TEKNODUR 3572-09

  • 2-komponenttinen
  • Pohjamaali

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet. Säärasitukseen joutuvat pinnat karhennetaan lisäksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (AlSaS) tai hiomalla. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana ilman ja pinnan on oltava vähintään +5 °C ja tuotteen lämpötilan yli +15 °C sekoituksen ja ruiskutuksen aikana. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Kovete reagoi ilman kosteuden kanssa. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa. Varastointiaika on rajoitettu. Avattu koveteastia tulee käyttää kahden viikon kuluessa.

Levitysmenetelmät

Ilmattoman ruiskun suutin 0,013 - 0,017".
Kiintoainepitoisuus n. 1400 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 220 g/l
Käyttöaika 15 min. (+23 °C)
Sekoitussuhde 2,5:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Kiilto Kiiltävä
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 6220-00
Värisävyt Sopimuksen mukaan.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. Tuotteen kovete ja käyttövalmis seos sisältävät isosyanaatteja. Ilmanvaihdon ollessa puutteellinen sekä erityisesti ruiskutusmaalauksen yhteydessä suosittelemme raitisilmanaamarin käyttöä. Lyhytaikaisessa tai väliaikaisessa työssä voidaan käyttää hengityksen suojainta yhdistelmäsuodattimella A2-P2. Tällöin tulee huolehtia silmien ja kasvojen suojaamisesta.