TEKNODUR 3572-09

Farba poliuretanowa

  • Produkt dwuskładnikowy
  • Grunt

TEKNODUR 3572-09 jest dwuskładnikową farbą poliuretanową utwardzaną alifatyczną żywicą poliizocjanianową.

Stosowany jako grunt na powierzchniach z kompozytów, gdy TEKNODUR 3572-02 jest używany jako warstwa nawierzchniowa. Farba tworzy powłokę o dobrej odporności mechanicznej i dobrej odporności na warunki pogodowe. Ponieważ wyrób szybko się utwardza jest odpowiedni do stosowania w agregatach do natrysku dwukomponentowego.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy przygotować przez szorstkowanie za pomocą czyszczenia strumieniowego (AlSaS) lub szlifowanie. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla nałożenia farby należy usunąć (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Fragmenty uszkodzone należy przygotować zgodnie z wymaganiami podłoża oraz powłoki konserwacyjnej. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. W czasie nakładania i schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza i powierzchni powinna być powyżej +5°C, a temperatura produktu podczas mieszania i natryskiwania powyżej +15°C. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Utwardzacz reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Okres przechowywania jest ograniczony. Otwarty utwardzacz należy zużyć w ciągu dwóch tygodni.

Metody aplikacji

Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,013 - 0,017"
Całkowita masa substancji stałych abt. 1400 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 220 g/l
Czas przydatności do stosowania 15 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2,5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Połysk Połysk
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość 40 minut (ISO 1517:1973)
Czas schnięcia - suchość na dotyk 50 minut (DIN 53150:1995)
Rozcieńczalnik Standardowe rozcieńczalniki: TEKNOSOLV 1129-11, TEKNOSOLV 7140-00 i TEKNOSOLV 9526-00.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 6220-00
Kolory Według uzgodnienia.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. Utwardzacz oraz mieszanina gotowa do malowania zawierają izocyjaniany. W obszarach o słabej wentylacji lub przy nanoszeniu przez natrysk zalecamy używanie maski oddechowej. Przy pracy krótkiej lub chwilowej można zastosować maskę z filtrem łączonym A2-P2. W tym wypadku należy chronić oczy oraz twarz.