Kjemikalieregelverket REACH

Den europeiske enhetens REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) har til formål å beskytte menneskers helse og miljø ved å redusere og begrense bruken av de mest farlige kjemiske stoffene.

Som nedstrøms bruker og importør av kjemiske stoffer i REACH-forskriften er Teknos forpliktet til å oppfylle kravene i REACH. Forpliktelsen gjelder ikke selve malingen (en blanding), men de forskjellige stoffene malingen inneholder.

Som ansvarlig malingsprodusent forsøker Teknos alltid å sikre at den globale virksomheten drives på en ansvarlig og bærekraftig måte, og selskapet deler og støtter EUs oppdrag og visjon om å redusere og begrense farlige kjemiske stoffer.

Teknos 'produkter markedsført i EU inneholder bare stoffer som enten er registrert, unntatt eller forhåndsregistrert i REACH. For produkter utenfor EU sikrer Teknos alltid at disse følger og overholder markedsspesifikke regler.

Listen over restriksjoner (REACH, vedlegg XVII) fortsetter å vokse. Også kommunikasjonen for sikker bruk av kjemikalier utvikler seg i et konstant tempo. Teknos gjør sitt ytterste for å redusere eller eliminere bruken av stoffer med meget høy bekymring (SVHC). Ethvert innhold av SVHC-stoffer vil bli kommunisert i henhold til REACH-forskriften, og det vil også innhold av godkjente stoffer. Teknos jobber også aktivt for å sikre at kommunikasjonen om hvordan du bruker kjemikalier trygt beskrevet i eksponeringsscenarier og sikkerhetsdatablad, oppdateres og implementeres regelmessig.

Teknos er fullt forpliktet til å sikre samsvar med REACH-forskriften, opprettholde forsynings kontinuitet, støtte REACH-forskriften og holde kunden oppdatert på produktinformasjonen.

For spørsmål om REACH- og Teknos-løsninger, vennligst ikke nøl med å kontakte vårt miljøteam på

prod-safe@teknos.com