TEKNODUR 3572-09

  • 2-komponentne
  • Kruntimine

Pinna eeltöötlus

Ilmastikukoormuse mõju alla jäävaid pindu karestatakse lisaks pühke-pritspuhastusega (AlSaS) või lihvides. VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Pealekandmine

Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi.

Pealekandmistingimused

Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.

Kandmismeetod

Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,013 - 0,017".
Tahke aine kogumass ca 1400 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 220 g/l
Segu kasutusaeg 15 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2,5:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Läige Läikiv
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 6220-00
Toonid Kokkuleppel.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. Värvi kõvendi sisaldab isotsüanaate. Halvasti ventileeritud ruumides ja eriti pihustiga värvides soovitatakse kasutada täismaski. Lühikeste ja ajutiste tööde puhul võib kasutada ka kombineeritud A2-P2-filtriga maski. Sel juhul tuleks kasutada eraldi silmakaitset.