TEKNOL AQUA 1411-01

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Vätskan måste tillföras vatten regelbundet på grund av avdunstning. Hur mycket som vatten som ska tillföras beror på vätskans beskaffenhet i systemet. Optimal temperatur för produkter och omgivning: 18-22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%.

Underhåll

Lagring

Bör inte exponeras för direct solljus. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Förtunning Produkten levereras färdig för användning.
Rengöringsförtunning Vatten.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012),EN 113,EN 152