REACH-förordningen

Den Europeiska gemenskapens förordning REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) syftar till att skydda människors hälsa och miljön genom att minska och begränsa användningen av de farligaste kemiska ämnena.

Som användare och importör av kemiska ämnen inom REACH-förordningen, är Teknos skyldigt att uppfylla kraven i REACH. Förpliktelsen gäller inte för självaste färgen (en blandning), utan för de olika ämnena som färgen innehåller.

Som en ansvarstagande färgproducent strävar Teknos alltid efter att säkerställa att dess globala verksamhet drivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och företaget delar och stödjer EU:s uppdrag och vision om att minska och begränsa farliga kemiska ämnen.

Teknos produkter som marknadsförs i Europa innehåller endast ämnen som antingen har registrerats, befriats eller förregistrerats i REACH. För produkter utanför EU garanterar Teknos att dessa följer marknadsspecifika regler.

Förteckningen över begränsade ämnen (REACH, annex XVII) fortsätter att växa. Likaså utvecklas kommunikationen för säker användning av kemiska ämnen i konstant takt. Teknos gör sitt yttersta för att minska eller eliminera användningen av ämnen med mycket hög oro (SVHC). Eventuellt innehåll av SVHC kommer att kommuniceras i linje med REACH-förordningen, samma gäller för alla godkända substanser. Teknos jobbar också aktivt för att säkerställa att kommunikationen kring hur man ska använda kemikalier på ett säkert sätt, beskrivna i exponeringsscenarier och säkerhetsdatablad, är uppdaterade och implementeras följaktligen regelbundet.

Teknos är fullt engagerade att säkerställa att REACH-förordningen efterföljs, upprätthåller leveranskontinuitet, stödjer REACH och håller kunder uppdaterade på produktinformation.

För frågor som berör REACH och Teknos lösningar, tveka inte att kontakta vårt miljöteam på prod-safe@teknos.com.