REACH reglamentas

REACH reglamentas (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EC 1907/2006) dėl cheminių medžiagų ir saugaus jų naudijimo, susijęs su atskirų medžiagų registravimu, įvertinimu pagal medžiagų savybes ir poveikį, autorizacija ir apribojimais.

REACH reglamento tikslas - užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą.

Mes atlikome parengiamuosius darbus, kad užtikrintume atitikimą šios direktyvos reikalavimams. Mes darome ir toliau darysime viską, ko reikia, kad būtų laikomąsi teisės aktų ir užtikrintume produktų tiekimo tęstinumą.