Rozporządzenie REACH

Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja oraz ograniczenia w zakresie Chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) jest rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej (WE 1907/2006) w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego użytkowania. Dotyczy ono rejestracji poszczególnych substancji (Rejestracja), oceny substancji na podstawie ich właściwości i skutków działania (Ewaluacja), udzielania zezwoleń na stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Autoryzacja) w zakresie chemikaliów (Chemikalia).

Celem rozporządzenia REACH jest skuteczniejsza ochrona zdrowia człowieka i środowiska, dzięki lepszej i wcześniejszej ocenie swoistych właściwości substancji chemicznych. 

Podjęliśmy wstępne prace w celu spełnienia wymogów określonych w tym rozporządzeniu. Podejmujemy obecnie, i będziemy podejmować w przyszłości, wszelkie działania konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami w celu utrzymania ciągłości dostaw.