TEKNODUR 3572-09

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

0,013 - 0,017".
Total mass of solids abt. 1400 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 220 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Gloss
Practical spreading rate
Clean up TEKNOSOLV 6220-00
Colours
Safety markings