Titāna dioksīds

Eiropas Savienība 2020. gada 18. februārī saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) klasificēja titāna dioksīdu (TiO2) kā 2. kategorijas vielu, par kuru ir aizdomas, ka tā ir kancerogēna ieelpojot. ES lēmums ir spēkā no 2021. gada 1. oktobra un ir piemērojams tikai ES tirgū.

Kas ir titāna dioksīds?

Titāna dioksīds ir neorganisks savienojums, ko izmanto kā baltu pigmentu daudzās rūpniecības nozarēs. Tas jau gadu desmitiem tiek izmantots gan patēriņa produktos, piemēram, saules aizsarglīdzekļos, zobu pastās un farmaceitiskos produktos, gan krāsās, pārklājumos, iespiedkrāsāsās un sienu pārklājumos. Arī Teknos krāsas satur titāna dioksīdu.

Klasifikācija nozīmē, ka daži pulverkrāsas pārklājumi kļūs par klasificētiem maisījumiem ar piktogrammu un frāzi "aizdomas par vēža izraisīšanu ieelpojot". Krāsās un krāsās šķidrā veidā (piemēram, patērētāju tirgū pārdodamās krāsas) titāna dioksīds nav sastopams ieelpojamā veidā. Tomēr jāpievieno brīdinājuma teikums, kas brīdina par izsmidzināšanu un ieelpojamiem pilieniem.

Uzņēmums Teknos ļoti nopietni izturas pret ķīmisko drošību un pārmarķēs savus produktus, lai tie atbilstu jaunajiem klasifikācijas kritērijiem. Attiecīgi tiks grozītas arī drošības datu lapas.

Droša pārklājumu izmantošana

Pulverkrāsas pārklājumus izmanto un pārdod rūpniecības tirgos, kur darbinieki jau ir pasargāti no putekļu iedarbības ar valsts un ES līmeņa tiesību aktiem, un personīgo pretputekļu masku lietošana ir ierasta procedūra.

Saistībā ar jauno klasifikāciju nav nepieciešamas izmaiņas lietošanas vai drošības procedūrās. Tomēr paredzams, ka nākotnē tiks ieviestas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes tiesību aktos. Par to vēl ir jāapstiprina ES līmenī.