EPINOX 22

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

0,017 - 0,023".

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Total mass of solids abt. 1150 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 350 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Mixing ratio 100:20 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Comp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Gloss
Practical spreading rate
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings