Titandioxid

Europeiska rådet har klassificerat titandioxid, TiO2, vid inandning, som en kategori 2 potentiellt carcinogen substans, under EU: s förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av ämnen och blandningar den 18 februari 2020. EU:s beslut gäller från den 1:e oktober 2021 och är endast tillämplig på EU-marknaden.

Vad är titandioxid?

Titandioxid är en oorganisk förening som används som vitt pigment i många industriella tillämpningar. Titandioxid har i decennier används i konsumentprodukter så som solkräm, tandkräm och läkemedel så väl som i färg, ytbehandlingar och tryckerifärger. Teknos färger innehåller också titandioxid.

Klassificeringen innebär att visa pulverfärger kommer att behöva märkas med faroangivelsen "Misstänks orsaka cancer vid inandning" samt etiketten för hälsorisk. Färger i flytande form (så som konsumentfärger) förekommer inte titandioxid i inandningsbar form. Hur som helst måste en varnande mening om att farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning, läggas till.

Teknos tar kemisk säkerhet på stort allvar och kommer att märka om sina produkter för att möta de nya kriterierna för klassificering. Även säkerhetsdatablad kommer att ändras i enlighet med detta.

Att använda ytbehandlingar förblir säkert

Pulverfärg och titandioxid är fortsatt säkert att använda och kommer användas på samma sätt som tidigare. Inga förändringar i applicering eller säkerhetsprocedurer är nödvändiga med anledning av den nya klassificeringen eftersom fabriksarbetare redan skyddas från dammpartiklar genom nationell och europeisk arbetsmiljölagstiftning. Den skyddsutrustning som redan används mot begränsad exponering för damm är godkänd och fullt tillräcklig. Det förväntas däremot att avfallslagstiftningen och regler kring återvinning kommer att förändras i framtiden. Detta har ännu inte diskuterats på EU nivå.