Titandioksid

Den Europeiske unionen har klassifisert titandioksid, TiO2, ved innånding, som en kategori 2 potensiell kreftfremkallende, under EUs forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballasje (CLP) av stoffer og blandinger 18. februar 2020. EU Vedtaket er gyldig fra 1. oktober 2021 og gjelder bare for EU-markeder.

Hva er titandioksid?

Titandioksid er en uorganisk forbindelse som brukes som et hvitt pigment i mange industrielle anvendelser. I flere tiår har titandioksid blitt brukt i forbrukerprodukter som solkrem, tannkrem og legemidler samt i maling, overflatebehandling og trykkfarge. Teknos maling og lakk inneholder også titandioksid.

Klassifiseringen betyr at noen pulverlakker må merkes med piktogram for helserisiko og faresetningen "Mistenkt for å forårsake kreft ved innånding". Flytende malinger (som forbrukermaling) inneholder ikke titandioksid i inhalerbar form. Imidlertid må man sette på en advarseltekst for å advare mot sprøyting og respirerende dråper.

Teknos tar kjemisk sikkerhet veldig alvorlig, og vil merke sine produkter for å oppfylle de nye klassifiseringskriteriene. Sikkerhetsdatablad vil også bli endret i samsvar med dette.

Å bruke maling og lakk forblir trygt

Pulverlakk og titandioksid er fremdeles trygt å bruke og vil bli brukt på samme måte som før. Ingen nye endringer i påførings- eller sikkerhetsprosedyrer er nødvendig på grunn av den nye klassifiseringen, da fabrikkarbeidere allerede er beskyttet mot støvpartikler av nasjonal og europeisk arbeidsmiljølovgivning.

Verneutstyret som allerede brukes for begrenset eksponering for støv er godkjent og fullt tilstrekkelig. Det forventes imidlertid at avfallslovgivning og forskrifter for gjenvinning vil endre seg i fremtiden. Dette er ennå ikke diskutert på EU-nivå.