TEKNOL AQUA 1411-01

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Bảo trì

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC)
Thinner
Clean up
Packages
Safety markings
Approvals & certificates ,,