DANH MỤC SẢN PHẨM: SƠN GỖ NỘI THẤT

SƠN GỐC NƯỚC - WATERBORNE (W/B)

Mã sản phẩm Mô tả Màu Độ bóng Ván mỏng

Cửa

Sàn gỗ Nội thất Khác Tải về
   FILLER BY ROLLER
   211-205-1000 W/B Filler - Soft (CYCL) White N/A Y Y     Y TDS
   211-207-1000 W/B Filler (Standard) White  N/A  Y     Y  TDS
   211-207-7000  W/B Filler (Standard)  Black  N/A   Y      TDS
   211-209-1000  W/B Putty White  N/A    Y    TDS
   211-209-7000  W/B Putty Black  N/A       TDS
                   
   ADHESIVE BY ROLLER
   221-202-1000 W/B Filler (Standard) White N/A Y Y   Y   TDS
   221-204-1000 W/B Adhesive Coat White N/A Y Y     Y TDS
   221-204-1001 W/B Adhesive Coat Pure White N/A Y Y     Y TDS
                   
   BASECOAT BY ROLLER / SPRAY
   231-201-0000 W/B Basecoat (Standard) Translucent N/A Y Y       TDS
   231-201-1000 W/B Basecoat White N/A Y Y     Y TDS
   231-201-2000/5 W/B Basecoat Organic/Oxide Red N/A Y Y     Y TDS Org / TDS Oxi
   231-201-3000/5 W/B Basecoat Organic/Oxide Yellow N/A Y Y     Y TDS Org / TDS Oxi
   231-201-7000 W/B Colour Match Black Black N/A Y Y     Y TDS
   231-209-1002 W/B Basecoat V4 White N/A Y Y   Y   TDS
                   
   INK BY ROLLER
   241-201-0000  W/B Printing Ink (LV) Clear  N/A        Y TDS
   241-201-1000  W/B Ink Concentrated White  N/A        Y TDS 
   241-201-2000 W/B Ink Concentrated Red Organic N/A    Y      Y TDS
   241-201-3000 W/B Ink Concentrated Yellow Organic N/A         Y TDS
   241-201-4000 W/B Ink Concentrated Blue N/A         Y TDS 
   241-201-7000 W/B Ink Concentrated Black N/A         Y TDS 
   241-202-0000 W/B Printing Ink (HV) Translucent N/A         Y TDS 
                   
   TOPCOAT BY SPRAY
   254-209-0001/9/12   W/B Spray Topcoat Clear  10/90/20         Y   TDS1 / TDS9 / TDS12 
   257-209-8000  W/B Topcoat Clear  80      Y Y   TDS 
   257-232-2000   W/B Topcoat Clear  20       Y Y Y TDS 
                   
   SEALER BY ROLLER / SPRAY
   261-209-1000 W/B Sealer White N/A   Y   Y   TDS
   264-209-0001 W/B Spray Sealer Clear N/A   Y   Y Y TDS
                   
   PRIMER BY ROLLER / SPRAY
   274-209-1000/2/3 W/B Spray Primer White N/A   Y       TDS0 / TDS2 / TDS3
                   
   STAIN
   281-209-0000 W/B Stain Base Clear N/A   Y   Y   TDS
   284-209-0000 W/B Stain Base Clear N/A   Y   Y   TDS

SƠN UV - ULTRAVIOLET (UV)

   Mã sản phẩm Miêu tả Màu Độ bóng Ván mỏng

Cửa

Sàn Nội thất Khác Tải về
   FILLER BY ROLLER
   611-237-0000 UV Filler  Clear N/A   Y Y TDS
   611-247-0000 UV Putty Transparent Clear N/A   Y  TDS
   611-253-0000  UV Filler Transparent  Clear N/A     TDS
                   
   BASECOAT BY ROLLER
   631-209-0000 UV Basecoat Colourless Clear N/A Y Y Y TDS
   631-915-0010 UV Basecoat Yellow Organic N/A Y Y Y Y Y TDS
   631-915-0040 UV Basecoat Yellow Oxide N/A Y Y Y Y Y TDS
   631-915-0020 UV Basecoat Red Organic N/A Y Y Y Y Y TDS
   631-915-0030 UV Basecoat Red Oxide N/A Y Y Y Y Y TDS
   631-915-0050 UV Basecoat Black Black N/A Y Y  Y  Y Y TDS
   631-915-0210 UV Basecoat White White N/A Y Y Y Y Y TDS
                   
   INK BY ROLLER
   641-915-0070 UV Printing Ink Black N/A           TDS 
   641-915-0080 UV Printing Ink  White  N/A            TDS
   641-915-0090 UV Printing Ink Red N/A           TDS
   641-915-0100 UV Printing Ink Yellow N/A           TDS
                   
   TOPCOAT BY ROLLER
   651-206-1000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear  10 Y    Y   TDS 
   651-206-8000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear 80 Y   Y   Y TDS
   651-206-9000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear 90 Y   Y   Y TDS
   651-208-1000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear 10    Y   TDS
   651-208-2000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear 20 Y   Y   Y TDS
   651-208-4000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear 40     Y Y Y TDS
   651-236-1000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear 10     Y Y Y TDS
   651-236-2000 HPC Anti Scratch Topcoat Clear 20     Y Y Y TDS
   651-236-3000  HPC Anti Scratch Topcoat  Clear  30     Y Y TDS
   651-236-4000  HPC Anti Scratch Topcoat  Clear  40      TDS 
   651-236-5000  HPC Anti Scratch Topcoat  Clear 50      TDS 
   651-236-8000  HPC Anti Scratch Topcoat  Clear  80      TDS 
   651-236-9000  HPC Anti Scratch Topcoat  Clear  90      Y Y TDS
   651-240-1000  HPC Anti Scratch Topcoat (Rev)  Clear 10      Y  Y TDS
   651-240-3000  HPC Anti Scratch Topcoat (Rev)  Clear  30       Y TDS 
   651-240-4000  HPC Anti Scratch Topcoat Clear  40      Y TDS 
   651-244-1000 HPC Anti Scratch Topcoat (F/F) Clear 10     Y Y Y TDS
   651-244-2000 HPC Anti Scratch Topcoat (F/F) Clear 20     Y Y Y TDS
   651-244-3000 HPC Anti Scratch Topcoat (F/F) Clear 30     Y Y Y TDS
   651-244-5000 HPC Anti Scratch Topcoat (F/F) Clear 50     Y Y Y TDS
                 

 

   SEALER BY ROLLER / SPRAY
   661-209-0003 UV Adhesion Sealer Clear N/A      Y Y  Y TDS
   661-209-0004 UV Sealer Clear N/A      Y Y Y TDS
   661-209-0007 HPC UV Sealer Clear N/A     Y Y Y TDS
   661-235-0000 UV Sealer (Standard) Clear N/A   Y Y Y Y TDS
   661-237-0000 UV Sealer (HV) Clear N/A   Y Y Y Y TDS
   661-248-0000 UV Sealer (Sandable) Clear N/A   Y Y Y Y TDS
   661-260-0000 HPC Duro Sealer Clear N/A     Y Y Y TDS
   661-261-0000 UV Hard Sealer (Elastic) Clear N/A     Y Y Y TDS
   661-289-0000 UV Sealer Colourless (LV) Clear N/A       Y Y TDS
   661-293-0000 UV Sealer (Standard) Clear N/A       Y Y TDS
                   
   PRIMER BY ROLLER
   671-209-0001 UV PRIMER Clear N/A      Y  Y  Y TDS

SƠN HYDRO UV

   Mã sản phẩm Miêu tả Màu  Độ bóng Ván mỏng

Cửa

Sàn Nội thất Khác Tải về
   WBUV BY SPONGE ROLLER / WIPPING
   471-238-0000 UV PU Insulation Coat  Clear N/A Y Y Y TDS
   471-239-0000 UV PU Insulation Coat  Clear  N/A  Y - - Y TDS
   471-240-0000  UV PU Insulation Coat  Clear  N/A   Y - TDS
                   

CÁC THUẬT NGỮ

CYCL  = Recyclable Có thể tái chế
F/F = Face to Face Trực tiếp
HV = High Viscosity Độ nhớt cao
LV = Low Viscosity Độ nhớt thấp
Rev = Reverse Roller Trục lăn ngược

LƯU Ý: Bảng sản phẩm này không bao gồm tất cả các sản phẩm Teknos hiện cung cấp mà chỉ gồm các sản phẩm phổ biến nhất. Xin vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh và hỗ trợ của chúng tôi hoặc các nhà phân phối để tham khảo thêm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và quy trình thi công của quý khách.