Regulace dosahu

Evropské jednotky REACH (Registrace, zhonocení, autorizace a omezení chemikálií), jehož cílem je chránit lidské zdraví a životní prostředí snížením a omezením používání nejnebezpečnějších chemických látek.

Jako následný uživatel a dovozce chemických látek podle nařízení REACH je společnost Teknos povinna plnit požadavky nařízení REACH. Tato povinnost se nevztahuje na samotný nátěr (směs), ale na jednotlivé látky, které nátěr obsahuje.

Jako odpovědný výrobce nátěrových hmot se společnost Teknos vždy snaží zajistit, aby její celosvětové podnikání probíhalo odpovědným a udržitelným způsobem, a sdílí a podporuje poslání a vizi EU týkající se snižování a omezování nebezpečných chemických látek.

Výrobky společnosti Teknos uváděné na trh v EU obsahují pouze látky, které byly buď registrovány, vyjmuty, nebo předregistrovány v nařízení REACH. U výrobků mimo EU společnost Teknos vždy dbá na to, aby se tyto řídily a byly v souladu s předpisy specifickými pro daný trh.

 

Seznam omezených látek (REACH, příloha XVII) se stále rozšiřuje. Také komunikace o bezpečném používání chemických látek se neustále vyvíjí. Společnost Teknos dělá vše pro to, aby omezila nebo vyloučila používání látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Jakýkoli obsah látek SVHC bude oznámen v souladu s nařízením REACH, stejně jako jakýkoli obsah povolených látek. Společnost Teknos také aktivně pracuje na tom, aby sdělení o bezpečném používání chemických látek popsané ve scénářích expozice a bezpečnostních listech bylo pravidelně aktualizováno a odpovídajícím způsobem prováděno.

Společnost Teknos je plně odhodlána zajistit soulad s nařízením REACH, zachovat kontinuitu dodávek, podporovat nařízení REACH a informovat své zákazníky o aktuálních informacích o svých výrobcích.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se nařízení REACH a řešení společnosti Teknos se neváhejte obrátit na náš tým pro životní prostředí na adrese prod-safe@teknos.com.