagań w niektórych przypadkach mogą być dostępne produkty alternatywne. Prosimy o omówienie swoich wymagań z lokalnym opiekunami z ramienia TEKNOS.

Jak uzyskać dostęp do szkolenia?

Należy przejść na stronę Safe Use of Diisocyanates, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach szkoleniowych oraz o tym, w jakim zakresie one Państwa dotyczą. Następnie upewnić się, że się Państwo zarejestrowaliście, aby otrzymywać aktualne informacje o dostępności szkoleń w lokalnym języku jak również innych wiadomości dotyczących bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

Ile kosztuje szkolenie?

Koszty szkolenia będą się różnić w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do szkolenia (stacjonarnie, online, webinarium itp.), kto dostarcza szkolenie oraz region, w którym odbywa się szkolenie. Szkolenie ISOPA/ALIPA będzie dostępne dla wszystkich, a koszty są dostępne online.

Czy TEKNOS oferuje szkolenia?

TEKNOS jest w trakcie opracowywania szkolenia online i/lub stacjonarnego zgodnie z wymaganiami REACH. Szkolenie to będzie dostępne w ograniczonej liczbie języków. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o szkoleniach TEKNOS, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym opiekunami z ramienia TEKNOS.

Czy aktualnie powinienem podjąć jakieś działania?

Szkolenia będą prowadzone w formie szkoleń stacjonarnych/szkoleń w klasie wirtualnej lub szkoleń online w siedzibie firmy, przez konsultanta lub władze publiczne. Szkolenie może być prowadzone przez akredytowanych trenerów. Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań już teraz, poza uświadomieniem sobie, jak obecna sytuacja wpływa na Państwa i Waszą firmę. Aby jednak nadal używać produktów zawierających diizocyjaniany, należy upewnić się, że Państwa organizacja i pracownicy zostaną przeszkoleni do sierpnia 2023 roku.

Jak długie będzie szkolenie?

Zależy to od wymaganego poziomu szkolenia i dodatkowych przepisów krajowych. Podstawowy poziom szkolenia zajmie około 1 godzinę. Przewiduje się, że pełne szkolenie zajmie minimum trzy godziny.

Czy szkolenie można przeprowadzić lokalnie?

Tak. Szkolenie powinno być zgodne z przepisami określonymi przez państwo członkowskie, w którym użytkownik(-cy) prowadzi(-ą) działalność. Należy wziąć pod uwagę, że państwa członkowskie mogą wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące dalszego stosowania substancji lub mieszanin. Materiały szkoleniowe i kursy muszą być dostarczone w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa(państw) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) dostarczana(-e) jest/są substancja(-e) lub mieszanina(-y). Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę dostarczanych produktów, w tym skład, opakowanie i wygląd.

Przejrzałem szkolenie ISOPA/ALIPA i nie wiem, co robić. Skąd mam wiedzieć, jaki poziom szkolenia i aktywność powinienem wykonać?

Platforma szkoleniowa została uruchomiona w listopadzie 2021 r. i nadal jest rozwijana. Wybierając odpowiedni poziom szkolenia, należy wziąć pod uwagę rodzaj produktu i metodę aplikacji, ponieważ poziom szkolenia jest różny dla każdego zastosowania końcowego. Szkolenie na najwyższym poziomie 3 obowiązuje przy wykonywaniu natrysków na wolnym powietrzu, przy ograniczonej lub tylko naturalnej wentylacji (obejmuje duże przemysłowe hale robocze) oraz natryskiwaniu wysokoenergetycznemu.

Rozporządzenie określa 3 poziomy szkolenia, Szkolenie ogólne (Poziom I), Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym (Poziom II) i Szkolenie na poziomie zaawansowanym (Poziom III). Szkolenie będzie musiało być adekwatne, odpowiednie do stosowania substancji (co obejmuje wszelkie szczególne okoliczności dotyczące miejsca jej zastosowania) oraz zgodne z ograniczeniem.

 

Czy rozporządzenie Reach dotyczy również indywidualnych konsumentów, którzy używają poliuretanów/diizocyjanów?

Nie, rozporządzenie nie dotyczy konsumentów.

Strona internetowa "Safe Use of Diisocyanates"

Proszę zajrzeć na stronę Safe Use of Diisocyanates, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach szkoleniowych oraz o tym, w jakim zakresie one Państwa dotyczą.

Safe Use of Diisocyanates

Aktualizacje ISOPA / ALIPA dotyczące obowiązkowych szkoleń dla użytkowników diizocyjanianów

Upewnij się, że zarejestrowałeś się, aby otrzymywać aktualne informacje o dostępności szkoleń w lokalnym języku jak również innych wiadomości dotyczących bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

Aktualizacje ISOPA/ALIPA