TEKNODUR 3572-09

  • 2-komponent
  • Grunning

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Overflater som utsettes for vær og vind, gjøres ru med sandblåsing (AISaS) eller sliping. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber.

Påføringsforhold

I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Oppbevaring

Herderen reagerer på luftfuktighet. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje. Lagerstabiliteten er begrenset. En åpnet herder bør brukes innen to uker.

Påføringsmetode

Velegnet Airless dysestørrelse 0,013 - 0,017".
Total tørrstoffinnhold ca. 1400 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 220 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Glans Blank
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Rengjøring TEKNOSOLV 6220-00
Farger Ihht avtale.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. Herderen og den ferdige malingblandingen inneholder isocyanater. I dårlig ventilerte rom, og spesielt ved sprøytepåføring, anbefales bruk av friskluftmaske. Ved kort eller midlertidig arbeid kan en maske med A2-P2-filter brukes. I dette tilfellet må øyne og ansikt beskyttes.