TEKNODUR 3572-09

  • 2-komponent
  • Grundfärg

Förbehandling av yta

Ytorna ska rengöras och vara fria från orenheter som kan vara skadliga för ytbehandlingen och färgen. Ytor som utsätts för väderpåfrestning uppruggas dessutom med lätt sandsvepning (AlSaS) eller slipning. TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr och den relativa luftfuktigheten ska vara under 80 %. Under appliceringen och torktiden ska luftens och ytans temperatur minst vara över +5°C och produktens temperatur över +15°C under blandning och sprutning. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Lagring

Härdaren reagerar med luftens fuktighet. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning. Lagringstiden är begränsad. Öppnad härdarburk bör användas inom två veckor.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017".
Vikttorhalt ca. 1400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 220 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 2,5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Glans Blank
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 6220-00
Kulörer Enligt överenskommelse.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. Produktens härdare och den bruksfärdiga blandningen innehåller isocyanater. Vid otillräcklig ventilation samt speciellt i samband med sprutapplicering rekommenderar vi användning av friskluftsmask. Vid kortvarigt eller temporärt arbete kan också andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2 användas. I detta fall bör både ögon och ansikte skyddas.